BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wydłużanie okresu aktywności zawodowej osób starszych w Polsce
Extending the Period of Professional Activity of the Elderly in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 524-535, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Demografia, Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludności
Demography, Retirement age, Activity rate of population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępujący proces starzenia się ludności Polski to problem ekonomiczny i społeczny. Zgodnie z prognozą Eurostatu w ciągu najbliższych 30 lat liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się w Polsce o ponad 4,5 mln osób, czyli prawie o 20%. Przewidywany spadek wielkości zasobów siły roboczej spowoduje zmniejszenie dochodów państwa, natomiast stopniowy wzrost średniej długości życia przyczyni się do wzrostu wydatków na emerytury, służbę zdrowia i długoterminową opiekę nad osobami starszymi. W tej sytuacji głównym wyzwaniem dla polityki ekonomicznej Polski będzie zwiększenie odsetka osób pracujących w populacji. Jest to jeden ze sposobów zminimalizowania skutków starzenia się społeczeństwa. W artykule przybliżono kierunek zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie polskim oraz nakreślono działania, których celem jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób starszych(abstrakt oryginalny)

A progressive process of ageing the population of Poland is the economic and social problem. According to a Eurostat forecast during the next 30 years the number of persons in working age will be reduced in Poland by over 4.5 million persons, that is almost 20 percent. The expected decline of scale of the labour force will cause the decrease of state incomes. However a gradual increase in the average life expectancy will cause the growth of expenses on pension, health care and long-term care of older persons. In this situation the main challenge for the economic policy in Poland will be to boost the proportion of people working in the population. It is one of the ways to minimize the consequences of ageing society The article highlights the direction of demographic changes happening in Polish society, and actions, which aim is to increase the level of professional activity of elderly people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga, Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela 2012
 2. Chłoń-Domińczak A., Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne, w: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2003.
 3. Cichocki St., Saczuk K., Strzelecki P., Tyrowicz J., Wyszyński R., Kwartalny raport o rynku pracy - IV kwartał, NBP 2012.
 4. Golinowska S. (red.), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004, UNDP, CASE, Warszawa 2004.
 5. Jóźwiak J., Kotowska I., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne, Narodowa Rada Rozwoju 2010.
 6. Kożuch A., Dyhdalewicz A., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, WSE, Białystok 2004.
 7. Kryńska E., Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy - aspekty gospodarcze, w: Biuletyn nr 55, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010.
 8. Kurek S., Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu, "Studia Demograficzne" 2001 nr 1/139.
 9. Kusideł E., Ekspertyza dotycząca obszaru: Rynek pracy w kontekście raportu o rozwoju opracowywanym zgodnie z art. 35b Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. zasadach prowadzenia polityki rozwoju, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rynek_pracy_20072011.pdf [dostęp 20.03.2013].
 10. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 11. Schimanek T., Co to jest zarządzanie wiekiem?, [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 12. Szatur-Jaworsk B., Aktywność ekonomiczna człowieka starego, [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 13. Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza emerytury częściowe, DzU z 2012 r., poz. 637.
 14. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu