BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2012
The state of the Households 4th Quarter of 2012
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2012, nr 81, 32 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Bezrobocie, Gospodarstwa domowe
Household savings, Unemployment, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W październiku 2012 r. po dwóch kwartałach poprawy zanotowano istotne pogorszenie nastrojów polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszył się o ponad 10 pp. (niwelując z nadmiarem poprawę w poprzednich dwóch kwartałach, łącznie o ok. 9 pp.). Wartość wskaźnika ponownie "przebiła" minimum z okresu kryzysu lat 2008-2009. W konsekwencji "zarysowała" się tendencja spadkowa wskaźnika oczyszczonego z wahań krótkookresowych. Znacznemu pogorszeniu uległy wszystkie składowe Wskaźnika. W największym stopniu pogorszyły się prognozy odnośnie do przyszłego bezrobocia (wzrost obaw aż o ok. 18 pp.). Oceny odnośnie do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ocen odnośnie do przyszłej sytuacji gospodarki pogorszyły się o ponad 10 pp. W mniejszej skali pogorszyły się oceny odnośnie do zdolności do oszczędzania (spadek o ok. 3 pp.). Obecna korekta nastrojów może być po części efektem nadmiernie optymistycznych ocen w poprzednim kwartale co było po części efektem "euro 2012" i pozytywnego nastawienia społeczeństwa w związku z tą imprezą. Tendencja spadkowa wskaźnika oczyszczonego z wahań krótkookresowych ukazuje relatywnie równomierne pogorszenie się ocen. (fragment tekstu)

In October 2012, after two quarters of improvement, we observed a significant deterioration in sentiment of Polish households. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) decreased by more than 10pp. (offsetting the excess improvement in previous two quarters, a total of about 9 pp.). The value of the indicator again "broke" minimum of the crisis period of 2008-2009. As a consequence, the downward trend of the indicator adjusted from short-term fluctuations outlined. All components of the Indicator have deteriorated. In most deteriorated forecasts of the future unemployment (increase of the concerns as much as about 18 pp.). Assessment regarding the future financial situation of households and a future economic situation worsened by more than 10pp. The assessment regarding the ability to save deteriorated in a smaller scale (a decrease of about 3 pp.). The current sentiment adjustment may be in part the result of overly optimistic assessments in the previous quarter, which was in part the result of "Euro 2012" and the positive attitude of the public in connection with this event. The downward tendency of the indicator adjusted from short-term fluctuations shows a relatively smooth deterioration. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu