BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Beniamin (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Noga Marian (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Kryzys finansowy a kryzys sfery realnej gospodarki w świetle ostatniego światowego kryzysu gospodarczego (2007-2011) - ekspozycja problemu
Financial Crisis and the Crisis in the Real Economy Sphere in View of the Latest Word Economic Crisis (2007-2011) - Explosion of the Problem
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 23, s. 107-122, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Cykl koniunkturalny, Produkt krajowy brutto (PKB)
Financial crisis, Business cycles, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatni światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się na rynku kredytów hipotecznych w USA i "rozlał" się na całą amerykańską gospodarkę w pierwszej kolejności, a potem praktycznie na całą gospodarkę światową. Od 2010 roku obserwujemy II fazę kryzysu gospodarczego na świecie, polegającą na negatywnym oddziaływaniu na światowe trendy rozwojowe kryzysu długu publicznego w Grecji, Portugalii, Włoszech, Hiszpanii, Irlandii (kraje PIIGS). W obu przypadkach mamy do czynienia z oddziaływaniem kryzysu finansowego na kryzys sfery realnej gospodarki. Autorzy w prezentowanym opracowaniu dokonują oceny działań państw (rządów), banków centralnych państw, EBC, UE, za pomocą instrumentów standardowych i niestandardowych. Autorzy podejmują próbę określenia wpływu kryzysu finansowego na gospodarkę realną, posługując się miarą PKB (realnego i potencjalnego). W konkluzji autorzy, proponują określone modyfikacje polityki fiskalnej i monetarnej, które mogłyby ograniczyć powstawanie zjawisk kryzysowych. (abstrakt oryginalny)

The recent economic crisis began in the mortgage market in the USA and spread into the entire American economy and then practically into the entire world economy. Since 2010 we have been observing the 2nd phase of the economic crisis consisting in the negative impact on world trends in development of the crisis in the public debt in Greece, Portugal, Spain, Ireland (PIIGS countries). In both cases we are dealing with the impact of the financial crisis on the crisis in the real economy sphere. The author of the paper evaluate actions of the states (governments), central banks, EBC, the EU by means of standard and non-standard instruments. They also make an attempt to define the influence of the financial crisis on the real economy using the GDP measure (the real and potential one). In conclusion the authors suggest particular modifications of the fiscal and monetary policy which might limit the occurrence of crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Ciżkowicz P. (2005), Długa pamięć w szeregach PKB - estymacja parametru integracji ułamkowej z modyfikowaną metodą autokorelacyjną, "Bank i Kredyt", listopad-grudzień.
 3. Hall R.E., Taylor J.B. (2000), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Iwanicz-Drozdowska M. (red. naukowa) (2002), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 5. Mankiw G. (1992), The reincarnation of Keynesian economics, "European Economic Review", Vol. 36, No 2-3.
 6. Mishkin F. (1991), Anatomy of Financial Crisis, NBER Working Paper, December, no. 3934.
 7. Noga M. (2009), Dylematy polityki pieniężnej związane z występowaniem luki popytowej, [w:] M. Noga, M.K. Stawicka (red.), Narodowa i ponadnarodowa polityka monetarna, CeDeWu, Warszawa.
 8. Noga M. (2009), Makroekonomia, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 9. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 10. Przybylska-Kapuścińska W. (2006), Spory wokół stóp procentowych w Polsce, [w:] Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, J.L. Bednarczyk (red.), Wyd. Politechnika Radomska, Radom.
 11. Szyszka A. (2009), Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, "Banki i Kredyt", NBP, Warszawa, Vol. 40.
 12. Ząbkowicz A. (2005), Japonia: wzrost gospodarczy, niedobór kapitału i system bankowy, "Bank i Kredyt".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu