BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 149-158, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wieś, Rozwój zrównoważony
Agriculture, Village, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie istoty zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także zobrazowanie, w jaki sposób koncepcja ta znajduje zastosowanie w programowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. W pracy skoncentrowano się na przedstawieniu ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich. Przedstawiono przesłanki i etapy powstawania Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, będącej w Polsce dokumentem programowym, mającym za zadanie wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej w obszarze, którego dotyczy. Przedstawiono podstawowe założenia strategii i jej cele, sposoby ich realizacji, oczekiwane rezultaty oraz wnioski końcowe. W pracy przeprowadzono analizę literatury polskiej i zagranicznej oraz dokumentów źródłowych. (fragment tekstu)

The essence of the concept of sustainable development is to ensure sustained improvement in quality of life for present and future generations by the balance between the development of the economic, human and natural capital. This concept is even more important in relation to agriculture and rural areas, due to their direct impact on the natural environment. Principles of sustainable development are implemented in the countries belonging to the European Union, including Poland, where it was adopted strategy of sustainable rural development, agriculture and fisheries for the years 2012-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA 2000, t. 2, z. 1.
 2. Atoszek J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin 2002, Secttio B, Vol. LVII, 11.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010)2020.
 4. Goodland R., The Concept of Environmental Sustainability, "Annual Review of Ecology and Systematics" 1995.
 5. Konkluzje z 25-26 marca 2010 r., Rada Europejska, Bruksela, 26.03.2010, EUCO 7/10.
 6. Konsultacje dotyczące przyszłej strategii UE 2020. Dokument roboczy Komisji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 24.11.2009, KOM(2009)647.
 7. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa 2002.
 8. Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 9. Sydorovych O., Wossink A., The Meaning of Agricultural Sustainability: Evidence From a Conjoint Choice Survey, "Agricultural Systems" 2008, No. 98.
 10. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 11. Urban S., Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna 2003, Vol. XL.
 12. Wilkin J., Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2.
 13. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 14. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu