BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski Północno-Zachodniej
Selected Determinants forming Innovative Partnership of Traditional Industrial Companies with Units of Polish Academy of Sciences and Universities in North-western Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 50-61, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Współpraca, Innowacje, Szkolnictwo wyższe
Cooperation, Innovations, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wpływu wybranych determinant na nawiązanie współpracy innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a jednostkami PAN i szkołami wyższymi. Kwestionariusze ankietowe, na podstawie których przeprowadzono dalsze obliczenia, wysłano do przedsiębiorstw przemysłowych, z terenu województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wypełnione kwestionariusze ankietowe odesłało 1274 przedsiębiorstw przemysłowych, spośród których 576 wykazało podjęcie kooperacji innowacyjnej. Determinanty, które wpływają na nawiązanie współpracy innowacyjnej z jednostkami PAN i szkołami wyższymi podzielono na jedenaście grup. Były to: wielkość przedsiębiorstwa, charakter własności przedsiębiorstwa, przychody w ostatnich trzech latach, koniunktura w sektorze, poziom kwalifikacji personelu, zasięg sprzedaży, odległość od aglomeracji rynku zbytu, sektor odbiorcy, odległość od uczestników sieci dostaw (konkurenta, dostawcy i odbiorcy), relacje z innymi uczestnikami sieci dostaw oraz poziom wykorzystywanych technologii. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano 25 modeli statystycznie istotnych, które zostały szczegółowo opisane w artykule.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the impact of selected macro social determinants for innovative cooperation between industrial enterprises and scientific and research units of Polish Academy of Sciences and universities in northwest Poland. Survey questionnaires were sent to all industrial enterprises in Lubuskie and West Pomeranian Voivodeships, which were mentioned in one of the online contact databases. Completed survey questionnaires were sent back by 1274 industrial enterprises, of which 576 showed the introduction of cooperation innovation. Determinants that affect innovation cooperation with PAS units and universities are divided into eleven groups: the size of business, the nature of ownership of a company, revenues in the last three years, the situation in the sector, the level of qualification of the staff concerned, the extent of sale, the distance from metropolitan market, sector, the distance from the supply network participants (competitor, supplier and recipient), relationships with other participants in the supply network and the level of technology used. As a result of the conducted studies, 25 statistically significant models were obtained, which were described in detail in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-226.htm.
  2. Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, pod red. A. H. Jasińsiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000, s. 15.
  3. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 28.
  4. Nauka i technika w roku 2007, GUS, Warszawa 2009.
  5. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 19-23.
  6. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 49.
  7. Welfe A., Ekonometria. Wydanie trzecie, PWE, Warszawa 2003, s. 76.
  8. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Podręcznik, Oslo
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu