BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecki Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Perspektywy rozwoju rynku konsumentów w Chinach w świetle globalizacji
Prospects for the Consumer Market in China in the Field of Globalization
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 77-88, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Konsument, Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych
Consumer, Households, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Coraz większa współzależność i integracja nie tylko państw ale również społeczeństw, gospodarek i kultur wpływa znacząco na decyzje konsumentów. Globalizacja oddziałuje na decyzje konsumentów na tak dużym rynku jak Chiny poprzez modyfikację wcześniejszych preferencji. Opracowanie wykazuje zarówno możliwości, jak i zagrożenia dla miast i firm w Chinach. Opisuje tendencję wzrostową miast w Chinach w porównaniu do innych europejskich i amerykańskich centrów. Wskazuje jak będą rozwijały się miasta w Chinach oraz rynek konsumencki do 2020 roku. Mając na uwadze systematyczne zmiany na rynku chińskim tak ważne jest know-how dla wszystkich przedsiębiorstw chcących rozwijać się na tym rynku. Ta wiedza nie polega tylko na różnicach kulturowych, barierach językowych czy też ekonomicznych ale w dużej mierze na świadomości jak bardzo zmieni się chiński konsument. Celem opracowania jest opisanie zmian i rozwoju rynku konsumentów w Chinach uwzględniając dostosowanie się firm do uwarunkowań rynkowych. Z badań wynika, że Chiny mają dużą szansę stać się głównym centrum gospodarczym świata i będą wiodące w rozwoju i przyroście popytu na tle innych miast na świecie, dlatego też konkurencyjność europejskich i amerykańskich firm zależeć będzie od uwzględniania zmian w potrzebach i oczekiwaniach konsumentów na chińskim rynku. (abstrakt oryginalny)

The growing interdependence and integration of not only countries but also societies, economies and cultures have a significant impact on consumer's decisions. Globalization impact on consumer's decisions on such a large market like China by modifying the previous preferences. Paper describes both the opportunities and risks for cities and companies in China. It describes the growing trend of cities in China, compared to other European and American centers. Shows how they developed city in China, and the consumer market by 2020. In view of the systematic changes in the Chinese market, it is important know-how for all businesses who want to grow in this market. This knowledge is not just about cultural differences, language barriers or economic but to a large extent on the awareness of how much the Chinese consumer will be changed. The purpose of this paper is to describe the changes and development of China's consumer market, taking into account companies adapt to market conditions. The research shows that China has a large potential to become a major economic center of the world and will lead the development and increase of demand in comparison to other cities in the world, and therefore the competitiveness of European and American companies will depend on taking into account the changes in the needs and expectations of consumers in the Chinese market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook (2012), A.T. Kearney Korea LLC, Korea.
  2. Atsmon Y., Magni M., Li L., Liao W., (2012), Meet the 2020 Chinese Consumer, McKinsey & Company, Hong Kong.
  3. Dobbs R., Smit S., Remes J., Manyika J., Roxburgh C., Restrepo A., Urban world: Mapping the economic power of cities, McKinsey Global Institute, San Francisco 2011.
  4. Jałowiecki M. (2011), Asian cities as future potential financial centers of the world, [w:] Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, red P. Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Jałowiecki M. (2010), Main factors for competitiveness and growth after credit crunch with the focus on Asia, [w:l Asia-Europe. Partnership or Rivalry? (red.) B. Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Malik Y., Niemeyer A., Ruwadi B., Building the supply chain of the future, The McKinsey Quarterly, January 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu