BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i kasową na wycenę rynkową przedsiębiorstw
The effect of divergence between results calculated on an accrual basis and cash basis for market valuation of companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Korelacja, Wartość godziwa, Rachunek zysków i strat
Market value of enterprise, Correlation, Fair value, Profit and loss statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na rachunek zysków i strat, w którym coraz częściej pojawiają się zapisy niebędące odzwierciedleniem rzeczywistych operacji, lecz na przykład wyceny składników bilansu. Opisano jedynie wybrane elementy nierzeczywistych operacji, które mają wpływ na wynik finansowy, a mianowicie problemy z wyceną według wartości godziwej oraz zasady tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów. W związku z powyższym wynik liczony metodą memoriałową w coraz większym stopniu różni się od wyniku liczonego metodą kasową w rachunku przepływów pieniężnych. Celem opisanych badań jest sprawdzenie, czy istnieje korelacja między wyceną przedsiębiorstwa według wartości rynkowej a stopniem rozbieżności między wynikami kasowymi i memoriałowymi. Badania zostały przeprowadzone na podstawie losowo wybranych 20 spółek, których akcje notowane są na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the profit and loss account, which increasingly contains the records that are not a reflection of actual operations, but for example the valuation of balance sheet items. Only selected elements of unreal operations that have an impact on the financial result are described, namely a problem of valuation by fair value and the principles of provisioning and accruals. Therefore, the results calculated on an accrual basis are increasingly different from the results calculated on a cash basis in the statement of cash flows. The purpose of the study described in the article is to check the correlation between the market value of the company and the degree of divergence between the results calculated on an accrual basis and on a cash basis. The study was carried out on the basis of a random sample of 20 companies whose shares are listed on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
  2. Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa 2006.
  3. Kabalski P., Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
  4. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
  5. Sawicki K., Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert, Wrocław 2002.
  6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  7. Weber J., Kufel M. (red), Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, Wyd. "Park", Bielsko-Biała 1993.
  8. www.gpw.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu