BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Piotr (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
Tytuł
Polityka wydatków publicznych w Polsce w latach 2008-2012
Public Spending Policy in Poland in the Years 2008-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 298-310, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Deficyt budżetowy, Finanse publiczne, Konsolidacja
Public expenditures, Budget deficit, Public finance, Consolidation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój wydarzeń w finansach publicznych doprowadził do eksplozji długów publicznych na świecie. W następstwie kryzysu również pozycja fiskalna Polski uległa znacznemu pogorszeniu. Jedną z konsekwencji eksplozji długu publicznego jest wzrost podatności gospodarki na kryzys zaufania ze strony rynków finansowych. Dostatecznie głębokie i przemyślane reformy finansów publicznych mogą jednak przywrócić zaufanie rynków. Analiza doświadczeń wielu krajów wskazuje, że najkorzystniejszym scenariuszem jest konsolidacja fiskalna skoncentrowana na stronie wydatkowej, której skutki są najbardziej trwałe. Celem niniejszego artykułu jest ocena polityki wydatków publicznych w latach 2008-2012, a także zaprojektowanie optymalnej polityki wydatkowej umożliwiającej osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego (MTO) w sposób trwały.(abstrakt oryginalny)

The recent developments in public finances led to an explosion of indebtedness in the world. In the aftermath of the financial crisis the Polish fiscal position has worsened as well. One consequence of the explosion of public debt is an increase in the vulnerability of a economy to a crisis of confidence on the part of the financial markets. However, sufficiently deep and thoughtful reform of public finances can restore confidence in the markets. The analysis of the experience of many countries shows that the most favorable scenario is fiscal consolidation focused on the expenditure side, the effects of which are the most durable. The purpose of this article is to evaluate the public expenditure policy in 2008-2012, as well as to design an optimal expenditure policy that enables to achieve the MTO in a sustainable manner.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Ardagna S., Large changes in fiscal policy: taxes versus spending, NBER Working Paper no. 15438/2009.
 2. Dyrektywa Rady Europy z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306.
 4. Finanse publiczne w okresie kryzysu, Ministerstwo Finansów 2012.
 5. Owsiak S., Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 78.
 6. Prognoza Komisji Europejskiej z jesieni 2012 r., European Economic Forecast, Autumn 2012, European Economy 7/12.
 7. Ptak P., Wydatkowa reguła dyscyplinująca a poprawa stanu finansów publicznych w Polsce, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 314-323.
 8. Rozkrut M., Ostrożnie z tą krytyką, "Rzeczpospolita" z dnia 21 marca 2012.
 9. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016, Ministerstwo Finansów.
 10. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. nr 28, poz. 146).
 11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu