BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2012
The state of the Households 3rd Quarter of 2012
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, nr 80, 32 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych
Unemployment, Households, Household savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W III kw. (w lipcu) 2012 r. drugi raz z rzędu zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ok. 5,7 pp. (po wzroście o ok. 3,3 pp. w poprzednim kwartale). Wartość wskaźnika jest jednak tylko nieznacznie wyższa od minimum z okresu kryzysu lat 2008-2009. Dwa kwartały poprawy spowodowały, że "zarysowała się" lekka tendencja wzrostowa wskaźnika oczyszczonego z wahań krótkookresowych. Ponownie poprawie uległy wszystkie składowe Wskaźnika. W największym stopniu do jego poprawy przyczyniły się oceny odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost aż o ok. 13 pp.) oraz ocen odnośnie do przyszłej sytuacji gospodarki (o 6 pp.). Pozostałe składowe poprawiły się w nieco mniejszej skali. Aż tale istotna poprawa nastrojów gospodarstw domowych, szczególnie w obszarze sytuacji finansowej, jest nieco zaskakująca w świetle oczekiwanego pogorszenia się sytuacji gospodarczej w strefie euro. Optymistyczne nastroje polskiego społeczeństwa we wszystkich badanych obszarach mogą być po części jednorazowym efektem rozgrywanych na terenie Polski mistrzostw Europy w piłce nożnej (Euro 2012) i pozytywnego nastawienia społeczeństwa w związku z tą imprezą. Jednak niezależnie od motywów, lepsze nastroje łagodzą negatywne efekty spowolnienia gospodarczego na konsumpcję gospodarstw domowych.(fragment tekstu)

In the third quarter (July) 2012, the second time in a row, there was improvement in sentiment of Polish households. The ERG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by approximately 5.7 pp. (after an increase of about 3.3 pp. in the previous quarter). However, the value of the indicator is only slightly higher than the minimum of the crisis period of 2008-2009. Two quarters of improvement caused slight upward trend of the indicator adjusted from short-term fluctuations. Again, all the components have improved. The largest contribution to the improvement contributed from the assessment regarding the future financial situation of household (up to about 13 pp.) And evaluations regarding the future economic situation (by 6 pp.). Other components have improved in slightly smaller scale. So a significant improvement in household sentiment, particularly in the area of financial position is somewhat surprising in light of the expected deterioration in the economic situation in the euro zone. Optimistic mood of Polish society in all investigated areas may be partly the one-off result of played in Poland UEFA European Football Championship (Euro 2012) and the positive attitude of the public in connection with this event. However, regardless of the motives, better moods alleviate the negative effects of the economic downturn on household consumption.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu