BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruszewski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Model polityki stabilizacyjno-monetarnej Europejskiego Banku Centralnego w fazie kryzysu w 2011 roku
Policy Framework of the Monetary-Stability of the European Central Bank During the Financial - Economic Crisis in the Year 2011
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 43-56, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka stabilizacyjna, Kryzys gospodarczy
Monetary policy, Stabilisation policy, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie głównych przedsięwzięć w polityce monetarnej oraz działań i instrumentów regulacyjnych w polityce Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w warunkach rosnącej niepewności i awersji do ryzyka w sektorze bankowości, a także wstrząsów i napięć na rynkach finansowych towarzyszących kryzysowi w sektorze finansów publicznych. Od połowy 2011 r. EBC działał w warunkach powracających wahań poziomu płynności na międzybankowym rynku pieniądza strefy euro, będących skutkiem trudności z pozyskaniem zasilania krótko- i średnioterminowego, co groziło osłabieniem dynamiki akcji kredytowej dla odradzającej się po recesji gospodarki. W tych warunkach głównym celem przyjętych przez EBC w sierpniu 2011 r. (i utrzymanych w 2012 r.) dodatkowych niestandardowych instrumentów i procedur zasilająco-regulacyjnych, uzupełnionych w grudniu 2011 r. decyzją o wprowadzeniu dłuższych operacji refinansujących (LTRO) z 3-letnim terminem zapadalności, było łagodzenie płynnościowych napięć na tych segmentach rynku finansowego, których zdestabilizowanie zakłócało transmisję impulsów polityki monetarnej, ograniczając jej skuteczność. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is an attempt to present main tools of the monetary policy as well as regulations in the policy of the European Central Bank (ECB) under increasing uncertainity, risks in banking and crisis in public finance. Since middle of 2011 ECB was acting in fluctuation of interbank liquidity in eurozone, what could cause problems with credit action in recovering economy. Under these circumstances the main target of unconventional measures in monetary policy, undertaken in August 2011 and continued in 2012, was to mitigate tensions in and fluctuations of liquidity in main parts of financial market, to achieve smooth transmition of monetary policy decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ECB (2001), The Role of Central Banks in Prudential Supervision, http://www.ecb.int/pub/pdl7other/prudentialsupcbrole_en.pdf (11.9.2012).
 2. ECB (2008), "Monthly Bulletin", May 2008, Price Stability and Growth, http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb200805en.pdf (12.09.2012).
 3. EBC (2011), Raport roczny 2011, www.NBP.pl/publikacje_ecb/ar2011pl.pdf (12.9.2012).
 4. Issing O. (2011), Lessons for Monetarny Policy: What Should the ConsensusBe? IMF Working Paper, WP/11/97, April 2011.
 5. Kołodziejczyk H. (2012), Działania Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy, [w:] Wyzwania współczesnej polityki pieniężne, (red.) W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko, Difin, Warszawa 2012.
 6. Matysek-Jędrych A. (2011), Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności Finansowej, cz. I, "Bank i Kredyt", nr 3/2011, cz. II, "Bank i Kredyt", nr 4/2011.
 7. Miruszewski T. (2009), Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w warunkach kryzysów finansowych i malejącej presji inflacyjnej, [w:] Gospodarka w warunkach kryzysu, (red.) S. Antkiewicz, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Miruszewski T. (2011), Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w warunkach niestabilności fiskalno-budżetowej gospodarek krajów strefy euro po roku 2008, [w:] Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego, red. J. Stachurska-Targosz, J. Szostak, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 35, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011.
 9. Mishkin F.S. (2011), Monetary Policy Strategy. Lessons from the Crisis, NBER Working Paper No. 16755, MIT, Washington DC, February 2011.
 10. Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, (2011), (red.) J. Żabińska, CeDeWu, Warszawa 2011.
 11. Weidmann J. (2012), Der Euro verlangt eine Stabilitätsunion, "Süddeutsche Zeitung", 27.06.2012.
 12. Wierzba R. (2009), Euro - dziesięć lat funkcjonowania, [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, (red.) W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2009.
 13. Wojtyna A. (2012), Banki centralne po kryzysie: czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? "Gospodarka Narodowa", nr 7-8/2012.
 14. Współczesna bankowość centralna, (2012), (red.) W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu