BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 118-127, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka spójności
Regional development, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych założeń Komisji Europejskiej dotyczących realizacji polityki spójności w latach 2014-2020, a także wskazanie pożądanych, z punktu widzenia polskich regionów, kierunków polityki regionalnej. (fragment tekstu)

The article discuss the objectives of European cohesion policy for the period 2014- 2020. The article next presents the trends which are required in terms of stimulating the development of polish regions in the future. Regional policy in Poland is dominated by European cohesion policy. Most of the funds which finance investment projects in the regions come from the EU budget, despite the fact that European cohesion policy is supposed to be complementary, and not dominant, in relation to national policies. The challenge of Polish regional policy is to develop the kind of operating model in which participation of the country and regional governments in decision-making and financial matters is dominant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.03.2010.
  2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
  3. Kudełko J., Rola europejskiej polityki spójności w krajowej i regionalnej polityce rozwoju, w: Jaka polityka spójności po 2013 r., red. M. Klamut, E. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Kudełko J., Klimczak P., Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 863, Kraków 2011.
  5. Niedoszewska A., Ekspertyza dotycząca programowania strategicznego oraz koncentracji tematycznej w ramach polityki spójności 2014-2020, Warszawa, www.mrr.gov.pl.
  6. Wniosek Komisji Europejskiej ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, KOM(2011) 615 wersja ostateczna, 2011/0276 (COD), Bruksela, 6.10.2011.
  7. Wniosek Komisji Europejskiej ws. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, KOM(2011) 614 wersja ostateczna, 2011/0275 (COD), Bruksela, 6.10.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu