BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalak Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Percepcja zaangażowania przez adeptów zarządzania - szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm
Understanding the Engagement by Management Adepts - a Chance or a Limitation for Contemporary Business
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 457-468, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Postawy pracowników
Management, Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono związek pomiędzy zmianami w otoczeniu organizacji a formowaniem postaw pracowniczych i ich wpływem na wyniki ekonomiczne. Zagadnieniem badawczym stało się zdiagnozowanie tego, jak pracownicy (i przyszli pracownicy) rozumieją zaangażowanie. W efekcie postawiono pytanie, czy rozumienie postawy zaangażowania przez adeptów zarządzania może być szansą czy ograniczeniem dla organizacji, w których będą pracować. Według badanych osób kluczowymi elementami składającymi się na postawę zaangażowania są udzielanie się w pracy, chęć przyczynienia się do sukcesu organizacji oraz troska o wysoką jakość świadczonych usług. Najczęściej wskazywane jako niemające związku z zaangażowaniem były stwierdzenia: mający zaufanie do przełożonych, wykonujący polecenia przełożonego, samodzielny na stanowisku, wykonujący swoje obowiązki określone w umowie. Najwięcej wątpliwości budziło natomiast poczucie dumy z pracy w organizacji, zaufanie do przełożonych oraz zadowolenie z pracy.(abstrakt oryginalny)

This article presents the relationship between the changes in the environment of the organization, and the formation of employees' attitudes and their impact on economic performance. The aim of the research was to diagnose how employees (and future employees) understand the engagement. As a result, a question was raised whether understanding the engagement attitude by students of management could be an opportunity or a limitation for the organizations in which they would work. According to the respondents the key elements that comprise the engagement attitude is being active at work, to desire to contribute to the success of an organization as well as concern about high quality of services. The following statements were frequently indicated as having no connection with the engagement: having trust in superiors, performing the command of a superior who was independent in his/her position, performing obligations included in the contract. Most concerns were raised by a sense of pride in work, trust in superiors and job satisfaction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Europa niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 2. Berłowski P., Recepta na zaangażowanie, "Personel i Zarządzanie", maj 2012, numer 5/266.
 3. Cascio W., Boudreau J., Inwestowanie w ludzi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2011.
 4. Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Czop K., Leszczyńska A., Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 / 2012 (152).
 6. Drucker P., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp z o.o., Warszawa 2005.
 7. Employee Engagement Higher at Double-Digit Growth Companies, Hewitt Associates LLC SR-0127--001-EN 4/04, 2004.
 8. Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 10. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 11. Hill D., Emocjonomika, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010.
 12. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 13. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 14. Smythe J., CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 15. Wpływ zaangażowania pracowników na wyniki finansowe. Lepsze relacje przynoszą efekty, Raport Fierce, Inc. 2012/02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu