BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golej Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Selekcja projektów nowych produktów w controllingu innowacji
Projects Selection of New Products in Innovation Controlling
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 291, s. 147-159, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Controlling, Innowacje, Innowacyjność, Produkt, Projekty innowacyjne
Controlling, Innovations, Innovative character, Product, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treścią artykułu jest próba omówienia problematyki oceny i selekcji innowacyjnych projektów. Selekcja projektów nowych produktów i usług jest zadaniem wieloetapowym i złożonym, wymagającym szerokiej wiedzy pochodzącej z wielu działów organizacji oraz spoza niej. Wymaga zatem zarówno procesów integracyjnych w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji informacji, jak i zastosowania specyficznych metod oceny. Ze względu na złożoność problematyki konieczne jest, aby proces selekcji został wsparty przez ponadfunkcyjny system zarządzania. W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych problemów związanych z selekcją projektów nowych produktów oraz zaproponowano ich rozwiązania przy wsparciu systemu controllingowego.(abstrakt oryginalny)

The content of this article is an attempt to discuss the issue of evaluation and selection of innovative projects. The selection of projects of new products and services is a complex and multi-task requiring extensive knowledge from several areas of the organization and outside it. Therefore it requires the integration processes in the acquisition, processing and presentation of information as well as the use of specific methods of evaluation. The complexity of the issue requires that the selection process has been supported by over-function management system. This article attempts to identify the most important problems associated with the selection and design of new products and a proposal of their solutions with the support of controlling system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. black D.A., Created strategic plans with the power to win, "Strategy & Leadership" 29, 1, 2001, s. 27--32, MCB University Press, s. 1087-8572.
 2. Cooper R., Perspective: the innovation dilemma: how to innovate when the market is mature, "Journal Product Innovation Management", 2011, 28, s. 2-27.
 3. Cooper R., What leading companies are doing to reinvent their NPD processes, PDMA Vision, September 2008, vol. XXXII, no. 3, s. 6-10.
 4. Cooper R., Edgett S.J., Kleinschmidt E.J., Portfolio Management - Fundamental to New Product Success, Working Paper, no. 12, July 2001.
 5. Edgar D., Adams D., How Dupont uses New Product Blueprinting at the Front End - and implemented a new e-learning model to teach it, PDMA Vision, October 2010, vol. XXXIV, no. 3, s. 12-16.
 6. Haffer M., Haffer R., Zarządzanie procesami innowacyjnymi przedsiębiorstwa, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 7. Janasz W., Modele procesu innowacyjnego, [w:] Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 8. Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 9. Marciniak S., Controlling. Teoria. Zastosowania, Difin, Warszawa 2008.
 10. Rutkowski I., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007.
 11. Sethi R., Iqbal Z., Stage-Gate Controls, Learning Failure, and Adverse Effect on Novel New Products, "Journal of Marketing", January 2008, s. 118-134.
 12. Sierpińska M. i in., Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 14. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2007.
 15. www.pro-dev.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu