BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nacewska-Twardowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w polityce handlowej Unii Europejskiej na początku XXI wieku
Changes in Trade Policy of the European Union at the Beginning of the Twenty-first Century
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 513-523, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Polityka handlowa
Trade policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej wpłynęły na to, jak kreowana jest polityka handlowa Unii Europejskiej. Przełom XX i XXI wieku to okres, w którym Unia odchodzi od multilateralizmu na rzecz wzmocnienia relacji bilateralnych. Wiąże się to ze zmianą motywów, jakimi kieruje się Bruksela, negocjując i podpisując nowe porozumienia. Ostatnie lata zaowocowały podjęciem wielu działań bilateralnych, których dobrym przykładem może być umowa o wolnym handlu między Unią a Koreą. Efektem jej przyjęcia jest znaczący wzrost eksportu, co przekłada się na pozytywny wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej. Tym samym rozwiązania bilateralne mogą być tym impulsem, który zapewni dynamiczny rozwój Europy.(abstrakt oryginalny)

Globalization processes taking place in the global economy affected the creation of the EU trade policy. The turn of the century is a period in which the Union is moving away from multilateralism to strengthen its bilateral relations. This is due to the change of motives guided by Brussels in negotiating and signing new agreements. Recent years have resulted in taking a number of bilateral activities. A good example of a free trade agreement is an agreement between the EU and Korea. Its adoption resulted in a significant increase in exports and a positive impact on the economy of the European Union. Thus, bilateral solution can be an impulse that will ensure rapid development of Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhagwati J., Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa 2003.
 2. European Commission, Global Europe competing in the world. A contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy, European Commission 2007.
 3. European Commission, Trade policy in the Prodi Commission 1999-2004. An assessment, European Commission, Bruksela 19.11.2004.
 4. Frankowski P., Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej, Zeszyt 44, Centrum europejskie Natolin, Warszawa 2011.
 5. Grącik-Zajączkowski M., Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha, Biuletyn Instytutu Zachodniego nr 81/2012, Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Poznań 2012.
 6. Hanclich P., System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań 2008.
 7. Jarczewska-Romaniuk A., Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2003.
 8. Komisja Wspólnot Europejskich, Globalny Wymiar Europy - konkurowanie na światowym rynku. Wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 04.10.2006, KOM(2006) 567 wersja ostateczna.
 9. Lamy P., Bilateral and Multilateral Issues. Speech by Pascal Lamy, Member of the European Commission, European American Business Council, Washington DC 14.10.1999 r.
 10. Lamy P., Where next for EU Trade policy? Speech by Pascal Lamy, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin 11.06.2004 r.
 11. Parlament Europejski, Europa w czasach globalizacji - zewnętrzne aspekty konkurencji, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie Europy w czasach globalizacji - zewnętrzne aspekty konkurencji (2006/2292(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 102 E z 24.04.2008.
 12. Parlament Europejski, Strategia EU na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów (2007/2185(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr C 184 E z 06.08.2009.
 13. Söderbaum F., African Regionalism and EU-African Interregionalism, [w:] European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in Post-Hegemonic Era, 2nd Edition, red. M. Telò, Ashgate Publishing, Ltd., Bodmin 2007.
 14. Sporek T., Społeczeństwo informacyjne głównym motorem procesu globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 15. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/6, 14.05.2011.
 16. Woolcock S., European Union policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper, nr 03/2007, European Centre for International Political Economy.
 17. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej w Seulu, Omówienie poszczególnych części umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei, 3.12.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu