BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus-Ostrowska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwe
The Structure of Unemployment among Disabled Workers in Poland's Łódź Province
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 2, s. 103-125, tab., bibliogr., 28 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Bezrobocie cykliczne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Aktywizacja bezrobotnych, Aktywność zawodowa ludności, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Poszukiwanie pracy
Cyclical unemployment, Disabilities employment activity, Unemployed activation, Activity rate of population, Employment discrimination, Job search
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w Polsce oraz identyfikacja struktury bezrobocia w tej grupie. Realizacja celu stała się możliwa dzięki porównaniu zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce i mieszkańców województwa łódzkiego, przy uwzględnieniu wybranych kryteriów. Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania MPiPS-01 oraz MPiPS-07. Wybór miejsca analizy nie jest przypadkowy, bowiem przez ostatnie trzy lata województwo łódzkie dominowało pod względem liczby osób niepełnosprawnych w Polsce. To również miejsce o wysokiej stopie bezrobocia dotyczącego osób długotrwale pozostających bez pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że systematycznie wzrasta liczba bezrobotnych niepełnosprawnych powyżej 55 lat, a ponad połowa osób niepełnosprawnych jest w wieku 49-59 lat. Bezrobotni niepełnosprawni to częściej mężczyźni niż kobiety. Co więcej, co trzecia osoba niepełnosprawna w województwie łódzkim i co piąta w Polsce nabyła niepełnosprawność pracując w warunkach szkodliwych. Bezrobotni niepełnosprawni są gorzej wykształceni niż bezrobotni ogółem, aż 70 % osób deklaruje wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej. Niestety, pracy poszukują również osoby niepełnosprawne z wykształceniem policealnym i wyższym. Analizowana grupa bardziej niż bezrobotni ogółem narażona jest na długotrwały stan pozostawania bez pracy. Przedłużanie czasu poszukiwania pracy bądź wielokrotnie podejmowane nieudane próby jej znalezienia wywołują poczucie odrzucenia, a następnie izolację w społeczeństwie i niechęć do podjęcia pracy w ogóle. Ostatecznie coraz częściej osoby niepełnosprawne rezygnują z poszukiwania pracy lub nie potwierdzają gotowości jej podjęcia, tracąc status osoby bezrobotnej. (abstrakt oryginalny)

The article identifies factors determining unemployment among disabled people in Poland and looks at the specific features of joblessness in this group. The author compares Poland's overall disabled population with the inhabitants of the central province of Łódź according to selected criteria. The analysis is based on reports by the Polish Ministry of Labor and Social Policy (MPiPS-01 and MPiPS-07). The author focuses on Łódź province because this province has had the largest number of disabled people country-wide over the past three years. It also has a high unemployment rate among long-term jobless. The study shows that the number of disabled jobless aged over 55 is steadily increasing and that more than half the disabled are aged 49-59. There are more men than women among unemployed people with disabilities. What's more, one in three disabled individuals in Łódź province and one in five in Poland as a whole became disabled due to working in hazardous conditions. Unemployed people with disabilities tend to be less well educated than other unemployed - 70 percent have only basic vocational education or less. However, there are also many jobless among disabled with a post-secondary and higher education. The analyzed group is more vulnerable to long-term unemployment than the overall jobless population. Increasingly longer periods of job search and repeated unsuccessful attempts to find employment result in a feeling of rejection and isolation from society, eventually leading to unwillingness to take up work altogether. As a result, the author says, disabled unemployed are increasingly giving up plans to look for work or losing their jobless status after failing to formally confirm their readiness to take a job. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim, [2011], raport końcowy, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Łódź, www.obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/raportniepelnosprwup1.pdf (dostęp: 07.09. 2013).
 2. Barczyński A. [2010], Uwarunkowania systemowe skutecznej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 3. Barczyński A. [2008], Koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, KIG-R, Warszawa.
 4. Barczyński A. [2009], Warunki zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, "Nasze Sprawy" nr 12.
 5. Barczyński A. (red.) [2008], Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - potrzeba, wybór czy nakaz? w: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, ZORON, KIG-R, Warszawa.
 6. Brodwin M., Orange L. [2008], Attitudes toward disability, w: Rehabilitation services: An introduction for the human services professional, ed. J.D. Andrew, C.W. Faubion, MO: Aspen Professional Services Osage Beach.
 7. Byra S., Parchomiuk M. [2011], Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem, "Polityka Społeczna" nr 4.
 8. Disability in the Workplace: Employers' Organizations and Business Networks [2011], Working Paper No. 6, International Labour Organization, Genewa. www.ilo.org/newyork/news/WCMS_218243/lang-- en/ (dostęp: 29.08.2012)
 9. Gałęziak J. [2004], Osoby niepełnosprawne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa.
 10. Gorajewska D. [2009], Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, Warszawa.
 11. Jarosiński A. [2007], Likwidacja barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - doświadczenia projektowe, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych" nr 4(12), KIG-R, Warszawa, listopad 2007.
 12. Jaworski J. [2009], Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego: ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 13. Kirenko J., Sarzyńska E. [2010], Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Kobus-Ostrowska D. [2011], Economic activity of disabled people and their development opportunities, w: Social aspects of market economy, red. P. Ucieklak-Jeż, Wyd. im S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 15. Kołaczek B. [2010], Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 16. Krawczyńska-Butrym Z. [2006], Koncepcja niwelowania indywidualnych barier w poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne, "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"KIG-R.
 17. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2013 r., s. 12, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_3kw_2013.pdf (dostęp: 25.12.2013).
 18. Post B. [2003], Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w opinii praktyków, w: Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania), Oficyna Wydawnicza WSZSW, Warszawa.
 19. Resnick S.G.; Neale M.S.; Rosenheck R.A. [2003], Impact of Public Support Payments, Intensive Psychiatric Community Care, and Program Fidelity on Employment Outcomes for People With Severe Mental Illness, "Journal of Nervous & Mental Disease" No. 191(3).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących prac, Dz.U. Nr 12 poz. 1299 z dnia 26 listopada 2012.
 21. Rynek pracy w województwie łódzkim w roku 2012 [2013], Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Wydział Informacji, Badań i Analiz WUP, Łódź. www.obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/raportniepelnosprwup1.pdf (dostęp: 24.08. 2013).
 22. Turner S. i in. [2011], Career Interests and Self-Estimated Abilities of Young Adults With Disabilities, "Journal of Career Assessment" Vol. 19.
 23. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2011 r. Nr 127, Nr 127 poz. 721, Nr 171 poz. 1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707 z późn. zm.
 26. W kierunku reintegracji społecznej - system pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie województwa łódzkiego, mający na celu ich aktywizację społeczną. Raport z badania [2012], Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź. www.rcpslodz.pl/Opracowania_i_badania/69/1/ (dostęp: 13.08. 2013)
 27. Węgrzyn G. [2004], Niepełnosprawni na rynku pracy, "Eukrasia" nr 5.
 28. WHO [2005]. Disability, Including Prevention, Management and Rehabilitation, Fifty-eighth World Health Assembly www.who.int/nmh/a5817/en/ (dostęp: 2.08. 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu