BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczka Małgorzata (Politechnika Warszawska), Wąsowicz Marek (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Polityka i strategia rozwoju Unii Europejskiej w koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju
Policy and Development Strategy in the European Union in the Conception of Economics of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 118-128, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekonomia
Sustainable development, Economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący proces globalizacji, powiązania pomiędzy krajami i pojawiające się na coraz większą skalę problemy środowiskowe spowodowały zmianę postrzegania procesów gospodarczych oraz podejścia w badaniach szeroko rozumianego dobrobytu ludzkości. Nowa dyscyplina naukowa, jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, wprowadziła podejście holistyczne przy rozwiązywaniu pojawiających się w tym obszarze problemów. Pozwoliło to na opracowanie, a następnie konsekwentne wdrażanie, realizowanej już od 10 lat Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The ongoing process of globalization, the connections between countries and the widespread environmental problems contributed to the change in the attitude to the economic processes and to science of widely understood social welfare. The new scientific discipline i.e. the economy of sustainable development, introduced the holistic approach to finding solutions in this sphere. It allowed to work out and later consequently to implement the European Union Sustainable Development Strategy, which has been executed for 10 years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armaroli N., Balzani V., Energy for a Sustainable World From the Oil Age to a Sun- Powered Future, Wiley-Vch Verlag Gmbh&Co KG a A, Weinheim 2011.
 2. Burchard-Dziubińska M., Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2011.
 3. Czaja S., Becla A., Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii, [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012.
 4. Czaja S., Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Czaja S., Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 2(43).
 6. Deszczka M., Wąsowicz M., Gospodarka, ekologia, postęp techniczny, [w:] Mikro- i makroekonomia: podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 7. Europäische Komission, Messung der Fortschritte auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Europa. Indikatoren für nachhaltige Entwicklung für die Europäische Union. Daten 1995-2005, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 2006.
 8. European Commission, Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy, Eurostat 2011.
 9. Glapiński A., Meandry historii ekonomii, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 10. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM (2005) 658: W sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju, Bruksela 2005.
 11. Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
 12. Mitteilung der Komission, Kom (2001) 264, Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklungs (Vorschlag der Kommission für den Europäischen Rat in Göteborg), Brüssel 2001.
 13. Poskrobko B., Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 2012 r., nr 2 (43).
 14. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 15. Shoots, greens and leaves, "The Economist" 2012, nr 8789.
 16. Strona internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 17. Włodarczyk J., Współczesna ekonomia heterodoksyjna - wybrane zagadnienia, [w:] Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu