BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Marcin
Tytuł
Problemy zatrudnienia w polityce Unii Europejskiej
Employment Problems in European Union Policies
Źródło
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2007, nr 35, s. 29-49, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Polityka regionalna UE, Europejska Strategia Zatrudnienia, Strategia lizbońska, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Employment, Labour market, EU regional policy, European Employment Strategy, Lisbon Strategy, National Strategy for Regional Development, National Development Plan
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Tworzenie i realizowanie odpowiedniej polityki regionalnej jest jednym z kluczowych elementów oddziałujących na skuteczne funkcjonowanie Unii Europejskiej. Pozwala ona na kształtowanie pożądanej sytuacji gospodarczej1 oraz społecznej poszczególnych regionów, a w rezultacie na rozwój Wspólnoty jako całości. Jednym z najistotniejszych działań w ramach unijnej polityki regionalnej jest opracowanie oraz realizowanie polityki rynku pracy, a w jej ramach wpływanie na wzrost zatrudnienia. Troska o stworzenie skutecznych metod walki z bezrobociem przejawia się w wielu dokumentach, określających cele, strategie i metody skutecznych działań na rynku pracy. Poszczególne kraje członkowskie rozwijają i wprowadzają w życie powyższe koncepcje, tworząc ramy prawne umożliwiające skuteczne działanie zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i regionalnym. Na tle istoty i głównych zasad polityki regionalnej, celów i instrumentów pozwalających na jej skuteczną realizację w opracowaniu zaprezentowane zostaną najważniejsze dokumenty, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, ich powiązania oraz sposoby i zakres uregulowań odnoszących się do działań na rynku pracy. Znajomość tych uwarunkowań pozwoli na lepsze prowadzenie skutecznych inicjatyw na rzecz zwiększania zatrudnienia. (fragment tekstu)

One of the crucial aspects of European regional policy is implementing effective labour market policy, which consists of influencing employment increase. Concerns about creating effective methods of fighting unemployment are shown in range of regulations which constitute objectives, strategies and tools to fight it. Each country develops and puts these matters into practice by creating regulations which allow them to operate effectively, both at national and regional level. Thus, the article analyzes the main principles, objectives and tools of regional policy, and it scrutinizes key documents in terms of regulations which relate to labour market. Vast range of aims and actions which allow to implement effective labour market policy shows the great importance which is attached to employment increase. The regulations pinpoint the need of increasing employment by human resources development, entrepreneurship support, education promotion and development of employment institutions and labour market tools. Awareness of above stated issues allows to particípate in the increase of employaient by institutions and companies from ail branches of economy, in this way contributing to implementing European, national and regional labour market policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajorek-Ziaja H., Ziaja S., Dotacje w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 2. Borowiec J., Polityka gospodarcza i reformy strukturalne krajów akcesyjnych a Unia Europejska, Ekonomiczna i Monetarna, w: Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, Uniwersytet Opolski,Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2004.
 3. Ciepielewska M., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000.
 4. Duszczyk M., Europejska polityka zatrudnienia, ,w: Polityka społeczna i zatrudnienie, red. B. Zaborowska, T. Czyszek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2001
 5. Duszczyk M., Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, w: Polityka społeczna i zatrudnienie, red. B. Zaborowska, T. Czyszek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2001.
 6. Golinowska S., Polityka społeczna Unii Europejskiej i problemy z dostosowaniem się do niej w Polsce, w: Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski, red. H. Januszewska, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2000.
 7. Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 8. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Koreleski K., Problemy polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do obszarów wiejskich, w: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków 2001.
 10. Okoń-Horodyńska E., Piecha K., Strategia Lizbońska a możliwość budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 11. Olbrycht J., Polityka spójności i/lub wzrostu, w: Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej (tom I), red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2005.
 12. Pawłowicz L., Strategia Lizbońska - założenia i ich realizacja, w: Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 13. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Pijanowski Z., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w aspekcie uwarunkowań przemian strukturalnych, w: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków 2001.
 15. Radło M. J., Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 16. Sadowska-Snarska C., Zmiany strukturalne w zatrudnieniu jako czynnik rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2000.
 17. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 18. Zajdel M., Łowicka H., Fundusze strukturalne dla gospodarstw rolnych, Bydgoszcz 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-2600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu