BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2011
The state of the Households 4th Quarter of 2011
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2011, nr 77, 34 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Badania ankietowe, Bezrobocie
Households, Questionnaire survey, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na początku IV kw. 2011 r. zanotowano znaczne pogorszenie nastrojów polskich gospodarstw domowych. Po istotnej ich poprawie w poprzednim kwartale, teraz wskaźnik obniżył się, w całości kompensując wzrost z poprzedniego okresu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH zmniejszył się o ok. 6,5 pp. (wobec wzrostu o ok. 6,2 pp. w poprzednim kwartale). Może to świadczyć o tym, że lipcowy wzrost był jednorazowy. Pogorszeniu uległy wszystkie składowe Wskaźnika. W największym stopniu do jego pogorszenia przyczyniły się obawy przed bezrobociem (spadek o ok. 13,5 pp.). Prognozy odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej i oceny w zakresie przyszłej zdolności do oszczędzania pogorszyły się o ok. 5 pp.; a oceny odnośnie do ogólnej sytuacji gospodarczej w najbliższych 12- tu miesiącach pogorszyły się o ok. 3 pp. Biorąc pod uwagę dużą zmienność nastrojów w ostatnich kwartałach oraz fakt dużej niepewności co do rozwoju sytuacji w strefie euro i na globalnych rynkach finansowych trudno jest jednoznacznie oceniać tendencje średnioterminowe nastrojów gospodarstw domowych, jakkolwiek jest mało prawdopodobne aby uległy one w najbliższej przyszłości istotnej poprawie. Nie mniej jednak możliwa jest stabilizacja nastrojów na poziomie minus 42-44 pp. (fragment tekstu)

At the beginning of the fourth quarter of 2011, there was considerable deterioration of sentiments of Polish households. After the significant improvement in the previous quarter, now indicator decreased compensating almost fully the increase from the previous period. The IRG SGH Households Condition Indicator decreased by about 6.5 pp. (against an increase of about 6.2 pp. in the previous quarter). This may indicate that the July increase was a one-time. All indicator components have deteriorated. The largest contribution to the deterioration contributed from the fear of unemployment (decrease by about 13.5 percentage points). Forecasts on the future financial situation and assessment of the future ability to save deteriorated by about 5 pp.; and balance regarding the general economic situation over the next 12-months declined by about 3 pp. Given the large variability of moods in recent quarters and the fact of large uncertainty as to the developments in the euro area and the global financial markets it is difficult to unambiguously assess the trends in medium-term sentiments of households, however, is unlikely to observe in the near future significant improvement. Nevertheless, it is possible to stabilize the level of negative sentiment on pp. 42-44. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu