BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysek Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Opodatkowanie dochodów spółek osobowych w Polsce - konieczność zmian
Income Taxation of Partnerships in Poland - the Necessity of Changes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 247-259, bibliogr. 59 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Podatek dochodowy
Taxation, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienie opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek osobowych w Polsce. Zidentyfikowano główne obszary problematyczne, które - ze względu na niedostateczny zakres normatywnych uregulowań, nadmierną ogólnikowość i nieprecyzyjność przepisów podatkowych - można uznać za jedną z istotnych wad ograniczających atrakcyjność spółek osobowych jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Identyfikacja tego rodzaju trudności jest niezbędnym wstępnym etapem dla określenia przyszłych pożądanych kierunków zmian w obszarze opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki osobowe.

Polish regulations concerning income taxation of partnerships require changes. These changes should be synchronized with the civil law. The current collection of tax regulations, which can hardly be described as a system, is incoherent and unclear. The specificity of partnership taxation justifies the creation of an independent thematic chapter in the construction of Polish tax enactments. The amendment could result in the clarification and standardization of the practice of tax law. Moreover this procedure might straighten the sense of justice in taxation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Boniuszko E., Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie elektroniczne LexPolonica, Warszawa 2002.
 2. Borden B.T., Aggregate-plus theory of partnership taxation, "Georgia Law Review", vol. 43/2009.
 3. Budasz K., Komer W., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych, Difin, Warszawa 2012.
 4. Cloer A., Jamroży M., Kontrowersje wokół opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółkę osobową, "Monitor Podatkowy" 6/2012.
 5. Hanusz A., Sądy nie są od poprawiania przepisów, "Rzeczpospolita", 4 lutego 2013 r.
 6. Hudziak B., Wspólnik nie powinien płacić podatku od niepodzielonego zysku, "Rzeczpospolita", 6 maja 2011 r.
 7. Jackowska I., Fiskus śpieszy się ze zmianami, "Puls Biznesu", 22 lutego 2013 r.
 8. Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
 9. Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 10. Kowalska M., Sewerynek A., Korekta przychodów i kosztów podatkowych na skutek zmiany udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej, "Monitor Podatkowy" 1/2013.
 11. Królak J., Minister zamyka podatkowe furtki, "Puls Biznesu", 14 lutego 2013 r.
 12. Mariański A., Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych (1), "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 7.
 13. Mariański A., Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych po zmianach obowiązujących od 1.01.2011 r., "Przegląd Podatkowy" 2011, nr 2.
 14. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer businesss, Warszawa 2012.
 15. Miarkowski A., To już ostatni dzwonek, aby zoptymalizować biznes, "Rzeczpospolita", 21 stycznia 2013 r.
 16. Monroe A., Integrity in taxation: Rethinking partnership tax, "Alabama Law Review" vol. 64/2012.
 17. Morska A., Rozbieżności w zakresie opodatkowania spółki osobowej w ustawodawstwie wybranych państw, "Monitor Podatkowy" 8/2012.
 18. Pinior P., O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 9.
 19. Promińska U., W sprawie modelowej konstrukcji handlowych spółek osobowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 9.
 20. Rabkin J., Johnson M.H., The partnership under the federal tax laws, "Harvard Law Review", vol. LV, no. 6, April 1942,
 21. Rysiak T., W oczekiwaniu na zmianę ustawy o CIT, "Dziennik Gazeta Prawna", 4 marca 2013 r.
 22. Stępień-Sporek A., Jędrej K., Karaszewski G., Knabe J., Ruszkiewicz B., Nazaruk P., Sikorski G., Ciszewski J., Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie elektroniczne LexPolonica, Warszawa 2012.
 23. Thedy M., Kupryjańczuk Ł., Kto nie ma racji w sprawie opodatkowania zysków zatrzymanych, "Dziennik Gazeta Prawna", 18 lutego 2013 r.
 24. Westfall D., Corporate analogues partnership taxation, "Harvard Law Review", vol. 80, no. 4, February 1967.
 25. Wiśniewski A.W., Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 9.
 26. Zalewski Ł., Cypryjski udziałowiec SKA z podatkiem, "Dziennik Gazeta Prawna", 6 marca 2013 r.
 27. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
 28. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (DzUrz UE L 1985, nr 199, poz. 1).
 29. Ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (DzU 2005, nr 62, poz. 551 ze zm.),
 30. Interpretacja indywidualna z 3 grudnia 2009 r. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPB1/415-674/09-2/AM.
 31. Interpretacja indywidualna z 10 marca 2010 r. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPB1/415-984/09-2/MT.
 32. Interpretacja indywidualna z 28 czerwca 2010 r. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPB1/415-370/10-2/AM.
 33. Interpretacja indywidualna z 1 lipca 2011 r. dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak: ILPB1/415-553/11-5/AGr.
 34. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2011 r., znak: IBPBI/2/423-1157/11/AP.
 35. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2012 r., znak: IPPB5/423-1079/11-2/DG.
 36. Interpretacja indywidualna z 28 marca 2012 r. dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak: IPTPB3/ 423-4/12-2/KJ.
 37. Interpretacja indywidualna z 2 lipca 2012 r. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPB1/415-371/12-2/IF.
 38. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 października 2012 r., znak: IPPB3/423-510/12-4/DP).
 39. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 listopada 2012 r., znak: IPTPB3/ 423-279/12-4/MF.
 40. Interpretacja ogólna z 11 maja 2012 r., znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125.
 41. Postanowienie NSA z 18 grudnia 2012 r. (II FSK 754/11).
 42. Uchwała siedmiu sędziów NSA z 16 stycznia 2012 r. (II FPS 1/11).
 43. Wyrok NSA z 15 lipca 2010 r. (II FSK 2/10). 15. Wyrok NSA z 22 września 2010 r. (II FSK 836/09).
 44. Wyrok NSA z 19 kwietnia 2012 r. (Il FSK1863/10).
 45. Wyrok NSA z 26 kwietnia 2012 r. (II FSK 1070/10).
 46. Wyrok NSA z 31 sierpnia 2012 r. (II FSK 2607/10).
 47. Wyrok NSA z 23 października 2012 r. (II FSK 382/11).
 48. Wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2007 r. (I Sa/Kr 1181/07).
 49. Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 maja 2012 r. (I SA/Wr 208/12).
 50. Wyrok WSA w Łodzi z 20 września 2012 r. (I SA/Łd 836/12).
 51. Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 listopada 2012 r. (I SA/Rz 891/12).
 52. Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2012 r. (III SA/Wa 3535/11).
 53. Wyrok WSA w Poznaniu z 4 grudnia 2012 r. (sygn. Akt I SA/Po 731/12).
 54. Wyrok WSA w Poznaniu z 19 grudnia 2012 r. (I SA/Po 887/12).
 55. Wyrok WSA w Olsztynie z 9 stycznia 2013 r. (I SA/Ol 689/12).
 56. Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Lipiec 2010, tłum. K. Bany, ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 57. Raport OECD, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Paris, 20 January 1999.
 58. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3500).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu