BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Siła oddziaływania czynników makroekonomicznych i systemowych na wielkość globalnej płynności
The Impact of Macroeconomic and Systemic Factors on the Global Liquidity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 311-322, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Polityka pieniężna, Płynność finansowa
Bank credit, Monetary policy, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu określenie istotności czynników wpływających na wielkość globalnej płynności. Autor postawił hipotezę badawczą o istnieniu zróżnicowania w poziomie płynności sektorów bankowych wśród badanych krajów. Płynność ta podyktowana jest odmiennymi czynnikami. Jako wskaźnik płynności sektora zostały przyjęte zmiany krajowego kredytu bankowego dla podmiotów niefinansowych do bazy depozytowej. Czynniki determinujące tę wielkość zostały zagregowane w 3 grupy: a) czynników rynkowych (O/N spread), b) czynników oddziaływania polityki monetarnej banków centralnych, gdzie podjęto zmiany podaży pieniądza i podstawowej stopy procentowej banku centralnego, c) czynników makroekonomicznych (zmiany kapitalizacji rynku giełdowego i PKB). Przedmiotem badania jest analiza wpływu wymienionych czynników na zmiany wielkości kredytu bankowego w wybranych 19 krajach świata. Ze względu na dostępność danych badaniu został poddany 10-letni okres analizy (2002-2012). Wyniki wskazują na zróżnicowanie istotności wynikające z poziomu rozwoju badanego kraju.(abstrakt oryginalny)

The article is to determine the significance of factors affecting the size of the output flow. The author hypothesized the existence of differences in the liquidity of banking sectors of the surveyed countries. This liquidity is driven by different factors. Changes of domestic bank credit to non financial entities to the deposit base were adopted as a ratio of liquidity. Factors determining this value were aggregated into three groups: a) market factors, b) central banks monetary policy influence factors, where there was a change in the supply of money and the basic interest rate of the central bank, c) macro-economic factors (changes in stock market capitalization and GDP). The object of the study is to analyze the impact of these factors on the changes in the size of bank credit in some 19 countries around the world. Due to data availability the study analyses the 10-year period (2002-2012). The results show the differences resulting from the development of a given country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank for International Settlements, 82nd Annual Report, 1 April 2011- 31 March.
 2. Borio C., McCauley R., McGuire P., Global credit and domestic credit booms, BIS Quarterly Review, September: 43.57, 2011.
 3. Borio C., The financial turmoil of 2007-?: a preliminary assessment and some policy considerations, BIS Working Paper, 251, 2008.
 4. Bruno V., Shin H.S., Capital flows and the risk-taking channel of monetary policy. Mimeo, Princeton University, 2012.
 5. D'Agostino A., Surico P., Does global liquidity help to forecast U.S. inflation?, Journal of Money, Credit and Banking, 412-3:479.489, 2009.
 6. Goldstein M., The Asian Financial Crisis, Peterson Institute for International Economics Policy Brief, 1998-1, 1998.
 7. IMF, Global liquidity expansion: Effects on "receiving" economies and policy response options, IMF Global Financial Stability Report, April 2010, Chapter 4:327.354.
 8. Karkowska R., Olszak M., Leverage and funding gap of EU banks and the business cycle, Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2012.
 9. Minsky H.P., Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, New Haven 1986.
 10. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWE, 2011.
 11. Stiglitz J.E., Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, W.W. Norton & Company, New York 2010.
 12. Toporowski J., Dlaczego gospodarka potrzebuje kryzysów finansowych, Published by Książka i Prasa, 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu