BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pająk Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mazurkiewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej
The Support Instruments for Renewable Energy Sources Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 166, s. 249-260, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
Słowa kluczowe
Energetyka, Odnawialne źródła energii
Energetics, Renewable energy sources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie systemów wspierania rozwoju energetyki odnawialnej w krajach Unii Europejskiej. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w świetle rozwiązań przyjętych w ramach pakietu klimatycznego oraz celów dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na rynku energii. W artykule zaprezentowano charakterystykę funduszy europejskich wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz mechanizmów rynkowego wspierania popytu na energię produkowaną z tych źródeł: systemu kształtowania cen oraz systemu kształtowania wielkości produkcji (poprzez nałożenie obowiązku udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej). W dalszej części artykułu przedstawiono analizę skuteczności stosowanych systemów oraz rekomendacje dla Polski. (fragment tekstu)

The paper provides an assessment of the support and financing instruments available for renewable energy sources (RES). The first part presents an overview on the different European bodies involved in financing RES development and lists specific funding programmes, pointing out the type and volume of financial support. The instruments have been identified for both, the project as well as the technology dimension. The second part provides an overview of support and financing instruments available for renewable energy in the Member States and the main support instruments (feedin tariffs and quota). Finally the paper develops recommendations for improving financing and support instruments in Poland and closing the financing gap for reaching the 2020 targets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assessment and optimalization of renewable energy support schemes in the European electricity market - Recommendation for implementing effective and efficient renewable electricity policies. Intelligent Energy Europe, OPTRES, Karlsruhe 2007.
 2. Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania energii z paliw kopalnych, CASE, Warszawa, grudzień 2009.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010)2020, Bruksela, 3.03.2010.
 4. Europejski Bank Inwestycyjny, raporty roczne z lat 2007-2011.
 5. Financing Renewable Energy in the European Energy Market, Ecofys, styczeń 2011.
 6. Komisja Europejska, Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007)1, Bruksela, 10.01.2007.
 7. Najwyższa Izba Kontroli, Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, raport z wyników kontroli, nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101- 02-00/2011.
 8. Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014, obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r., M.P. nr 53, poz. 731.
 9. RE-Shaping: Shaping an effective and efficient European renewable energy market. Indicators assessing the performance of renewable energy support policies in 27 Member States OPTRES, Karlsruhe 2010.
 10. Soliński B., Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, "Polityka Energetyczna" 2008, z. 2.
 11. Soliński B., Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle systemów stosowanych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
 12. Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), Bruksela, 6.04.2005, KOM(2005) 121 końcowy, 2005/0050 (COD).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu