BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Bolesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Modelowanie zmienności cen na rynku zbóż w Polsce
Modeling Price Volatility on Grain Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 39-45, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Zmienność, Modelowanie ekonometryczne, Model GARCH
Corn, Variability, Econometric modeling, GARCH model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była weryfikacja wybranych sposobów modelowania zmienności cen na rynku zbóż w Polsce. Analizowano średnie tygodniowe ceny i ich logarytmiczne stopy zwrotu dla pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia paszowego i kukurydzy paszowej w okresie 27.12.2004-07.02.2010 roku. Na tej podstawie szacowano zmienność historyczną, stosując alternatywne podejścia, to jest odchylenie standardowe stóp zwrotu, procedurę EWMA i modele GARCH. Otrzymane wyniki nie pozwalają jednoznacznie wskazać uniwersalnej metody szacowania zmienności dla wszystkich towarów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to verify some methods of modeling volatility on grain market in Poland. Average weekly prices of consumption wheat, fodder barley and corn, covering period from 27.12.2004 to 07.02.2010, and their logarithmic returns were analyzed. These constituted a base to calculate historical volatility applying several different methods, such as standard deviation, EWMA and CARCH models. The results obtained do not allow to point out one universal procedure for all commodity types. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander С. 1996: Risk management and analysis. John Wiley&Sons, London.
 2. Barkoulas J., Labys W.C., Onochie J. 1997: Fractional dynamics in international commodity prices. "Journal of Futures Markets", nr 17, s. 161-189.
 3. Beck S. 1998: Autoregressive conditional heteroscedasticity in commodity prices. Working Paper, Department of Economics, University of Delaware.
 4. Bollerslev T. 1986: Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, nr 31, s. 307-327.
 5. Borkowski В., Krawiec M. 2009: Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. Raport Programu Wieloletniego nr 148: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne. IERiGŻ, Warszawa (w druku).
 6. Brzeszczyński J., Kelm R. 2002: Ekonometryczne modele rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa.
 7. Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa Ekonometria. PWE, Warszawa.
 8. Doman M., Doman R. 2004: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Prace habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 9. Doornik J.A., Hendry D.F. 2001: Econometric modelling using PcGive. Timberlake Consultants Ltd., London.
 10. Elliot G., Rottenberg T.J., Stock J.H. 1996: Efficient test for an autoregressive unit root. Econometrica, nr 64, s. 813 -836.
 11. Engle R. 1982: Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica. nr 50, 987-1008.
 12. Figiel S., Hamulczuk M. 2008: Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE. Raport Programu Wieloletniego nr 101: Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 54-71.
 13. Gędek S. 2006: Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolniczych. Roczniki Nauk Społecznych, t. XXXIV, z. 3, 303-322.
 14. Haug E.G. 2007: Option pricing formulas. McGraw-Hill, New York.
 15. Hull J.C. 2003: Options, futures and other Derivatives. Prentice Hall, New Jersey.
 16. Krawczak M., Miklewski A., Jakubowski A., Konieczny P. 2000: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. IBS PAN, Warszawa.
 17. Krawiec M. 2008: Weryfikacja wybranych założeń modelu Blacka-Scholesa na przykładzie europejskiego rynku zbóż. Rocz. Nauk SERiA, t. X, z. 4, s. 197-202.
 18. Majewski S., Majewska A. 2002: Porównanie zmienności kursów euro szacowanych na podstawie danych historycznych oraz z użyciem procedury EWMA. Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 453-461.
 19. Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
 20. Rouah F., Vainberg G. 2007: Option pricing models & volatility. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.
 21. Syczewska E.M. 2007: Ekonometryczne modele kursów walutowych. Monografie i Opracowania, nr 547. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 22. Tarczyński W. 2003: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa.
 23. Tomek W.G., Petersen H.H. 2001: Risk management in agricultural markets: a review. Journal of Futures Markets, vol. 21, nr 10, 953-985.
 24. Welfe A. 2003: Ekonometria. PWE, Warszawa.
 25. Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. 2008: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 26. www.minrol.gov.pl.
 27. Yang S.R., Brorsen B.W. 1992: Nonlinear dynamics of daily cash prices. American Journal of Agricultural Economics, nr 74, s. 706-715.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu