BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłodnicka Halina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego
The Impact of Bankruptcy Costs on Profitability of an Economic Entity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 66-81, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Koszty, Upadłość przedsiębiorstwa, Rentowność
Costs, Enterprise bankruptcy, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kontynuowanie działalności nie wyklucza istnienia w stosunku do niej poważnych zagrożeń. W artykule omówiono kwestie dotyczące klasyfikacji kosztów symptomatycznych, poszukiwania granicy, po której przekroczeniu koszty te będą miały wpływ na zagrożenie kontynuacji działania, a odpowiednio wcześnie zasygnalizowałyby istotne trudności i zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa. Dokonano klasyfikacji kosztów symptomatycznych. Przebadano grupę podmiotów, określając, czy i jaki wpływ koszty upadłości mają na rentowność działalności, czy są istotne.(abstrakt oryginalny)

Continuation of an activity does not exclude the existence of serious threats. In the article there are discussed the issues concerning the classification of symptomatic costs, searching for the limit after which exceeding these costs will affect the threat of activity continuation and much earlier could inform about the major difficulties and disruptions to business operations. The classification of symptomatic costs has been done. A group of entities has been surveyed determining whether and what impact these costs have on the profitability of business and if they are important.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 2. Chłodnicka H., Koszty upadłości - klasyfikacja, pomiar i prezentacja, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot 2004.
 3. Chłodnicka H., Regulacje prawne procesu upadłościowego, a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości" nr 3, 2007.
 4. Chłodnicka H., Sprawozdawczość finansowa a zagrożenie kontynuacji działania, [w:] W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, t. II, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, red. J. Ostoj, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 5. Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 6. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstwa w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, Zeszyt 153 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 7. Hołda A. Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 56(112), Warszawa 2010.
 8. Jensen M.C., Smith C.W., The Modern Theory Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company, Harvard University Press, 1984.
 9. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2006.
 10. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2009.
 11. Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 12. Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, "Rachunkowość" 1994, nr 4.
 13. Myers S.C., Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, no 39.
 14. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 15. Ross A., Wester R.W., Jordan B. D., Fundamentals of Corporate Finance, Irwin, Homewood 1991.
 16. Rutkowski A., Prognozowanie zagrożeń upadłością na podstawie sprawozdań finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 4.
 17. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Stasiewski T., Upadek przedsiębiorstw - przyczyny, symptomy i metody przewidywania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, 1995, nr 33.
 19. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
 20. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kluger, Kraków 2006.
 21. White M.J., The Corporate Bankruptcy Decisions, "Journal of Economic Perspective" 1989, vol. 3, no 2.
 22. Zarzecki D., O metodach oceny zagrożeń bankructwem i możliwościach ich wykorzystania w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, pod red. W. Parczyńskiego, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu