BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Analiza jednokierunkowej migracji wartości
The Analysis of One-Way Value Migration
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2013, nr 3 (78), 482-501, bibliogr. 55 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Migracja wartości, Wartość dodana, Wartość przedsiębiorstwa, Alokacja kapitału, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Value migration, Value added, Enterprise value, Capital allocation, Value Based Management (VBM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę analizy jednokierunkowej migracji wartości przedsiębiorstw na poziomie zagregowanym względem sektorów gospodarczych oraz całej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest operacjonalizacja jednokierunkowej migracji wartości. Do realizacji tego celu można wykorzystać odpowiednio zaprojektowane narzędzia analityczne (saldo migracji wartości, udział w saldzie migracji wartości, udział w obrotach migracji oraz stopień jednokierunkowej migracji wartości), których podstawą jest rynkowa wartość dodana. Jednokierunkowa migracja wartości oznacza jednoczesny przepływ wartości do/z analizowanego układu przedsiębiorstw (np. wchodzące w skład jednego sektora gospodarczego). Jednoczesny przepływ oznacza fluktuację w jednym tylko kierunku - przypływ wartości do analizowanego układu przedsiębiorstw lub jej odpływ z określonej grupy spółek.(abstrakt oryginalny)

The paper analyzes one-way enterprise value migration at the aggregate level with respect to economic sectors and the Warsaw Stock Exchange. The aim of the paper is to operationalize one-way value migration. The author deploys analytical tools, such as the balance of value migration, the share in the balance of value migration, share in value migration turnover as well as the degree of one-way value migration, which are based on the market value added. One-way value migration entails simultaneous fl ow of value to/from the considered set of enterprises (i.e. constituting one economic sector). Simultaneous fl ow means a fl uctuation in one direction only, i.e. infl ow of value to the analyzed set of enterprises or outfl ow of value from the group of companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almasy E., Slywotzky A. (1999), Pattern thinking: Identifying tomorrow's profit zones, "Ivey Business Journal", Vol. 61, No. 1, September/October, s. 14-17.
 2. Baptista J.P.A.(1999), The New Profit Zones: Growing Shareholders Value in the Communications Industry. Commentary, Mercer Management Consulting.
 3. Bartkowiak P.(2001), Migracja wartości przedsiębiorstwa w metodzie dochodowej, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Materiały Konferencji Naukowej, Gdynia 2001, s. 111-115.
 4. Billington J. (1997), Understanding value migration and putting it to work, "Harvard Management Update", Vol. 2, No. 6, June, s. 4-6.
 5. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J. (1999), Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 6. Brabazon T. (1999), Value migration. Where is the value in your industry going? "Accountancy Ireland", Vol. 31, No. 3, June, s. 14-15.
 7. Campbell M.K. (2001), The ascent of the customer, "IEEE Potentials", Vol. 20, No. 2, April/May, s. 3-5.
 8. Ceduła Giełdy Warszawskiej. Oficjalny Biuletyn, Nr 249/2007 (3710).
 9. Coady P.A., Faseruk A. (1997), Evaluation of valuation methodologies in developed and developing countries, "Journal of Financial Management and Analysis", No 2.
 10. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig-Press, Warszawa.
 11. Cornell B. (1999), Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 12. Damadaran A. (1994), Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investments and Corporate Finance, John Wiley&Sons, New York.
 13. Dobiegała-Korona B. (2001), Wpływ strategii marketingowych na migrację wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa.
 14. Dobiegała-Korona B. (2006), Wartość dla klienta generatorem wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa, s. 217-240.
 15. Donol J.P. (1997), The great value migration, "Chief Executive", No. 123, May, s. 64-73.
 16. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 17. Filera A. (2008), Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Griffiths E.C. (1997), Where Does Your Profitability Reside? "Equipment Leasing Today", Vol. 9, No. 5, May.
 19. Herman A. (2006), Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa, s. 17-40.
 20. Herman A., Szablewski A. (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa, s. 13-56.
 21. Jaki A. (2006), Wycena przedsiębiorstw: przesłanki, procedury, metody, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 23. Kasiewicz S., Mączyńska E. (1999), Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa, s. 101-154.
 24. Klincewicz K. (2005), Przemiany w branży high-tech i zjawisko migracji wartości, "Studia i Materiały", nr 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 25. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. Leśniak-Łebkowska K. (2001), Zasobowa koncepcja budowy strategii a tworzenie i migracja wartości, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (104), Warszawa 2001, s. 15-30.
 27. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw: zasady, procedury, metody, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 28. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 29. Matschke M.J., Brosek G. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 30. Mills R.W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 31. Moser T., Moukanas H. (2001), Finding the right drivers of value growth. with so many options, which initiatives really matter? The value growth agenda, "Mercer Management Journal", No. 13.
 32. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 33. Ostrowska E. (2001), Migracja dochodowości akcji na rynku kapitałowym, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 34. Ostrowska E. (2007), Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 35. Owen D., Griffi ths R. (2006), Mapping the Markets. A Guide to Stockmarket Analysis, Bloomberg Press, New York.
 36. Patena W. (2012), W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 37. Rapapport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik dla menedżera i inwestora, WIG PRESS, Warszawa.
 38. Rocznik Giełdowy 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.pl).
 39. Sharma A., Krishnan R., Grewal D. (2001), Value creation in markets. A critical area of focus for business-to-business markets, "Industrial Marketing Management", No. 20, s. 391-402.
 40. Siudak M. (2000), Analiza migracji wartości w Polsce, w: Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (Materiały konferencyjne), Tom II, WNT, Warszawa, s. 170-179.
 41. Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 42. Slywotzky A.J., Baumgartner P., Alberts L., Moukanas H. (2006), Are you enjoying globalization yet? The surprising implications for business, "Journal of Business Strategy", Vol. 27, No. 4, s. 23-32.
 43. Slywotzky A.J., Linthicum F. (1997), Capturing value in five moves or less: The new game of business, "Strategy & Leadership", Vol. 25, No. 1, January/Febuary, s. 5-11.
 44. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 45. Slywotzky A.J., Wise R., Weber K. (2006), Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 46. Stewart G.B. (1991), The Quest for Value. The EVA Management Guide, Harper Business, New York.
 47. Strikwerda J., van Amerongen M., van Wijck M. (2000), How Do Firms Adapt Their Organization to the New or Informational Economy? Research Memorandum No. 5, Nolan Norton Institute, 2000.
 48. Suszyński C. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 49. Szablewski A. (2005), Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005, s. 21-60.
 50. Szablewski A. (2008), Migracje kapitału i wartości w warunkach globalnej niestabilności, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3 (8), lipiec-wrzesień, Warszawa.
 51. Migracja kapitału w globalnej gospodarce (2009), A. Szablewski (red.), Difi n, Warszawa 2009.
 52. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 53. Wiatr M. (2006), Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości, w: Strużycki M. (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 27-47.
 54. Woodard J.C. (2006), Architectural Control and Value Migration in Platform Industries, Academy of Management, 2006 Annual Meeting, Atlanta, August 2006.
 55. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu