BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasternak-Malicka Monika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Przesłanki ruchów migracyjnych Polaków z obszaru województwa podkarpackiego w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego kryzsem subprime
Reasons form Migration of Poles from Subcarpathian Voivodeship in the Context of the Economic Crisis Caused by the Subpreme Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 305, s. 547-558, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Migracja, Kryzys gospodarczy, Kryzys subprime
Migration, Economic crisis, Subprime crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono zagadnienie migracji w kontekście kryzysu gospodarczego. W pierwszej części zaprezentowano skutki kryzysu gospodarczego wywołanego kryzysem subprime i jego wpływ na wyjazdy oraz powroty zagraniczne Polaków. Scharakteryzowano także typy migranta oraz strategie przyjmowane przez każdą z grup w warunkach słabej koniunktury. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań własnych. Celem publikacji jest identyfikacja najistotniejszych przyczyn ruchów migracyjnych mieszkańców woj. podkarpackiego w kontekście skutków kryzysu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of migration in the context of the recent economic crisis. The first part presents the effects of the subprime crisis and its impact on Poles and their foreign trips and returns. Types of migrants are characterized as well as strategies adopted by different groups. In the conclusion the results of self conducted research are presented. The main objective of this article is to identify the most important causes of migration in Subcarpathian Voivodeship as a result of the financial crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski, I kwartał 2012, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
 2. Bień A., Stabilność systemu bankowego w Polsce w okresie kryzysu finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 109, SGH, Warszawa 2011.
 3. Bogacka-Kisiel E., Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa 2012.
 4. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2012.
 5. Drinkwater S., Eade J., Garapich M., Polish migrants survey results, University of Surrey, Guildford, 2006.
 6. Eade J., Drinkwater S., Garapich M., Class and Ethnicity - Polish immigrants in London, CRONEM, 2007.
 7. Fidel A., Tyrowicz J., P. Kaczmarczyk, Migracje powrotne Polaków, FISE, Biuletyn nr 5, marzec 2008.
 8. Grzymała-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J., Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004r., analiza psychologiczno-społeczna, Wyd. NOMOS, Kraków 2010.
 9. GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski 2004-2009, GUS, Warszawa 2010.
 10. GUS, Informacje o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2011, GUS, Warszawa, wrzesień 2012.
 11. Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej. Raport z badań, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy, Warszawa 2009, nr 1.
 12. Iglicka K., Wyniki badań nad migracjami powrotnymi w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, [w:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, październik 2010.
 13. Iglicka K., Wyniki badań nad migracjami powrotnymi w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, [w:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Biuletyn RPO, Warszawa, październik 2010.
 14. Immigration In the UK: the Recession, and Beyond, Migration Policy Institute, 2009.
 15. Kaczmarczyk P., Kryzys a decyzje migracyjne Polaków, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Biuletyn nr 3, 2010.
 16. Kaczmarczyk P., Okólski M., Demographic and labour-market impacts of migration on Poland, Oxford Review of Economic Policy 24, 2008.
 17. Kaczmarczyk P., Współczesne migracje z Polski. Próba statystycznej oceny zjawiska, [w:] P. Kaczmarczyk (red.), Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008.
 18. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 19. Mimo recesji polscy imigranci nie siedzą na walizkach, ,,Gazeta Prawna", 18 marca 2010.
 20. Raport Coface Poland nt. upadłości firm w Polsce w 2009 r., www. coface.pl.
 21. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.
 22. Szymański W., Kryzys globalny, pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 23. Weinar A., Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 24. Wozowczyk M., Massarelli N., European Union Labour Force Survey - Annual results 2010, Population and Social Conditions, Eurostat, Statistics in Focus 30/2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu