BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrucha Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Czech-Rogosz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Tusińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, 217 s., wykr., tab., bibliogr. 208 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Polityka gospodarcza UE, Równowaga finansowa, Równowaga budżetowa, Finanse, Konkurencyjność gospodarki
Eurozone, Economic policy of the EU, Financial equilibrium, Budget balance, Finance, Economy competitiveness
Kraj/Region
Niemcy, Grecja, Irlandia, Słowacja
Germany, Greece, Ireland, Slovak Republic
Abstrakt
Pierwsze lata funkcjonowania unii walutowej w Europie cechowały się narastaniem nierównowag zewnętrznych. W części krajów wystąpiło pogorszenie salda rachunku obrotów bieżących i doszło do stopniowej aprecjacji realnego kursu walutowego (dotyczy to zwłaszcza krajów peryferyjnych strefy euro - Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii). Dopiero globalny kryzys finansowy zatrzymał w 2008 roku proces narastania nierównowag zewnętrznych, a nawet w pewnym stopniu sprzyjał ich ograniczeniu. Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są zmiany równowagi zewnętrznej, jakie nastąpiły w krajach członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie po przyjęciu wspólnej waluty. Nierównowaga zewnętrzna jest jednym z przejawów kryzysu w krajach strefy euro, przyczyniła się również do zaostrzenia kryzysu finansów publicznych. Autorzy postawili przed sobą dwa podstawowe cele. Po pierwsze, syntetyczne omówienie przyczyn nierównowagi zewnętrznej w krajach strefy euro. Po drugie, na podstawie studiów wybranych krajów, ukazanie odmiennych reakcji na przystąpienie do unii walutowej, wynikających zarówno z odmienności strukturalnych i instytucjonalnych, jak i zróżnicowanej reakcji polityki gospodarczej. Książka towarzyszy studiom podyplomowym "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i dofinansowanym ze środków Narodowego Banku Polskiego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbas A., Bouhga-Hagbe J., Fatas A., Mauro P., Velloso R.C.: Fiscal Policy and the Current Account, www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdi7ABH.pdf.
 2. Abel A., Bernanke B., Croushore D.: Macroeconomics. Pearson Education 2008.
 3. Abiad A., Detragiache E., Tressel T.: A New Database of Financial Reforms. IMF Working Paper 2008, No. 266.
 4. Abramovitz M.: Catching up, forging ahead, and falling behind. W: Thinking about growth and other essays on economic growth & welfare. Cambridge University Press 2004.
 5. Adamiec J.: Wpływ wprowadzenia euro na wskaźniki gospodarcze i sytuację konsumentów na przykładzie Irlandii i Słowacji. Wnioski dla Polski. Analizy Biura Analiz Sejmowych nr 13 (38), maj 2010.
 6. Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2002.
 7. Adamowicz M.: Droga od państwa narodowego do Unii Europejskiej na przykładach Irlandii i Polski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 8. Agnello L., Schuknecht L.: Booms and busts in housing markets: Determinants and implications. "Journal of Housing Economics" 2011, No. 20.
 9. Aheame A., Schmitz B., von Hagen J.: Current Account Imbalances and Financial Integration in the Euro Area. Mimeo, February 2009.
 10. Ahrend roku, Coumede B., Price R.: Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil. OECD Economics Department Working Papers 2008, No. 597.
 11. Aiginger K.: A Framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries. "Structural Change and Economic Dynamics" 1998, No. 9.
 12. Akerlof G., Shiller R.: Zwierzęce instynkty. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
 13. Allgemeine Wirtschaftspolitik. Jahreswirtschaftsbericht 2008. Kurs halten! Bundes- ministerium fuer Wirtschaft und Technologie, Berlin 2008.
 14. Allgemeinverbindlichkeit. "iwd-Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Koeln" Nr. 44 vom 30. Oktober 2003, www.iwkoeln.de.
 15. Anderson M., Gieseck A., Pierluigi B,, Vidalis N.: Wage growth dispersion across the euro area counties. Some stylised facts. ECB Occasional Paper Series 2008, No. 90.
 16. Arbeitsmarkt 2010. Arbeitsmarktanalyse für Deutschland, West- und Ostdeutschland, Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit. 58. Jahrgang, Sondernummer 2, Bundesagentur fuer Arbeit, Nürnberg 2011.
 17. Atsios S.: The Shadow Economy and Corruption in Greece. "South-Eastern Europe Journal of Economics" 2006, No. 1.
 18. Backe P., Wójcik C.: Credit booms, monetary integration and the new neoclassical synthesis. "Journal of Banking & Finance" 2008, No. 32.
 19. Baier S.L., Bergstrand J.H.: The growth of world trade: tariffs, transport costs, and income similarity. "Journal of International Economics" 2001, No. 53.
 20. Bakier B., Meredyk K.: Istota i mechanizm konkurencyjności. W: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 21. Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. International Monetary Fund, Washington D.C. 2009.
 22. Banerjee B., Kozamernik D., Odor L.: The road to euro adoption: a comparison of Slovakia and Slovenia. W: The Euro Area and the Financial Crisis. Red. M. Beblavy, D. Cobham, L. Ódor. Cambridge Books Online, http://dx.doi.org/10.1017/ CB09781139044554.010.
 23. Bariery integracji Unii Europejskiej. Red. H. Tendera-Właszczuk. Kraków 2009.
 24. Becker T., Daianu D., Darvas Z., Gligorov V., Landesmann M., Petrovic P., Pisani-Ferry J., Rosati D., Sapir A., Weder di Mauro B.: Whither growth in central and eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe. Bruegel Blueprint Series, Vol. XI, Bruegel 2010, Brussels.
 25. Bernanke B.: The global saving glut and the U.S. current account deficit: a speech at the Sandridge Lecture. Virginia Association of Economics, Richmond, Virginia, March 10,2005, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/ default.htm.
 26. Bieńkowski W.: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. WN PWN, Warszawa 1995.
 27. Bilski J.: Międzynarodowy system walutowy. PWE, Warszawa 2006.
 28. Blanchard O., Giavazzi F.: Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle? Massachusetts Institute of Technology, Working Paper 03-05, September 2002.
 29. Blaug M.: Konkurencja jako stan końcowy i jako proces. Rector's Lectures No. 44, University of Exeter, Wielka Brytania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 30. Bludnik I., Ratajczak M., Wallusch J., Woźniak-Jęchorek B.: Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 31. Boeri T., Garibaldi P.: Are labour markets in the new member states sufficiently flexible for EMU? "Journal of Banking & Finance" 2006, No. 30.
 32. Bordo M., Jonung L.: The Future of EMU: What does History Tell Us? W: Monetary Unions. Theory, History, Public Choice. Red. F. Capie, G. Wood. London 2003.
 33. Borowski J.: Doświadczenia pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro. W: Polityka pieniężna. Red. A. Sławiński. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 34. Borowski J.: Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. PWE, Warszawa 2011.
 35. Borowski J.: Jak z powodzeniem wejść do strefy euro. "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2009, nr 102. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009.
 36. Bossak J.: Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Red. T. Michalski, K. Piech. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 37. Bossak J.: Polska-Japonia, gospodarka, stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 1978.
 38. Bossak J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii. "Monografie i Opracowania" nr 133, SGPiS, Warszawa 1984.
 39. Bossak J.W., Bieńkowski W.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 40. Bossak J.W.: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 41. Breuss F.: Makroökonomische Ungleichgewichte. "Wirtschaftspolitische Blätter", 58. Jahrgang, 2011, Nr. 3.
 42. Breuss F., Fink G., Haiss P.: How well prepared are the New Member States for the European Monetary Union? "Journal of Policy Modeling", 2004, No. 26.
 43. Brzoza-Brzezina M.: Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej. "Ekonomista" 2003, nr 5.
 44. Brzoza-Brzezina M.: Polska polityka pieniężna. Warszawa 2011.
 45. Bukowski S.I.: Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. PWE, Warszawa 2007.
 46. Bukowski S.I.: Unia monetarna. Teoria i polityka. Difin, Warszawa 2007.
 47. Bulir A., Hurnik J.: Inflation convergence in the euro area: just another gimmick? "Journal of Financial Economic Policy" 2009, Vol. 1 (4).
 48. Bulif A., Hurnik J.: The Maastricht inflation criterion: How unpleasant is purgatory? "Economic Systems" 2006, No. 30.
 49. Cardoso M., Domenech R.: On Ricardian Equivalence and Twin Divergence: The Spanish Experience in the 2009 Crisis. W: External Imbalances and Public Finances in theEU. Red. S. Barrios, S. Deroose, S. Langedijk, L. Pench. "European Economy Occasional Papers" 66, July 2010.
 50. Carnogursky J.: The story of Slovakia's integration into Europe. "European View", 2009, No. 8.
 51. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W: Handel i finanse międzynarodowe. PWE, Warszawa 1998.
 52. Connor G., Flavin Th., O'Kelly B.: The U.S. and Irish credit crises: Their distinctive differences and common features. "Journal of International Money and Finance" 2012, No. 31.
 53. Czarczyńska A.: Wpływ integracji finansowej na dobrobyt. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha. WN PWN, Warszawa 2003.
 54. Czech-Rogosz J.: Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 55. Czech-Rogosz J.: Niemiecka polityka gospodarcza na początku XXI wieku - skuteczna czy bezskuteczna próba rewitalizacji społecznej gospodarki rynkowej? w: Idee Ordo i społeczna gospodarka rynkowa. Red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010.
 56. Czech-Rogosz J.: Państwo socjalne - doświadczenia RFN. "Studia Ekonomiczne" nr 38. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2006.
 57. Czech-Rogosz J.: Sytuacja gospodarcza RFN w XXI wieku i jej implikacje dla polityki kształtowania ładu gospodarczego, w: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 58. Czech-Rogosz J.: Transformacja systemowa we wschodnich landach RFN. "Studia Ekonomiczne" nr 59. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 59. Czech-Rogosz J.: Zatrudnienie i bezrobocie we wschodnich i zachodnich landach RFN - wyzwania dla polityki gospodarczej, w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. Praca zbiorowa pod red. A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka. AE, Katowice 2009.
 60. Dean J.W.: Adopting the Euro: tradeoffs and challenges facing the new EU-ten. "Journal of Policy Modeling" 2004, No. 26.
 61. Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Detaillierte Übersichten. I Kategorie: Zeitreihen, http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/a.html.
 62. Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich. Red. E. Najlepszy. WN PWN, Warszawa 2008.
 63. Deutsch K.G., Böttcher B.: Deutschlands neue Blüte? Von der Konjunkturpolitik zur Wachstumsagenda. Aktuelle Themen 495. 29. September 2010, Deutsche Bank Research.
 64. Die europäische Zahlungsbilanzkrise, "ifo Schnelldienst" 2011, Nr. 16, 64. Jahrgang, 31. August 2011.
 65. Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Herbst 2004. "DIW- Wochenbericht" 2004, Nr. 4.
 66. Dobrinsky R.: Catch-up inflation and nominal convergence: The balancing act for new EU entrants. "Economic Systems" 2006, No. 30.
 67. Dołęgowski T.: Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. "Monografie i Opracowania" nr 505, SGH, Warszawa.
 68. Dzurinda M.: Slovakia: from stagnation to prosperity. "European View" 2008, No. 7.
 69. Egert B.: Estimating the impact of the Balassa-Samuelson effect on inflation and the real exchange rate during the transition. "Economic Systems" 2002, No. 26.
 70. Eichhorst W., Marx P., Thode E.: Arbeitsmarkt mid Beschäftigung in Deutschland 2000-2009. Benchmarking Deutschland: Beschäftigungserfolge bei zunehmender Differenzierung. Bertelsmannstiftung, Gütersloh 2009.
 71. Elekdag S., Wu Y.: Rapid Credit Growth: Boon or Boom-Bust? IMF Working Paper WP/11/241, October 2011.
 72. Euro-ekonomia i polityka. Red. D. Rosati. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2009.
 73. European Competitiveness Report 2011, Commission staff working document SEC(2011) 1188, European Commission, Luxembourg 2011.
 74. Fagerberg J., Godinho M.M.: Innovation and catching-up. Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Working Paper 2003, No. 24.
 75. Faruqee H.: Measuring the Trade Effects of EMU. "IMF Working Paper" 2004, No. 154.
 76. Feuerstein S., Grimm O.: The Enlargement of the European Monetary Union. "Bank i Kredyt", luty 2007.
 77. Fidrmuc J., Horvath roku: Volatility of exchange rates in selected new EU members: Evidence from daily data. "Economic Systems" 2008, No. 32.
 78. Fidrmuc J.: The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Trade, and Labor Market Rigidities: Implications for EMU Enlargement. "EUI Working Paper", RSCAS 2004, No 16.
 79. Financial liberalization in OECD countries - the IMF Financial Reform Index. "CESifo DICE Report" 2010, No. 1.
 80. Flaig G., Wollmershaeuser T.: Does The Euro-Zone Diverge? A Stress Indicator For Analyzing Trends and Cycles in Real GDP and Inflation. "Cesifo Working Paper" No. 1937, March 2007.
 81. Franke I J.A., Rose A.K.: Is EMU more justifiable ex post than ex ante? "European Economic Review" 1997, No. 41.
 82. Frantzen D.: Technology, competitiveness and specialisation in OECD manufacturing. "Journal of Economic Studies" 2008, Vol. 35, No. 1.
 83. Frommel M., Garabedian G., Schobert F.: Monetary policy rules in Central and Eastern European Countries: Does the exchange rate matter? "Journal of Macroeconomics" 2011, No. 33.
 84. Frommel M., Schobert F.: Exchange rate regimes in Central and East European countries: Deeds vs. Words. "Journal of Comparative Economics" 2006, No. 34.
 85. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 86. Giavazzi F., Spaventa L.: Why the current account may matter in a monetary union: lessons from the financial crisis in the euro area. W: The Euro Area and the Financial Crisis. Red. M. Beblavy, D. Cobham, L. Odor, Cambridge University Press 2011.
 87. Gibson H. D., Malley J.: The Contribution of Sectoral Productivity to Inflation in Greece. Working Paper nr 63, Bank of Greece 2007.
 88. Glinka K.: Produkcyjność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost aktywów. W: Zależność między produkcyjnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2010.
 89. Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum 2010.
 90. Gorynia M.: Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. WN PWN, Warszawa 2009.
 91. Graf B.: Ausblick 2011: Deutsches Wachstum weiter robust. Aktuelle Themen 505, 14. Januar 2011, Deutsche Bank Research.
 92. Graf B.: Deutschland - Nur moderater Ruckgang des Leistungsbilanziiberschusses. Aktuelle Themen 492, 6. September 2010, Deutsche Bank Research.
 93. Grauwe P. de: Economics of monetary union. Oxford University Press, New York 2009.
 94. Grauwe P. de: On Monetary and Political Union, University of Leuven, May 2006, http://www.econ.kuleuven. ae.be/ ew/academic/intecon/degrauwe.
 95. Grauwe P. de: Unia walutowa. PWE, Warszawa 2003.
 96. Grosse T.G.: Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 97. Grosse T.G.: Systemowe uwarunkowania kryzysu strefy euro. W: Globalizacja, integracja a kryzys gospodarczy. Red. J. Kundera. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.
 98. Gruszczyński M.: Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych. WN PWN, Warszawa 2002.
 99. Hein E., Truger A.: European Monetary Union: nominal convergence, real divergence and slow growth? "Structural Change and Economic Dynamics" 2005, No. 16.
 100. Heuß E.: Die Deformation der Marktwirtschaft durch die Wohlfahrtspolitik. W: ORDO-Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 48. Lucius & Lucius Verlag, Stuttgart 1997.
 101. Hofmann B., Remsperger H.: Inflation differentials among the Euro area countries: Potential causes and consequences. "Journal of Asian Economics" 2005, No. 16.
 102. Housing Finance in the Euro Area. EBC Occasional Paper Series No. 101, March 2009.
 103. Jagiełło M.: Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003.
 104. Jahreswirtschaftsbericht 2011. Deutschland im Aufschwung - den Wohlstand von morgen sichern. Redaktionsteam JWB 201, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 2011.
 105. Jaumotte F., Sodsriwiboon P.: Current Account Imbalances in the Southern Kuro Area. IMF Working Paper, WP/10/139, June 2010.
 106. Jonas J.: Euro adoption and Maastricht criteria: Rules or discretion? "Economic Systems" 2006, No. 30.
 107. Kirzner I.: Konkurencja i przedsiębiorczość. Fijor Publishing Company, Warszawa 2010.
 108. Koronowski A.: Kryzys finansów publicznych czy kryzys płatniczy krajów PIIGS? "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 5-6.
 109. Kowalski A.M.: Analiza studium przypadku: Irlandia. W: Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności. Red. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 110. Krajewska A.: Wpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę fiskalną i podatki. W: Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro. Red. A. Krajewska, M. Mackiewicz. Wydawnictwo Instytutu Ekonomii UL, Łódź 2008.
 111. Krugman P.R., Obstfeld M.: Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. T. 2. WN PWN, Warszawa 2007.
 112. Kundera J.: Jednolity rynek europejski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 113. Kuziemska K.: Problem nierównowagi na rachunkach obrotów bieżących w strefie euro W: Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Red. J. Bilski, E. Federer-Sempach. Łódź 2010.
 114. Lane P.: International financial integration and the external positions of euro area countries. OECD Economic Department Working Papers No. 830, December 2010.
 115. Lane P.R.: The Irish Crisis. W: The Euro Area and the Financial Crisis. Red. M. Beblavy, D. Cobham, U. Ódor. Cambridge Books Online.
 116. Lein S.M., León-Ledesma M.A., Nerlich C.: How is real convergence driving nominal convergence in the new EU Member States? "Journal of International Money and Finance" 2008, No. 27.
 117. Lesch H.: Die Allgemein Verbindlichkeit von Tarifverträgen. Deutscher Instituts-Verlag, Köln 2003.
 118. Lewis J.: Hitting and hoping? Meeting the exchange rate and inflation criteria during a period of nominal convergence. "European Journal of Political Economy" 2009, No. 25.
 119. Lipsey R.E.: Measuring the impacts of FDI in Central and Eastern Europe. NBER Working Paper Series, "Working Paper" 2006, No. 12808.
 120. Lubiński M.: Przyszłość paktu stabilności i wzrostu, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 1-2.
 121. MacDonald R.: Exchange Rate Economics. Theories and Evidence. Routledge, London 2007.
 122. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żurawska U.: Kryzysy walutowe. WN PWN, Warszawa 2001.
 123. Man T.W.Y., Lau Th., Chan K.F.: The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. "Journal of Business Venturing" 2002, No. 17.
 124. Maurel M.: Current account constraint as a barrier to international trade: the evidence from the European enlargement process? "Economic Systems" 2004, No. 28.
 125. Mayer T.: Die verborgene Zahlungsbilanzkrise der Eurozone. EU-Monitor 88, 8. November 2011, Deutsche Bank Research.
 126. Melander O., Pant M., Segoviano M., Vamvakidis A.: Dancing Spreads: Market Assessment of Contagion from the Crisis in the Euro Periphery based on Distress Dependence Analysis. "International Advances in Economic Research" 2011, No. 17.
 127. Member States competitiveness performance and policies 2011. Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission 2011.
 128. Mendoza E., Terrones M.: An Anatomy of Credit Booms: Evidence From Macro Aggregates and Micro Data. NBER Working Paper Series, "Working Paper" 14049, May 2008.
 129. Mikloś I.: Słowacja: historia reform. W: Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? Red. W. Bieńkowski, J.M. Radło. WN PWN, Warszawa 2010.
 130. Misala J.: Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 131. Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 132. Misala J.: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Politechnika Radomska, Radom 2007.
 133. Mishkin F.: International experiences with different monetary policy regimes: NBER Working Paper 1999.
 134. Mishkin F.: Lessons from the Asian Crisis. NBER Working Paper 1999.
 135. Mitsopoulos M., Pelagidis T.: Undestanding the crisis in Greece. Palgrave, London 2012.
 136. Montiel P.: Makroekonomia międzynarodowa. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 137. Moons C., Van Poeck A.: Does one size fit all? A Taylor-rule based analysis of monetary policy for current and future EMU members. "Applied Economics" 2008, No. 40.
 138. Najlepszy E., Sobański K.: Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. PWE, Warszawa 2010.
 139. Najlepszy E.: Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 140. OECD Economic Surveys. Greece 1990/91.
 141. OECD Economic Surveys. Greece 1991/92.
 142. OECD Economic Surveys: Greece 2011.
 143. OECD Pensions at Glance 2009.
 144. Oomes N.: Maintaining competitiveness under equilibrium real appreciation: The case of Slovakia. "Economic Systems" 2005, No. 29.
 145. Orban G., Szapary G.: The Stability and Growth Pact from the perspective of the new member states. "Journal of Policy Modeling" 2004, No. 26.
 146. Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej. WN PWN, Warszawa 2004.
 147. Orłowski W.M.: Optymalna ścieżka do euro. Scholar, Warszawa 2004.
 148. Ostry J., Ghosh A., Habermeier K., Laeven L., Chamon M., Qureshi M., Kokenyne A.: Managing capital inflows: what tools to use? IMF Staff Discussion Note. April 2011.
 149. Papadogonas T., Stoumaras Y.: Twin deficits and financial integration in EU member- states. "Journal of Policy Modeling" 2006, No. 28.
 150. Pietrucha J.: Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Śląska, Katowice 2004.
 151. Pietrucha J.: Financial crises - lessons for regulatory policy, w: Business Cycles. Selected Issues. Red. J. Pietrucha. Katowice 2009.
 152. Pietrucha J.: Instytucjonalne determinanty kryzysów walutowych. Materiał niepublikowany. Katowice 2001.
 153. Pietrucha J.: Reguły a komitet w polityce budżetowej krajów należących do unii walutowej, w: Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Red. U. Zagóra-Jonszta. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 84, Katowice 2012.
 154. Pietrucha J.: Strefa euro. Porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna. AE, Katowice 2003.
 155. Piotrowski Sz., Zenka D.: Konkurencyjność w ujęciu makroekonomicznym. W: Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. WN PWN, Warszawa 2009.
 156. Płowieć U.: Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej. W: Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki. Red. J. Kotyński. PWE, Warszawa 2005.
 157. Poeck A. van: One money and sixteen needs: has the ECB's monetary policy become more balanced towards the needs of the member states? "De Economist" 2010, No. 1(158).
 158. Polityka pieniężna. Red. A. Sławiński. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 159. Pyka I.: Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Warszawa 2010.
 160. Pyka I.: Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy "exit strategy", w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Red. K. Opolski, J. Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 161. Quarterly Report on the Euro Area 2009, No 1.
 162. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. NBP, Warszawa 2009.
 163. Report on the State of European Union. Vol. 1. Red. J.P. Fitoussi, F. Padoa Schioppa. Palgrave, London 2005.
 164. Rosa J.P.: Polityka ekonomiczna Irlandii a jej wzrost gospodarczy w latach 1989-2000 i 2001-2008. W: Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Red. J.L. Bednarczyk, S. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2008.
 165. Rose A.: One Money, One Market: estimating the effects of common currencies on trade. "NBER Working Paper" 2000, No 7432.
 166. Rozkrut M., Woreta R.: Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro. Wnioski dla nowych krajów UE. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia nr 188.
 167. Rybakovas E.: Competitiveness of Lithuanian Manufacturing Industry. "Economics & Management" 2009, No 14.
 168. Rynki finansowe w Unii Europejskiej i w strefie euro. Red. J. Żabińska. CeDeWu, Warszawa 2011.
 169. Schmitz B., Hagen J. von: Current account imbalances and financial integration in the euro area. "Journal of International Money and Finance" 2011, Vol. 30.
 170. Schröder Ch.: Die Struktur der Arbeitskosten in der deutschen Wirtschaft. IW-Trends-Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 39. Jahrgang, Heft 2/2012.
 171. Schröder Ch.: Industrielle Arbeitskosten im internationalen Vergleich. IW-Trends-Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 32. Jahrgang, Heft 3/2005.
 172. Schröder Ch.: Produktivität und Lohnstückkosten der Industrie im internationalen Vergleich. IW-Trends-Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 38. Jahrgang, Heft 4/2011.
 173. Sławiński A.: Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy. WN PWN, Warszawa 1992.
 174. Sławiński A.: Polska w strefie euro: Jak zapewnić długookresową konkurencyjność gospodarki? W: Euro-ekonomia i polityka. Red. D. Rosati. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2009.
 175. Sławiński A. : Stabilność finansowa. W: Polityka pieniężna. Red. A. Sławiński. Warszawa 2012.
 176. Śliwiński P.: Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 177. Snieska V., Draksaite A.: The Role of Knowledge Process Outsourcing in Creating National Competitiveness in Global Economy. "Engineering Economics" 2007, No.3 (53).
 178. Sobański K.: Badania determinant bilansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej. W: Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich. Red. E. Najlepszy. WN PWN, Warszawa 2008.
 179. Sozialbudget 2009. Tabellenauszug. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Berlin 2010.
 180. Statistical Annex of European Economy. Spring 2012. European Commission. Sturm roku: Die Wende im Stolperschritt - eine finanzpolitische Bilanz. W: Bilanz der Ära Kohl. Christlich-liberale Politik in Deutschland 1982-1998. Hrsg. von G. Wewer. Leske + Budrich, Opladen 1998.
 181. Surveillance of Intra-Euro-Area Competitiveness and Imbalances. "European Economy" 2010, No. 1.
 182. Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza. Red. S. Swadźba. UE, Katowice 2011.
 183. Szeląg K.: Polityka gospodarcza w strefie euro: koordynacja czy centralizacja? "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
 184. Szymczyński T.R.: Negocjowanie granic: od "szóstki" do "dziewiątki". Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973) Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE. Tom I. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009.
 185. Szyszka A.: Finanse behawioralne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 186. Taskin F., Zaim O.: Catching-up and innovation in high- and low-income countries. "Economic Letters" 1997, No. 54.
 187. Taylor J.: Zrozumieć kryzys finansowy. WN PWN, Warszawa 2010.
 188. The Economic Adjustment Programme for Greece. Second review - autumn 2010. European Economy Occasional Papers 2010, No. 72.
 189. The Euro Area and the Financial Crisis. Red. M. Beblavy, D. Cobham, L. Ódor. Cambridge University Press 2011.
 190. Theurl Th.: Historische Wahrungsunionen aus institutionenökonomischer Perspektive. W: Monetäre Institutionenökonomik. Red. D. von Delhaes-Guether, K.H. Hartwig, U. Vollmer. Stuttgart 2001.
 191. Thom R., Walsh B.: The effect of a currency union on trade: Lessons from the Irish experience. "European Economic Review" 2002, No. 46.
 192. Tunzelmann G.N. von: Government policy and the long-run dynamics of competitiveness. "Structural Change and Economic Dynamics" 1995, No. 6.
 193. Verdienste und Arbeitskosten. Arbeitnehmerverdienste und Indizes der Arbeitnehmerverdienste. Lange Reihen. Fachserie 16 Reihe 2.4. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012.
 194. Wajda-Lichy M., Dąbrowski M.A.: Strategie rozszerzenia strefy euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 195. Wiener A., Diez T.: European Integration Theory. Oxford University Press, New York 2004.
 196. Wojciechowski W.: Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy. W: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 197. Wójcik C.: Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. WN PWN, Warszawa 2008.
 198. Wolszczak-Derlacz J.: Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 199. Woreta R., Sankowski R., Sepielak P.: Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej, przyczyny boomów kredytowych w Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Materiał Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych. Euroopracowania 2011, nr 13.
 200. Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Red. J. Bilski, E. Federer-Sempach. Łódź 2010.
 201. Zależność między produkcyjnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2010.
 202. Zielińska-Głębocka A.: Ekonomiczne przesłanki integracji Polski z Unią Europejską. "Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego" nr 2, Sopot 2002.
 203. Ziemiecki J., Żukrowska K.: Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 204. Zinsmeister F.: Die Finanzierung der deutschen Einheit - Zum Umgang mit den Schuldlasten der Wiedervereinigung. "Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung" 2009, Nr. 78, 2, DIW-Berlin.
 205. Zur Problematik makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Raum. Monatsbericht Juli 2010. Deutsche Bundesbank.
 206. Żabińska J.: Zawirowania polityki fiskalnej w UE na przykładzie Paktu Stabilności i Wzrostu, w: Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. K. Znanieckiej. UE w Katowicach, Katowice 2012.
 207. Żitkus L.: European Approach to Competitiveness. "Engineering Economics" 2004, No.4 (39).
 208. Żukrowska K.: Budżet Ogólny Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu