BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosik Krzysztof (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa)
Tytuł
Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego
Labour Demand During Economic Slowdown
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2011, nr 3 (70), 229-250, bibliogr. 25 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Stagnacja gospodarcza, Popyt na pracę, Bezrobocie, Podaż pracy, Zmiany strukturalne
Economic stagnation, Labour demand, Unemployment, Labour supply, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce w latach 2001 2002 spadł popyta na pracę, natomiast w 2009 r. nieznacznie wzrósł, mimo że w obu tych okresach wystąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego o podobnej skali. Niniejszy artykułu prezentuje zmiany w popycie na pracę podczas "pierwszego" i "drugiego" spowolnienia, wskazuje czynniki warunkujące je oraz określa wpływ zmian w popycie na pracę na bezrobocie. Analiza prowadzi do wniosku, że na tę różnicę złożyło się kilka czynników: czynniki o charakterze przejściowym związane z integracją z UE, które na początku wzmagały redukcję zatrudnienia, a pod koniec jego pierwszej dekady ją ograniczały; silniejsze dostosowania wydajności pracy i płacowe podczas "drugiego" spowolnienia niż podczas "pierwszego"; zachodzące zmiany strukturalne w gospodarce - zwiększył się udział usług w zatrudnieniu ogółem, a usługi są mniej wrażliwe na wahania koniunktury. Odmienne reakcje popytu na pracę na spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego zaowocowały ich odmiennym wpływem na bezrobocie. W czasie "pierwszego" spowolnienia spadek popytu na pracę przyczynił się do wzrostu bezrobocia mimo spadku podaży pracy, natomiast podczas "drugiego" spowolnienia nieznaczny wzrost zatrudnienia łagodził presję wywoływaną przez rosnącą podaż pracy.(abstrakt oryginalny)

In years 2001 2002 labor demand decreased in Poland, while in 2009 it grew slightly, despite almost the same scale of economic slowdown in both periods. The article presents labor demand changes during the first and the second slowdown, identifies driving forces of labor demand changes and estimates its impact on unemployment rate. The analysis leads to the conclusion that a few factors explain the difference in labor demand reactions: temporary forces associated with the accession to the EU at the beginning of the century reduced employment while at the end of the first decade they caused its increase; a relatively stronger adjustment in labor productivity and wages occurred during the second slowdown; continuing structural changes in the Polish economy - the rising contribution of services, which are less vulnerable to business cycles, in total employment. Different reactions of labor demand to economic slowdowns resulted in different impact on unemployment rate. In years 2001-2002 decreasing labor demand led to unemployment growth despite falling of labor supply. In 2009 a slight grow of employment mitigated the pressure of growing labor supply.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babecky J., Du Caju P., Kosma T., Lawless M., Messina J., Room T. (2009), Downward Nominal and Real Wage Rigidity: Survey Evidence from European Firm, "Central Bank & Financial Service Authority of Ireland Research Technical Paper", No. 11.
 2. Brzoza-Brzezina M., Socha J. (2007), Sztywność nominalnych wynagrodzeń oraz jej wpływ na politykę pieniężną, "Ekonomista", nr 4.
 3. Bukowski M., Lewandowski P. (2010), Praca w rytmie wahań koniunktury, w: Bukowski M. (red.), Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy, IBS, Warszawa.
 4. Cichocki S., Tyrowicz J. (2011), Determinanty zatrudnieni nierejestrowanego w Polsce w okresach wysokiej i niskiej koniunktury gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 5. Gradzewicz M., Growiec J., Hagemajer J., Popowski P. (2010), Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, "Bank i Kredyt", nr 5.
 6. GUS (2010), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2010, Warszawa.
 7. Ciżkowicz P., Rzońca A. (2003), Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego, pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista", nr 5.
 8. Elsby M.W., Hobijn B., Sahin A. (2010), The Labor Market in the Great Recession, "NBER Working Paper", No. 15979.
 9. Gordon R.J. (2010), Okun's Law and Productivity Innovations, "American Economic Review Papers and Proceedings", Vol. 100, No. 2.
 10. HM Treasury (2003), EMU and Labour Market Flexibility, Printed by Stationary Office.
 11. Czyżewski A.B. (2002), Wzrost gospodarczy a popyt na pracę, "Bank i Kredyt", nr 11-12.
 12. Kwartalne informacje o rynku pracy - różne lata, www.stat.gov.pl
 13. Knapińska M. (2020), Polityka rynku pracy w Polsce w latach 2000-2008, w: E. Kwiatkowski (red.), Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kucharski L., Rogut A. (2003), Istota, rodzaje i miary popytu na pracę, w: System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Podstawowa metodologia, "Studia i Materiały RCSS, t. XI, Warszawa.
 15. Kwiatkowski E. (2011), Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradziej, "Ekonomista", nr 1.
 16. Kwiatkowski E., Gajewski P., Tokarski T. (2003), Determinanty popytu na pracę w teorii ekonomii, w: System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Podstawowa metodologia, "Studia i Materiały RCSS", t. XI, Warszawa.
 17. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. (2002), Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993 2001, "Ekonomista", nr 3.
 18. Rogut A. (2008), Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Socha J. (2006), Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 20. Socha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Strzelecki P. (2009), The Analysis of the Labour Market Flexibility in Poland in Comparison to Other EU Countries on the Basis of the Results of Wage Dynamic Network Survey, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, część VI, NBP.
 22. Strzelecki P., Wyszyński R., Saczuk K. (2009), Zjawisko chomikowania siły roboczej w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji, "Bank i Kredyt", nr 6.
 23. Tokarski T., Gajewski P. (2002), Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 24. Wcisła J. (2010), Popytowe i podażowe uwarunkowania zmian bezrobocia w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1994-2007, w: Kwiatkowski E. (red.), Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Ziomek A. (2006), Produkt krajowy a bezrobocie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu