BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golejewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Innowacje i sposoby ich pomiaru na poziomie regionalnym
Innovations and the Way of Their Measure at the Regional Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 184-194, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacje
Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczna analiza zmian w podejściu do pojęcia i mierników innowacji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególną uwagę poświęcono sposobom pomiaru innowacji w regionach UE. Zmiana perspektywy widzenia zjawiska innowacji z modelu liniowego na systemowy zaowocowała rozszerzaniem skali ich pomiaru. Chociaż statystyka innowacji w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, ich pomiar wydaje się nadal niedoskonały w porównaniu z pomiarem pozostałych zmiennych ekonomicznych. Od połowy lat 90. dynamiczny rozwój przeżywa również regionalny wymiar statystyki innowacji. Liczba publikowanych wskaźników, przede wszystkim na poziomie lokalnym, udostępnianie ich z dużym opóźnieniem i wybiórczość danych stanowią istotne ograniczenie dla przestrzennych analiz innowacyjności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is a theoretical analysis of changes in the approach to the concept and measures of innovation in the last decades, particularly measures of innovation in the EU regions. The change from linear to systemic model of innovation caused an extension of its measurement. Though statistics of innovation have developed dynamically, its measurement is still imperfect in comparison to the measurement of the rest of economic variables. Since the mid-1990s, also the regional dimension of innovation has developed, however, the limited number of accessible indicators, particularly at local level, time lags and selective data are substantial limitation to spatial analysis of innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson M., Karlsson Ch., Regional Innovation Systems in Small & Medium-Sized Regions. A Critical Review & Assessment, "CESIS Electronic Working Paper Series", 2004, no. 10.
 2. Barré R., Papon P., Indicators: Purpose and Limitations, [w]: World Science Report 1993, UNESCO, Paris 1993.
 3. Doloreux D., Regional innovation system: a critical review, Association de Science Regionale de Langue Francaise, www.ulb.ac.be/soco/asrdlf/documents (stan na dzień 20 lutego 2013).
 4. Główny Urząd Statystyczny, Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Warszawa 1999.
 5. Golejewska A., Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG" 2012b, nr 19.
 6. Golejewska A., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012a.
 7. Halvorsen K., Lacave M., Innovation Systems in Urban Areas, "NIBR Working Paper" 1998, no. 110.
 8. Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard, European Trend Chart of Innovation, MERIT, 2006.
 9. Hollanders H., Leon L.R., Roman L., Regional Innovation Scoreboard, EU 2012.
 10. Hollanders H.,Tarantola S., Loschky A., Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, Innometrics, EU 2009.
 11. Klimczak P., Czapliński P., Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego, Rzeszów 2011.
 12. Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, 2011http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20120730_Statystyka_nauki_techniki_i_innowacji_w_krajach_UE_i_OECD.pdf (stan na dzień 20 lutego 2013).
 13. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 14. Maraut S., The OECD REGPAT Database: A Presentation, OECD Science, "Technology and Industry Working Papers" 2008, no. 2, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2009.
 15. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 16. Ministerstwo Gospodarki, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Warszawa 2006.
 17. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 18. Pavitt K., Robson M., Townsend J., The size distribution of innovating firms in the UK:1945-1984, "Journal of Industrial Economics" 1987, no. 55.
 19. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenie i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat, Paryż 2005.
 20. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 21. Staśkiewicz J., Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2008, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", Uniwersytet Szczeciński 2010, nr 18.
 22. The Regional Dimension of R&D and Innovation Statistics. Regional Manual, Eurostat 1996.
 23. Wiig H., Wood M., What Comprises a Regional Innovation System? - An Empirical Study, "STEP Working Paper" 1995, no. 01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu