BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie analizy duracji i wypukłości w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Use of Duration and Convexity Analysis in Interest Rate Risk Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 276-286, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Ryzyko stopy procentowej
Interest rate risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie możliwości wykorzystania analizy duracji i wypukłości do oceny ekspozycji na ryzyko stopy procentowej zarówno na poziomie banku, jak i na poziomie całego sektora bankowego. Dlatego też w artykule zaprezentowano zastosowanie tej analizy do badania zmian wartości bieżącej kapitału własnego pojedynczego banku, jak również przedstawiono możliwe podejścia do wykorzystania duracji i wypukłości podczas badania ekspozycji całego sektora bankowego na ryzyko stopy procentowej. Wskazano również na możliwość implementacji analizy duracji i wypukłości do przeprowadzania testu warunków skrajnych dla całego sektora bankowego. Model, oszacowany przy wykorzystaniu danych z okresu od grudnia 2009 roku do listopada 2011 roku, pozwolił stwierdzić, że polski sektor bankowy był w tym okresie narażony na ryzyko stopy procentowej. Ekspozycja na to ryzyko była przy tym największa w sektorze banków spółdzielczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine the possibility of use of duration and convexity analysis to evaluate the exposure to interest rate risk in a single bank, as well as at the level of the entire banking sector. Therefore, the article presents the use of this analysis to the examination of variability of the present value of an equity of a single bank. It also shows possible approaches to the use of duration and convexity analysis while analysing exposure to interest rate risk of a whole banking sector. The usefulness of the implementation of duration and convexity analysis while conducting stress test of the banking sector is also analysed. The model, estimated using data from the period from December 2009 to November 2011, allowed noticing that during that period Polish banking sector was exposed to interest rate risk and exposure to this risk was the greatest in the cooperative banks sector in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattacharya A.K., Foley J.C., Przegląd modeli zarządzania aktywami i pasywami oraz kontroli ryzyka stopy procentowej, [w:] Zarządzanie aktywami i pasywami, red. F.J. Fabozzi, A. Konishi, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 2. Blaschke W., Jones M.T., Majnoni G., Martinez Peria S., Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, IMF Working Papers 2001, No. 88.
 3. Čihák M., Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Papers 2007, No. 59.
 4. Čihák M., Stress Testing of Banking Systems, "Czech Journal of Economics and Finance" 2005, No. 55.
 5. Čihák M., Stress Testing: A Review of Key Concepts, CNB Internal Research and Policy Notes 2004, No. 2.
 6. Dattatreya R.E., Fabozzi F.J., Charakterystyka zmienności cenowej papierów wartościowych o stałym dochodzie, [w:] Zarządzanie aktywami i pasywami, red. F.J. Fabozzi, A. Konishi, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998.
 7. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. 4, WN PWN, Warszawa 2007.
 8. Fabozzi F.J., Fong G., Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, PWN, Warszawa 2000.
 9. Gup B.E., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 10. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007.
 11. Hull J., Risk Management and Financial Institutions, 3 ed., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2012.
 12. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 13. Jackowicz K., Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedynczego instrumentu finansowego, "Bank i Kredyt" 1994, nr 10.
 14. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. 3, WN PWN, Warszawa 2006.
 15. Kuśmierski R., Wykorzystanie trwałości do pomiaru ryzyka stopy procentowej obligacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 55, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 16. Rachev S., Höchstötter M., Fabozzi F.J., Focardi S.M., Probability and Statistics for Finance, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 17. Reitano R., Non-parallel yield curve shifts and durational leverage, "Journal of Portfolio Management" 1990, Summer.
 18. Reitano R., Non-parallel yield curve shifts and spread leverage, "Journal of Portfolio Management" 1991, Spring.
 19. Uyemura D.G., Van Deventer D.R., Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu