BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2010
The state of the Households 4th Quarter of 2010
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2010, nr 73, 35 s., rys., tab., zał.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Badania ankietowe
Households, Household savings, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźnik pokazujący zmiany obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych w obecnym badaniu uległ drugi kwartał z rzędu pogorszeniu. Jednak tym razem pogorszenie było znaczące (o ok. 8 pp.) i zniwelowało prawie w całości poprawę po okresie kryzysowym (II kw. 2009 - II kw. 2010). Tendencja spadkowa widoczna jest również w przypadku wskaźnika oczyszczonego z wahań krótkookresowych. Jest to zaskakujący wynik biorąc pod uwagę relatywnie dobre informacje GUS z rynku pracy, które wskazują na wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Tak znaczne pogorszenie ocen własnej sytuacji finansowej może w dużym stopniu wynikać" z negatywnego odbioru przez gospodarstwa domowe informacji o złej sytuacji finansów publicznych i ogłoszonych w związku z tym przez rząd informacji o podwyższeniu podatków pośrednich i cięć w niektórych wydatkach budżetowych. Badanie było przeprowadzone właśnie w okresie przedstawienia budżetu na kolejny rok w parlamencie i kumulacji negatywnych informacji medialnych z tym związanych. W miarę dyskusji nad budżetem i przedstawienia w sposób bardziej szczegółowy konsekwencji oszczędności budżetowych dla gospodarstw domowych może okazać się, że reakcja w aspekcie subiektywnych nastrojów była zbyt pesymistyczna. Generalnie hipoteza o zbyt pesymistycznej reakcji gospodarstw domowych dotyczy wszystkich interpretowanych poniżej pytań z ankiety. (fragment tekstu)

The balance concerning change of the current financial situation of households in the present survey deteriorated second consecutive quarter. But this time, the deterioration was significant (about 8 pp.) and diminished almost total recovery after the crisis period (second quarter 2009 - second quarter 2010). The downward trend is also visible in the indicator adjusted from the short term fluctuations. This is a surprising result given the relatively good CSO data about labor market, which show an increase in wages and employment in the corporate sector. Such a significant deterioration in assessments of own financial situation may be largely due to negative image by households about bad situation of public finances and announced in connection with that, information by the government to increase indirect taxes and some cuts in budgetary expenditures. The survey was carried out just in time of presenting the budget for next year in the parliament and the accumulation of negative media information about that issue. As the debate over the budget will be continued and government will present in more detail the consequences of budget savings for households the reaction in terms of subjective feelings will turn out to be too pessimistic. Generally, the hypothesis that the households reaction is too pessimistic can be applied to majority of below interpreted survey questions. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu