BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska), Włóka Marta (Politechnika Częstochowska, doktorantka)
Tytuł
Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
The Role of Management Control in Management Process of Local Self-government Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 434-444, bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza
Public governance, Local government, Management control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel niniejszej publikacji sprowadza się do zaprezentowania istoty systemu kontroli zarządczej wdrażanego do działalności jednostek samorządu terytorialnego jako instrumentu asystującego szeroko pojętemu procesowi zarządzania, którego priorytetem jest efektywna realizacja działań dążąca do uzyskania zdefiniowanych uprzednio celów. Rozważania z zakresu definicji kontroli zarządczej, regulowanej przepisami ustawy o finansach publicznych oraz kwestii jej implementacji, tudzież praktycznych aspektów jej zastosowania, zostały poprzedzone podjęciem tematyki zarządzania, istotnej z punktu widzenia zbieżności pełnionych przez nią funkcji z procesami kontroli zarządczej. Treści dotyczące fundamentów ideowych kontroli zarządczej odniesiono do koncepcji New Public Management, w ramach której skoncentrowano je głównie na jej założeniach.(abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to present the essence of management control system which is implemented in local self-government units activity as an assisting tool to widely conceived management process, which priority is an effective realization of activities aimed at the achievement of aforedefined objectives. The considerations of management control definition adjustable to Public Finance Law, then issues of its implementation and practical aspects of its application, have been preceded by the management subject, important from the point of view of convergence of fulfilled by it functions with management control processes. The contents concerning ideological foundations of management control relate to New Public Management conception, especially its assumptions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajpai A., Public Administration Article, New Public Management, "Pratiyogita Darpan", August 2009, nr 38.
 2. Boddy D., Management an Introduction, Fourth Edition, Pearson Education Limited, England 2008.
 3. Christensen T., Laegreid P., The Ashgate Research Companion to New Public Management, Ashgate Publishing Limited, England 2011.
 4. Daft R.L., Management, Tenth Edition, South Western, Cengage Learning, Ohio 2011.
 5. Das S.Ch., Management Control Systems, Principles and Practices, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2011.
 6. Davila A., Epstein M.J., Manzoni J-F., Performance Measurement and Management Control: Global Issues, Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume 25, Emerald Group Publishing Limited, UK 2012.
 7. Dool van den L., Making Local Government Work, An Introduction to Public Management for Devel- oping Countries and Emerging Economies, Uitgeverij Eburon, Delft 2005.
 8. Dyck B., Neubert M.J., Management: Current Practices and New Directions, South Western, Cengage Learning, Ohio 2008.
 9. Epstein M.J., Manzoni J-F., Davila A., Performance Measurement and Management Control: Innova- tive Concepts and Practices, Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume 20, Emerald Group Publishing Limited, UK 2010.
 10. Filipiak B., New public management w sektorze publicznym-idea czy rzeczywistość?, [w:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006.
 11. Ghosh N., Management Control System, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 2005.
 12. Griffin R.W., Management, Eleventh Edition, South Western, Cengage Learning, Ohio 2012.
 13. Hannagan T., Management, Concepts and Practices, Fifth Edition, Pearson Education Limited, England 2008.
 14. Haque M.S., New Public Management: Origins, Dimensions and Critical Implications, "Public Administration and Public Policy", 2004, Vol. 1.
 15. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (DzU MF nr 15, poz. 84).
 16. Koontz H., Weihrich H., Essential of Management, An International Perspective, Seventh Edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2007.
 17. Kosikowski C., Finanse samorządowe, 580 pytań i odpowiedzi, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa 2012.
 18. Kreitner R., Cassidy C.M., Management, South Western, Cengage Learning, Ohio 2012.
 19. Łęgowik-Świącik S., Problemy wdrażania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, Finanse Publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 20. Lisiecka K., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w procesach doskonalenia zarządzania organizacja sektora publicznego, Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 grudnia 2012 r.
 21. McLaughlin K., Osborne S.P., Ferlie E., New Public Management, Current trends and future prospects, Routledge, New York 2002.
 22. Merchant K.E., Van der Stede W.A., Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Pearson Education Limited, England 2007.
 23. Paliga E., System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej, Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 grudnia 2012 r.
 24. Sapru R.K., Administrative Theories and management Thought, Second Edition, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 2008.
 25. Siedlecka A., Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką rynkową, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej, Biała Podlaska 2011.
 26. Sinha P.K., Management Control System, A Managerial Emphasis, Excel Books India, New Delhi 2008.
 27. Sola M., Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2009.
 28. Tambulasi R.I.C., Reforming the Malawian Public Sector, Retrospectives and Prospectives, COODERSIA, Dakar 2010.
 29. Tripathi P.C., Reddy P.N., Principles of Management, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2008.
 30. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (DzU 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 31. Verweire K., van den Berghe L., Integrated Performance Management: A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications Ltd., London 2004.
 32. Wallis J.L., Dollery B.E., McLoughlin L., Reform and Leadership in the Public Sector, A Political Economy Approach, Edward Elgar Publishing Limited, UK 2007.
 33. Williams Ch., Management, Sixth Edition, South Western, Cengage Learning, Ohio 2010.
 34. Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu