BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Waldemar
Tytuł
Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją
Źródło
e-mentor, 2012, nr 3, s. 35-45, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Etyka biznesu, Zarządzanie menedżerskie
Decision making, Business ethics, Managerial managing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bieżąca działalność organizacji i szanse jej stabilnego rozwoju w przyszłości nierozerwalnie wiążą się z procesami podejmowania właściwych decyzji, które mają umożliwiać osiąganie zakładanych celów. Złożoność otoczenia, w jakim funkcjonują współczesne organizacje, a także tempo zachodzących zmian sprawiają, że umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji we właściwym czasie nabiera szczególnego znaczenia. W ogólnym rozumieniu decyzja kojarzy się z dokonywaniem wyborów, rozwiązywaniem pojawiających się problemów, wytyczaniem celów i kierunków działania, jak również określaniem metod oraz sposobów służących ich realizacji. Jak podkreśla Józef Penc, decydowanie jako sztuka rozwiązywania problemów i dokonywania wyborów najlepszych z punktu widzenia możliwych korzyści i ewentualnego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla sprawności zarządzania organizacją oraz kształtowania jej przyszłości1. Akcentując rangę i znaczenie tego procesu, autor dodaje, że "nowoczesne zarządzanie można bez większego uproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania i tworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji". Powszechną akceptację zyskuje opinia, że podejmowanie decyzji, zwłaszcza kierowniczych, staje się obecnie coraz trudniejsze i bardziej złożone, co sprawia, iż krytycznego znaczenia nabiera zdolność pozyskiwania, selekcjonowania i prawidłowego analizowania wiarygodnych, aktualnych informacji, istotnych z punktu widzenia rozpatrywanego problemu, na bazie których można wygenerować cenną wiedzę. Informacje te muszą dotyczyć zarówno aspektów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i społecznych funkcjonowania organizacji, a także obejmować swoim zakresem wewnętrzną jej strukturę i posiadane przez nią zasoby, relacje z interesariuszami oraz zmiany i czynniki tkwiące w otoczeniu, które mają wpływ na realizację zakładanych przez organizację celów. Celem artykułu jest omówienie istoty procesu decydowania oraz rozpoznanie najważniejszych czynników, na które należy zwracać uwagę w praktyce zarządzania. Zaprezentowane rozważania nie zawężają się do studiów literaturowych, lecz są uzupełnione przemyśleniami z obserwacji praktyki, co przybliża do lepszego zrozumienia i wyjaśnienia kluczowych przesłanek decyzyjnych występujących w rzeczywistości organizacyjnej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969, s. 16.
 2. Adair J., John Adair's 100 greatest ideas for smart decision making, Capstone Publishing Ltd., Chichester 2011, s. 6-12.
 3. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 241.
 4. Blake C., The art of decision. How to manage in an uncertain word, Pearson Education Inc., FT Press, New Jersey 2010, s. 8-9.
 5. Bolesta-Kukułka K., Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996, s. 102.
 6. Departament Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, https://dsc.kprm.gov.pl/podniesienie-jakosci-procesow-decyzyjnych, [02.05.2012].
 7. Dawson R., Sekrety podejmowania trafnych decyzji, MT Biznes, Warszawa 2008; A.J. Rowe (red.), Podejmowanie decyzji. 5 kroków do najlepszych wyników, MT Biznes, Warszawa 2011.
 8. Drucker P.F., Podejmowanie skutecznych decyzji, [w:] tegoż, Podejmowanie decyzji, One Press, Helion, Gliwice 2005, s. 17.
 9. Gunther R.E., The truth about making smart decisions, Pearson Education Inc., FT Press, New Jersey 2008.
 10. Davenport T.H., Make better decisions, [w:] Making Smart Decisions, Harvard Business School Publishing Corporation, 2011, s. 185-198.
 11. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 267.
 12. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012.
 13. Gunther R.E., The truth about your emotions when making decisions, Pearson Education Inc., FT Press, New Jersey 2011.
 14. Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999, s. 152.
 15. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997, s. 228.
 16. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008, s. 16.
 17. Morse G., Decyzje a przeczucia, [w:] tegoż, Podejmowanie właściwych decyzji, One Press, Helion, Gliwice 2008, s. 145-166.
 18. Nogalski B., Etyczne dylematy rozwoju polskiego biznesu okresu transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni" 2000, nr 3, s. 72.
 19. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 8-9.
 20. Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 35.
 21. Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 10.
 22. Romanowska M., Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania, Szkoła Gówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 119-124.
 23. Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 13 .
 24. Szapiro T., Co decyduje o decyzji, PWN, Warszawa 1993, s. 151-152.
 25. Sowell T., Knowledge and decisions, Basic Books Inc., Nowy Jork 1996, s. 3-6.
 26. Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/szukaj/decyzja, [02.05.2012].
 27. Schermerhorn J.R., Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, PWE, Warszawa 2008, s. 22.
 28. Targalski J., Podejmowanie decyzji, [w:] A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986, s. 194.
 29. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).
 30. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 ze zm.), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami).
 31. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu