BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczebiot-Knoblauch Lucyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Intensywność technologiczna inwestycji i efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
Investment Technology Intensity and Results of the Special Economic Zones
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 194-204, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Inwestycje, Specjalne strefy ekonomiczne
Investment, Special economic zones
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces zmian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce i wprowadzenie gospodarki rynkowej ujawniły wiele barier wynikających z poprzedniego systemu, w tym skalę ukrytego bezrobocia. Konieczność zamknięcia kluczowych pod względem zatrudnienia przedsiębiorstw przyspieszyła działania rządu mające na celu zaktywizowanie życia gospodarczego i stworzenie nowych miejsc pracy. Ważną rolę w tym procesie odegrały specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Ich celem miało być uaktywnienie gospodarcze niektórych regionów poprzez ich restrukturyzację z udziałem instytucji i wsparcia, głównie w postaci ulg i zwolnień podatkowych. Istotną rolę w tym procesie odegrało także zaangażowanie zewnętrznych inwestorów strategicznych, ich kapitału i technologii. Wpływ inwestycji na liczbę miejsc pracy wyraża się zmianą liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowania lub pośrednio - stymulowaniem zmian zatrudnienia wśród kooperantów. W innych przypadkach inwestycja pozwala utrzymywać istniejący poziom zatrudnienia. Efekty bezpośrednie zależą początkowo od typu inwestycji, jej rozmiaru, stosowanych technologii, orientacji handlowej oraz warunków panujących na rynku pracy. Efekty pośrednie wiążą się z oddziaływaniem przedsiębiorstwa na swoje otoczenie, czyli na jednostki powiązane - zarówno kooperujące, jak i konkurujące. Celem publikacji była ocena struktury wiodącej branży z podziałem na branże wysokiej techniki oraz pozostałych branż przetwórstwa przemysłowego (do których zaliczono: pracochłonne, surowcochłonne, standardowej produkcji o bazowej technologii, technologicznie intensywne oparte na dostawie komponentów oraz technologicznie intensywne oparte na technologii innowacyjnej) w kontekście celów tworzenia stref (m.in. ze względu na restrukturyzację przemysłu i rynek pracy). Istotnym elementem była również ocena zróżnicowania wykorzystania potencjału SSE w układzie terytorialnym (ze szczególnym uwzględnieniem Warmińsko-Mazurskiej SSE). Podstawowym źródłem informacji były raporty Ministerstwa Gospodarki i informacje zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych stref. (fragment tekstu)

The aim of the publication was to evaluate the structure of the industry leader by industry and other high-tech industries processing in an industrial context, the purpose of the creation of zones (including the restructuring of industry and the labor market) and the evaluation of potential differences in the territorial system SEZ (with special emphasis Warmia-US-Mazury Special Economic Zone). The W-MSSE authorization to conduct business had 66 companies out of which half of it ran. Dominated by technologically intensive industries based on innovative technology due to which was a strategic investor, Michelin Poland SA The level of capital expenditures amounted to more than 3 billion zł, so created 10 thousand. direct jobs in the area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004- -2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007, s. 209-236.
  2. W. Jarczewski, Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8, s. 89-96.
  3. W. Lizińska, R. Kisiel, Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, UWM, Olsztyn 2008.
  4. L. Szczebiot-Knoblauch, W. Lizińska, R. Kisiel, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polsce, UWM, Olsztyn 2011.
  5. Z. Wysokińska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu