BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Munyama Killion (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego - PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility)
Analysis of the Functioning of IMF Programmes Based on the Poverty Reduction and Growth Facility - PRGF
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2008, nr 1, s. 257-279, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Programy zwalczania ubóstwa, Ubóstwo, Zwalczanie ubóstwa, Instytucje finansowe, Wzrost gospodarczy, Kraje rozwijające się
Programs to combat poverty, Poverty, Poverty reduction, Financial institutions, Economic growth, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstrakt
Analiza okresu stosowania instrumentów wspierania rozwoju gospodarczego krajów słabo rozwiniętych oraz efektywności poszczególnych programów wymaga przyjęcia ram czasowych pozwalających na zbadanie zależności pomiędzy aktywnością Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) a wymiernymi rezultatami podejmowanych inicjatyw. Dla lepszego zrozumienia przedstawionego opracowania, na początku zaprezentowane zostały koncepcje powstania MFW i jego rola w gospodarce światowej. Jednocześnie teoretyczne przesłanki funkcjonowania programów według różnych teoretyków zostały poddane analizie. Badany stosunkowo długi okres, który obejmuje lata 1990-2007 ze względu na powolny proces przeobrażenia gospodarczego w badanych krajach. Weryfikacja zakresu stosowania przez władze MFW programów wspierania rozwoju gospodarczego oraz efektywności poszczególnych form wsparcia wymaga przełożenia nakreślonych zależności na grunt zgromadzonych materiałów empirycznych. Bazowanie na programach wspieranych przez Poverty Reduction and Growth Facility - PRGF na Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP ma zapewnić poszczególne państwa, że: społeczeństwo będzie zaangażowane w formułowanie programu, władze tych państw są właściwymi liderami procesu, program jest właściwie osadzony w całości strategii dla wzrostu i redukcji ubóstwa. Wynik rozważań przedstawionych w tym opracowaniu sprowadza się do potwierdzenia, iż kraje mogą osiągnąć znaczną dynamizację procesów rozwojowych dzięki aktywnemu wdrażaniu programów zaleconych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dla osiągania wyraźniejszego efektu w tym zakresie, sektor publiczny powinien być lepiej zorganizowany, by w sposób bardziej udany wchłaniać pomoc pochodzącą z zewnątrz, a zwłaszcza z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. (abstrakt oryginalny)

The essence of the International Monetary Fund activities in member countries laid out in the paper gives a basic understanding of how the institution operates to alter financial and economic difficulties encountered by member countries. The Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) have been closely scrutinised in the paper. In 1999 the IMF established the PRGF to make the objectives of poverty reduction and growth more central to lending operations in its poorest member countries. Taking into consideration the fact that some of the member countries have to fight the poverty, one of the greatest human tragedies in the 21st century, this program has illuminated some significant changes in low income countries of which most of them are on the African continent. The paper covers the period considered to be the most dynamic period in the globalization process. The outcome of the conducted research in the paper proves that countries can obtain a reasonable dynamic development process due to the introduction of international financial institutions' programs. Most of the economic indicators in member countries have shown great improvement due to the effective application of member government proposals that are laid out in the PRSP. This paper is approved by the IMF before steps for the PRGF are taken. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benelli R., Do IMF-Supported Programs Boost Private Capital Inflows? The Role of Program Size and Policy Adjustment, IMF Working Paper WP/03/231, Washington D.C., November 2003.
 2. Bird G., The Political Economy of the IMF: A Check List of the Issues, Prepared for delivery at a workshop on The Political Economy of the IMF held at Fletcher School, Tufts University, April 13, 2001.
 3. Boughton M., Why White, Not Keynes? Inventing the Post-War International Monetary System; Policy Development and Review Department, Working Paper No. 02/52, March 1, 2002.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998.
 5. Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH, Warszawa, 2000.
 6. Conway P., IMF Lending Programs: Participation and Impact, Journal of Development Economics 45, 1994.
 7. Cottarelli C., Giannini C., Bedfellows, Hostages, or Perfect Strangers? Global Capital Markets and the Catalytic Effect of IMF Crisis Lending, IMF Working Paper 02/193, Washington D.C. 2002.
 8. Edwards S. , Santaella J. A., Devaluation Controversies in the Developing Countries: Lessons from the Bretton Woods Era, In A Retrospective on the Bretton Woods System, edited by Michael D. Bordo and Barry Eichengreen, University of Chicago Press, Chicago 1993.
 9. Furman J., Stiglitz J. E., Economic Crises: Evidence and Insight from East Asia, Brooking Papers on Economic Activity 2, 1998.
 10. Ghosh A., Lane T., Schulze-Ghattas M., Bulir A., Harmann J., Mourmouras A., IMF- Supported Programs in Capital Account Crises, IMF Occassional Paper 210, Washington D.C., 2002.
 11. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 12. Goldstein M., Montiel P. J., EvaluatingFund Stabilization Programs with Multicountry Data: Some Methodological Pitfalls, IMF Staff Papers 33, 1986.
 13. Haggard S. , Kaufman R. R., The Politics of Economic Adjustment: International Constraints, Distributive Conflicts and the State, Princetown University Press, Princetown 1992.
 14. Haque N. U., Khan M. S. , Do IMF Supported Programs Work? A Survey of the Cross- Country EmpiricalEvidence, IMF Working Paper, 981/69, Washington D. C., 1998.
 15. IMF in Focus, a Supplement of the IMF Survey, September 2004.
 16. IMF Survey, February 11, 2002.
 17. IMF Survey, January 28, 2002.
 18. IMF Survey, Volume 32, Number 7, IMF Washington D.C., April 21, 2003, s. 115.
 19. Jasiński B., Kulig J., Stańczak K., Międzynarodowe zadłużenie a skuteczność polityki dostosowawczej, Kraków 1998.
 20. Johnston R. B., Exchange Rate Arrangements and Currency Convertibility, Development and Issues, World Economic and Financial Surveys, IMF, Washington D.C., 1999.
 21. Keynes J. M., Treatise on Money, t. 2, London 1930.
 22. Kiondo A., The Nature of Reforms in Tanzania, In Tanzania and the IMF: The Dynamic of Liberalization, edited by H. Campbell and H. Stein, Westview Press, Boulder CO 1992.
 23. Knight M., Santaella J. A., Economic Determinants of Fund Financial Arrangement, Journal of Development Economics 54, 1997.
 24. Landell-Mills J., Helping the Poor the IMF's New Facilities for Structural Adjustment, IMF, Washington D.C., 1995.
 25. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe, Elipsa, Warszawa 2001.
 26. M. De Vries M, Balance of Payments Adjustment, 1945-86, The IMFExperience, IMF, Washington D.C., 1987.
 27. Morris S. , Shin H. S. , Unique Equilibrium in a Model of Selfulfilling Currency Attacks, American Economic Review 88, 1998.
 28. Munyama K., Współpraca MFW z Polską a rezerwy międzynarodowe i płynność walutowa Polski w warunkach globalizacji, Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk-Jurata 2003.
 29. Payer C., The Dept Trap, The IMF and the Third Word, Monthly Review Press, New York 1974.
 30. Putman R. D., Diplomacy and Domestic Politics: The logic of Two-Level Games, International Organizations 42, 1988.
 31. Ramaswany S. , Reserve Currency Allocations: An Alternative Methodology, BIS Working Paper no. 72, Basel, August 1999.
 32. Remmer K. L., The Politics Economic Stabilization, IMF Standby Programs in Latina America, 1954-1984, Comperative Politics 19, 1986.
 33. Rodrik D., Why Is There Multilateral Lending? In Annual World Bank Conference on Development Economics edited by M. Bruno and B. Pleskovic, April 1996.
 34. Santaella J. A., Stylized Facts Before IMF-Supported Adjustment, IMF Staff Papers 43, 1996.
 35. Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996.
 36. Sławiński A., Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 37. Spaventa L., Two Letters of Intent: External Crises and Stabilzation Policy, Italy, 19731977, In IMF Conditionality, edited by John Williamson, Institute for International Economics, Washington D.C. 1983.
 38. Taylor L., The Revival of the Liberal Creed - the IMF and the World Bank in a Globalized Economy, World Development 25, 1997.
 39. Tobin J., Golub S. S. , Money, Credit and Capital, Irwin McGraw-Hill, Singapore, 1998.
 40. Vaubel R., A Public Choice Approach to International Organization, Public Choice 51, 1986.
 41. World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty Overview, World Bank, Washington D.C., 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu