BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegun Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Integracja rynków finansowych Polski i strefy euro a wzrost gospodarczy w Polsce
Integration of Financial Markets in Poland and the Euro Area and Economic Growth in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 57-76, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Integracja finansowa, Wzrost gospodarczy, Strefa euro
Financial markets, Financial integration, Economic growth, Eurozone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces integracji rynków finansowych Polski i strefy euro jest zaawansowany. Wśród czynników wynikających z postępów procesu integracji finansowej, a sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, wymienić należy przede wszystkim: redukcję kosztów transakcyjnych, obniżenie kosztów pozyskania kapitału, wzrost konkurencyjności sektora finansowego oraz tworzenie dodatkowych możliwości w zakresie podziału ryzyka (risk sharing). Integracja rynków finansowych ułatwia także przedsiębiorcom wejście na nowe rynki, a także uzyskiwanie korzyści skali. Z drugiej jednak strony, mogą pojawić się zagrożenia, takie jak przyspieszone "zarażanie" się poszczególnych regionów szokami makroekonomicznymi. Coraz częściej na zachowania inwestorów wpływają też czynniki pozamerytoryczne, które na globalnym rynku finansowym mogą mieć realny wpływ na cenę kapitału, a więc i tempo wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów. (abstrakt oryginalny)

The process of the integration of financial markets of Poland and the euro area is advanced. Among the factors influenced by progress of the process of financial integration, and conducive to economic growth, it is essential to mention: reduction of transaction costs, lower costs of capital, increase in competitiveness of the financial sector and additional opportunities for risk sharing. Integration of financial markets also makes it easier for entrepreneurs to enter new markets, and obtain economies of scale. On the other hand, there may be risks, such as rapid "pass on" macroeconomic shocks to each region. More and more often investors are influenced by non-formal factors that, at the global financial market, can have a real impact on the price of capital, and thus the rate of economic growth of the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou A., Olusi O., Paudyal K. (2006), Has the Euro reduced Currency and Equity Market Risk Premiums? Working Paper Series, Centre for Empirical Research in Finance, Durham Business School, University of Durham.
 2. Baldwin R., DeSantis R.A. (2008), Study on the Impact of the Euro on Trade and Foreign Direct Investment, Economic Papers 321/2008.
 3. Bartram M., Karolyi G.A. (2006), The impact of the introduction of the Euro on foreign exchange rate risk exposures, Journal of Empirical Finance 13/2006.
 4. Bennett D. (2000) Ryzyko walutowe: instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Borowski J. (2011), Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, PWE, Warszawa.
 6. Campa J.M. (1993), Entry by Foreign Firms in the United States under Exchange Rate Uncertainty, The Review of Economics and Statistics 75/1993.
 7. Carruth A., Dickerson A., Henley A. (2000), What Do We Know About Investment under Uncertainty, Journal of Economic Surveys 14/2000.
 8. de Sousa J., Lochard J. (2004), The currency union effect on trade and the FDI channel, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne and LESSOR, 2004.
 9. de Sousa J., Lochard J. (2009), Does the single currency affect FDI? University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne and LESSOR.
 10. Dinga M., Dingova V. (2011), Currency Union and Investment Flows: Estimating the Euro Effect on FDI IES, Working Paper 25/2011.
 11. EBC (2010), EU banking sector structures 2010.
 12. GUS (2009), Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r.
 13. Kuna-Marszałek A., Marszałek J. (2010), Zmienność giełdy papierów wartościowych po wprowadzeniu euro - analiza wybranych rynków, Acta Universitatis Lodziensis nr 238/2010.
 14. Lutkowski K. (2004), Od złotego do euro. Źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa.
 15. Meetings Paper, Universität Basel.
 16. Melle M. (2004), The euro effect on the integration of the European stock markets, EFMA 2004 Basel.
 17. NBP (2010), Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.
 18. Panagiotidis T., Market Efficiency and the Euro: The case of the Athens Stock Exchange, Economics and Finance Working Papers, Brunei University, 3/2008.
 19. Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 2004/C 31/0. Art. 19-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu