BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Artur
Tytuł
Strategie, polityki i narzędzia wspierania kreatywności i innowacyjności w gospodarce W Unii Europejskiej. Praktyczne zastosowanie Multilevel Governance na poziomie krajowym i wspólnotowym
Application of Multilevel Governance on State and EU Level: Strategies, Policies and Tools for Increasing Creativity and Innovation
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 4, s. 61-84, bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Fundusze unijne, Innowacyjność, Kreatywność, Wielopoziomowe rządzenie
Politics, EU funds, Innovative character, Creativity, Multilevel governance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pobudzanie kreatywności i innowacyjności w gospodarce stało się od początku funkcjonowania Unii Europejskiej głównym czynnikiem determinującym proces decyzyjny oraz kształt stosowanych narzędzi bezpośredniej interwencji w wymiarze społeczno-gospodarczym. Przykładem może być powstały w 1999 r. dokument ujmujący scenariusze rozwoju Europy do roku 2010. W dokumencie odnajdujemy pięć scenariuszy mających charakter jakościowy. Przedstawiają one szeroką problematykę, z której tworzyły się konkretne obrazy, bez żadnego jednak określenia prawdopodobieństwa ich powstania. Scenariusze nie były czystą projekcją przyszłości, tworzyły kontrastowy obraz wyobrażenia, przedstawiony w sposób narracyjny. Analiza została dokonana na podstawie wielościeżkowo analizowanych wyobrażeń tzw. sterowników głównych, jakimi były wybrane czynniki, mające najistotniejszy wpływ na obraz przyszłości. Były nimi: technologia i organizacja pracy, kultura i wartości, metody rządzenia, w tym: polityka, społeczeństwo, administracja, instytucja UE, rynki pracy i polityka socjalna, inne działania gospodarcze, globalizacja, bezpieczeństwo w regionie, Europa Środkowa i Wschodnia, basen Morza Śródziemnego, Stany Zjednoczone, Rosja oraz Azja. (fragment tekstu)

The article analyzes the Lisbon Strategy and the Strategy Europe 2020 which concentrate on supporting economic innovation within the EU. Moreover EU common policies are discussed, particularly competition policy that sets the rules for public aid. The tools for supporting creativity and innovations are also discussed, beginning with the EU Framework Programs, operational programs on state level, and ending at common initiatives. Horizon 2020, a new framework program for the years 2014-2020, is particularly interesting in the context of creativity and innovations. Horizon 2020 includes actions aimed at increasing the level of innovation in economy and society of EU and its member states. The analysis was conducted in the context of mulitlevel governance in the areas of creativity and innovation in economy, culture and society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 100 Examples of EU Fraud and Waste Fraud, Open Europe 2008.
 2. Ayres R. U., Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, PWE, Warszawa 1973, s. 191.
 3. Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hubner, Commissioner for Regional Policy, 2009.
 4. Biała księga na temat sprawowania rządów w Europie, Bruksela, 25.06.2001, KOM(2001) 428 wersja ostateczna, DzUrz. C 287/1, 12.10.2001.
 5. Boldrin M., Canova F., Inequality and Convergence: Reconsidering European Regional Policies, ,,Economic Policy'' 2001, No. 32, s. 207-253.
 6. Bukowski M. , Pelle D., Saj W. M., Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, maj 2008.
 7. Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
 8. Dokument Rzeczpospolita Polska Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, przyjęty przez Radę Ministrów 27 grudnia 2005 r., Warszawa, 28 grudnia 2005.
 9. Ederween S., de Groot H., Nahuis R., Fertile Soil for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy, ,,Tinbergen Institiute Discusion Paper'' 2002, No. 96/3.
 10. e-Europa+ 2003. Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie, plan działań sporządzony przez kraje kandydujące przy wsparciu Komisji Europejskiej, czerwiec 2001, www.mi.gov.pl
 11. Europejskie rządzenie. Biała księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 r.
 12. Fratesi U., Rodriguez-Pose A., Between Development and Social Policies: the Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, European Economy Group, ,,Working Paper'' 2003, No. 28.
 13. Future Studies in the European Ex-Socialist Countries, red. E. Novaky, V.R. Varga, M.K. Koeszegi, Futures Studies Center, Budapest 2001.
 14. Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J. , Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja GAP, Kraków 2012.
 15. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983, s. 14.
 16. Hooghe L., Marks G., Blank K., European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multilevel Governance, ,,Journal of Common Market Studies'' 1996, Vol. 34, No. 3, s. 1-38.
 17. Hooghe L., Marks G., Types of Multi-Level Governance, ,,Journal of Common Market Studies'' 2003, No. 34, http://eiop.or.at/
 18. "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 30.11.2011, KOM(2011) 808 wersja ostateczna.
 19. In't Veld J., The Potential Impact of the Fiscal Transfer under the EU Cohesion Policy Programmed, ,,European Economy, Economic Papers'' 2007, No. 283.
 20. Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakres i forma, wersja 4.0 z dnia 15 marca 2013 r., MRR, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Warszawa 2013, s. 1.
 21. Instrumenty finansowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zakres i forma, wersja 4.0 z dnia 15 marca 2013 r., MRR, Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 22. Inwestowanie w przyszłość Europy, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Raport Komisji, Unia Europejska, listopad 2010.
 23. Kaczor T., Model MaMoR2. Informacje o konstrukcji i założeniach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, listopad 2006, s. 5 i nast.
 24. Kleiber M., Narodowy Program Foresight "Polska 2020", "Rzeczpospolita" 4.01.2009.
 25. Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E., Nowe koncepcje koordynacji w systemie Multilevel Governance polityki spójności, ekspertyza naukowa wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach umowy: DHS/ DEF-VIII/POOT/04/30/09/DEF-VI-21/02/03, Warszawa 2009, s. 4.
 26. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, Bruksela, KOM(2010) 642/3, s. 2.
 27. Komunikat Komisji, Europa 2020, s. 6 i nast.
 28. Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010.
 29. Komunikat Komisji. Strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia a reforma europejskiej polityki spójności. Czwarte sprawozdanie okresowe na temat spójności, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 12.06.2006, KOM(2006) 281 wersja ostateczna.
 30. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, MRR, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, wrzesień 2008.
 31. Kozak M. W., Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, ,,Zeszyty Naukowe WSEI'' S. ,,Ekonomia'' 2013, nr 6 (1), s. 27-49.
 32. Krajowa Jednostka Oceny, MRR, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, maj 2008, s. 26 i 34.
 33. Kudłacz T., Woźniak D, Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?, ,,Zarządzanie Publiczne'' 2009, nr 1 (7).
 34. Lebre S., European Structural Funds: the Role in the Growth of Greek Economy, ,,Bank of Greece Research Bulletin'' 2001, No. 12, s. 63-89.
 35. Martin P., Can Regional Policies Affect Growth and Geography in Europe?, ,,World Economy'' 1998, No. 21, s. 757-774.
 36. Mohl P., Hagen T., Do EU Structural Funds Promote Regional Growth? New Evidence from Various Panel Data Approaches, ,,Regional Science and Urban Economics'' 2010, No. 40, s. 353-365.
 37. Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 38. Ogólne zasady funkcjonowania Programu PHARE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, czerwiec 2002, s. 4-5.
 39. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa 1978, s. 22-24.
 40. Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, "Ekonomista" 1987, nr 1, s. 163-189.
 41. Planowanie strategiczne, pr. zb. pod red. A. Klasika, PWE, Warszawa 1993, s. 91.
 42. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, MRR, Warszawa, maj 2007.
 43. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, MGPiPS, Warszawa, luty 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 lutego 2003 r.
 44. Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, red. B. Krucz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 45. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, http://europe.eu.int
 46. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa 2007, s. 112.
 47. Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa 2006, s. 112.
 48. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa, MRR, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r.
 49. Proposal for a regulation of The European Parliament and of the Council on establishing the Creative Europe Programme, Brussels, XXX, COM(2011) 785/2.
 50. Proposal for a regulation of The European Parliament and of The Council on establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (2014-2020) Research, Innovation and Competitiveness Package, Brussels, 30.11.2011, COM(2011) 834 final,2011/0394 (COD).
 51. Quirke B., Fraud against European Public Funds, ,,Crime&Social Change'' 1999, No. 31, s. 173-192.
 52. Regional Convergence in Portugal: Policy Impacts 1990-2001, red. M. Lebre de Freitas, F. Torres, Universidad de Aveiro, ,,Working Papers in Economics'' 2005, No. 35.
 53. Rokicki B., Socha M. W., The Effects of Poland's Integration with the EU: Structural Interventions and Economic Development in the Eastern Border Regions, ,,The Journal of Comparative Economic Studies'' 2008, Vol. 4, s. 81-114.
 54. Rozporządzenie PE i Rady nr 1784/99/WE.
 55. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej, DzUrz. L 375, 23.12.1989, s. 11.
 56. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzUrz. UE, art. 10.
 57. Rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE.
 58. Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1260/1999/WE), tłumaczenie robocze UKIE, s. 15.
 59. Scenariusze Europa 2010, Forward Studies Unit - Project Scenarios Europe 2010, Brussels 1999 (maszynopis tłumaczenia na język polski).
 60. Secomski K., Prognostyka, WP, Warszawa 1971, s. 22-23.
 61. Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, DzU nr 166, poz. 1744.
 62. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, dokument stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, DzU nr 166, poz. 1743.
 63. Stacewicz J., Myślenie i przyszłość a kres nowożytnego ideału nauki, w: Rola nauki w myśleniu przyszłości, pr. zb. pod red. J. Kleera, B. Galwasa, A. Wierzbickiego, PAN, Komitet Prognoz Polska 2000 plus, Warszawa 2009, s. 109-110.
 64. Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa, wrzesień 2012, dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 r., s. 27.
 65. Strategię uzupełniono na szczycie w Goteborgu w czerwcu 2001 r. o wymiar środowiskowy, http://europe.eu.int
 66. Szkatulski S. M. , Rola nauki w myśleniu o przyszłości. Kilka pytań, w: Rola nauki w myśleniu o przyszłości, pr. zb. pod red. J. Kleera, B. Galwasa, A. Wierzbickiego, PAN, Komitet Prognoz Polska 2000 plus, Warszawa 2009, s. 82 i nast.
 67. The Lisbon Strategy - Making Change Happen, Commission of the European Communities, http://europe.eu.int
 68. The Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, http://europe.eu.int
 69. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport 2010, MRR, Warszawa 2010.
 70. www.mrr.gov.pl
 71. Zalecenia Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej Państw Członkowskich i Wspólnoty (2005-2008) (2005/601/WE), DzUrz. L 205, 6.08.2005, s. 28.
 72. Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, MRR, Warszawa 2013.
 73. Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005 r. (DzUrz. L 205, 6.08.2005), MRR, Warszawa, marzec 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu