BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową
How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 306, s. 397-408, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Rachunkowość bankowa, Banki, Polityka kredytowa
Bank accounting, Banks, Crediting policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę uproszczonej analizy wpływu zmian w zakresie rozpoznawania i ujmowania utraty wartości, wynikających z MSSF 9, na wynik finansowy dwóch największych banków działających w Polsce. Do analizy przyjęto bardzo konserwatywne założenia (np. zerowy poziom stopy odzysku). Wyniki analizy potwierdzają istotny wpływ przyszłych regulacji na spadek wyniku finansowego obu banków w wyniku konieczności utworzenia dodatkowych rezerw na straty oczekiwane. Należy oczekiwać, że sytuacja taka spowoduje zaostrzenie polityki kredytowej banków.(abstrakt oryginalny)

In the paper the author shows a simplified analysis how changes in loss of value recognition and presentation embedded in IFRS 9 can affect net earnings of two biggest banks operating in Poland. The analysis used very conservative assumptions (i.e. zero recovery rate). The results confirm a substantial impact of future regulations embedded in IFRS 9 on net earnings decline in two analyzed banks as a result of necessary additional write-offs on expected losses. One can expect that the perspective of additional write-offs burden will cause tightening of loan policy of banks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn MSSF, Deloitte, 2009, nr 10, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  2. Biuletyn MSSF, Deloitte, 2011, nr 7, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 320 z 29.11.2008, s. 1 - 481.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie nr 1126/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dz.Urz. UE L 339 z 18.12.2008, s. 3-44.
  6. Uchwała nr 151/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Dz.Urz. KNF nr 6, poz. 17, s. 73.
  7. Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu