BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Determinanty zatrudnienia w usługach tradycyjnych i nowoczesnych - analiza regionalna
Determinants of Employment in Traditional and Modern Services - Regional Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 83-94, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Usługi, Województwo
Employment, Services, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz dotyczących determinant udziału w zatrudnieniu regionalnym dwóch grup usług: tradycyjnych i nowoczesnych. Uwzględniono czynniki charakteryzujące specyfikę działalności usługowej i jej znaczenie w gospodarkach wojewódzkich. Wyniki analiz pozwalają stwierdzić, że zatrudnienie w usługach nowoczesnych warunkowane jest w większym stopniu zapotrzebowaniem, a w usługach tradycyjnych - sposobem organizacji produkcji. W obu grupach istotną determinantą są koszty zatrudnienia. Jednocześnie dostrzec można większe różnice międzyregionalne w odniesieniu do znaczenia dla zatrudnienia usług tradycyjnych. Usługi nowoczesne, obejmujące sferę nierynkową, podlegają bardziej równomiernej dystrybucji.(abstrakt oryginalny)

The study presents results of analyses concerning determinants of shares in regional employment of two groups of services: traditional and modern ones. Factors characterizing specificity of service activities and their role in the economies of voivodeships were taken into account. Results of the analyses allow to conclude that employment in modern services is more directly determined by demand, while in the traditional services - by the way of organizing activity. Both groups are essentially influenced by labour costs. Simultaneously, bigger interregional differences are observed concerning a share of employment in traditional services. Modern services, including public sphere, are more equally distributed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank danych lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp: 30.01.2013.
 2. Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 3. Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., Ciągłość i transformacja gospodarki. Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000-2010, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 1997.
 4. KłosińskiK., Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1997.
 5. Korczynski M., Skills in service work: an overview, "Human Resource Management Journal" 2005, Vol. 15, Issue 2, bazainternetowaBusiness Source Premier: http://web28.epnet.com/citation.asp?tb=1&_ug=sid+C749CE37%2D022D%2D4D25%2D82F8%2D879114A7DD37% 40sessionmgr3+dbs+buh+cp+1+DDDE&_us=hd+False+hs+True+cst+0%3B1%3B2%3B3%3 B4%3B7% 3B10+or+Date+fh+False+ss+SO+sm+ES+sl+0+ri+KAAACBYC00010222+mh+1+ frn+1+2E8B&_uso=hd+False+tg%5B2+%2D+tg%5B1+%2D+tg%5B0+%2DTX+st%5B2+%2D+st%5B1+%2D+st%5B0+%2DService++Economy+db%5B0+%2Dbuh+op%5B2+%2DAnd+op%5B1+%2DAnd+op%5B0+%2D+A38C&fn=1&rn=5.
 6. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, [w:] Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2003.
 7. Orczyk J., Rozwój usług a zmiany stosunków pracy, "Polityka Społeczna" 2007, nr 2.
 8. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Róg J., Praca a wzrost gospodarczy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, red. M.G. Woźniak, z. 1, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2003.
 10. Styś A., Olearnik J., Ekonomika i organizacja usług, PWE, Warszawa 1985.
 11. Warnock V.C., Duncan D.G., Jobs In a Changing American Economy, "Mortgage Banking" June 2004.
 12. Wiaderek K., Zmiany zatrudnienia w ujęciu sektorowym i własnościowym i jego wybranych determinant w Polsce w latach 1992-2003, www.ke.uni.lodz.pl/Pliki/Wiaderek1.pdf, dostęp: 05.03.2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu