BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna
Tytuł
Efektywność - rozważania nad istotą i typologią
Effciency - Reflections on the Essence and Typology
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 4, s. 13-42, tab., rys., bibliogr.44 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność dynamiczna, Efektywność, Badanie efektywności, Przegląd literatury
Dynamic efficiency, Effectiveness, Research efficiency, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kategoria efektywności od dawna towarzyszy działalności człowieka, będąc w mniej lub bardziej uświadomiony sposób wynikiem jego wrodzonej racjonalności gospodarowania ograniczonymi zasobami. Rzadkość jest immanentną cechą rzeczywistości, w której żyjemy, gdyż w danym momencie zawsze mamy do czynienia ze skończoną ilością zasobów ludzkich i naturalnych, wytworzonych wcześniej produktów oraz znanych technologii produkcji. Ograniczoność zasobów implikuje ograniczone możliwości zaspokajania potrzeb i wymusza dokonywanie odpowiednich wyborów produkcyjnych i dbałość o efektywność działań. (fragment tekstu)

In today's world the term efficiency gained a status of an imperative at all levels of economic activity (micro, mezo, macro) as well as in all sectors of the economy (private, public, non-profit). The prevalence of "efficiency" in scientific discussions discloses existence of a number of approaches to the understanding of this concept as well as existence of conceptual di0 erences regarding the essence of efficiency, resulting from di0 erent ideological foundations of relevant economic theories. This study distinguishes between two analytical approaches: 1) static efficiency - conceptually inscribed in the paradigm of neoclassical economics, 2) dynamic efficiency - developed on the grounds of heterodox evolutionary economics. Within these two theoretical approaches various types of efficiency have been identified and characterized. This resulted in a typology that established a conceptual framework for clarifying different meanings of the term "efficiency".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002, s. 273-274.
 2. Anandalingam G., Kulatilaka N., Decomposing Production Efficiency into Technical, Allocative, and Structural Components, "Journal of the Royal Statistical Association" 1987, Series A (General), Vol. 150, Part 2, s. 143-151.
 3. Białoń L., Przedsiębiorstwo, w: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 1995, s. 268.
 4. Blaug M. , Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 612.
 5. Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 305.
 6. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2009, s. 172-174.
 7. Daraio C., Simar L., Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis: Methodology and Applications (Studies in Productivity and Efficiency), Springer, New York 2007, s. 14.
 8. Dudycz T., Wstęp, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, ,,Prace Naukowe AE we Wrocławiu'' nr 1060, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 11.
 9. Eparvier P., Some Comments on the Methodological Principles of Nelson and Winter's Evolutionary Theory, "Evolutionary and Institutional Economics Review" 2004, Vol. 1, No. 2.
 10. Farrell M. J., The Measurement of Productivity Efficiency, ,,Journal of the Royal Statistics Society" 1957, Series A, No. 120, Part 3, s. 253-90.
 11. Gasparski W. , Decyzje i etyka. Normy uczciwości, "Decydent & Decision Maker" 2008, nr 74, http://www.decydent.pl/archiwum/wydanie_17/decyzje-i-etyka_102.html
 12. Gasparski W., Prakseologia w polityce, "Decydent & Decision Maker" 2007, nr 73, http://www.decydent.pl/archiwum/wydanie_7/prakseologia-w-polityce_37.html
 13. Glapiński A., Meandry historii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 284-285.
 14. Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 67.
 15. Gorzeń-Mitka I., Skuteczność - próba interpretacji, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, ,,Prace Naukowe AE we Wrocławiu'' nr 1060, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 138-139.
 16. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 195.
 17. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008, s. 535.
 18. Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, INFOR, Warszawa 1997.
 19. Holstein-Beck M., Szkice o pracy, KiW, Warszawa 1987.
 20. http://www.witoldkiezun.com/docs/honoris_causa.htm.
 21. Huerta de Soto J., Czterysta lat efektywności dynamicznej, http://mises.pl/blog/2010/03/02/huerta-de-soto-czterysta-lat-efektywnosci-dynamicznej/
 22. Huerta de Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, Fijor Publ. Comp., Warszawa 2010, s. 27-28.
 23. Kamerschen D. R. , McKenzie R. B., Nardinelli C. , Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność, Gdańsk 1991, s. S-2.
 24. Kirzner I. M., Perception, Opportunity and Profit: Studies in the Theory of Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 1979, s. 120-136.
 25. Kowalski R., Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności ekonomicznej w ujęciu Harveya Leibensteina, ,,Zeszyty Naukowe AE w Krakowie'' nr 686, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 56-57.
 26. Kozuń-Cieślak G., Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów'' z.n. 128, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 27. Leibenstein H., Allocative Efficiency vs. X-Efficiency, "American Economic Review" June 1966, Vol. 56, s. 392-415.
 28. Leibenstein H., Poza schematem homo oeconomicus, PWN, Warszawa 1988, s. 27.
 29. Martyniak Z., Efektywność organizacji, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 11, s. 31.
 30. North D. C., Institutions, Ideology and Economic Performance, ,,Cato Journal" 1992, Vol. 11, No. 3, tłum. D. Milczarek-Andrzejewska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2007, s. 11-12.
 31. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska et al., Difin, Warszawa 2009, s. 56.
 32. Nowosielski S., Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, w: Efektywność funkcjonowania szkół wyższych, red. T. Dudycz, Z. Wilimowska, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s. 41.
 33. Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, w: Efektywność- rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł.Tomaszewicz, ,,Prace Naukowe AE we Wrocławiu'' nr 1183, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 450.
 34. Potts J., X-efficiency vs. X-efficacy, w: Renaissance in Behavioral Economics: Essays in honour of Harvey Leibenstein, red. R. Franz, Routledge Taylor & Francis Ltd, New York 2007, rozdz. 5.
 35. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, PWN, Warszawa 1999, t. 1, s. 60; t, 2, s. 510.
 36. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 37. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 114.
 38. Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008, s. 96-97.
 39. Stigler G. J., The Xistance of X-Efficiency, "American Economic Review" 1976, Vol. 66, No. 1, s. 213-216.
 40. Stiglitz J. E., Walsh C. E. , Economics, 4th ed., W.W. Norton, London 2006, Glossary A-3.
 41. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 610.
 42. von Mises L., Wspomnienia, Fijorr Publ., Warszawa 2006, s. 70.
 43. Zadora H., O efektywności w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ,,Prace Naukowe AE we Wrocławiu'' nr 965, red. T. Jajuga, W. Pluta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 77.
 44. Zapłata S., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.4.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu