BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasikowski Rafał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych
System Position of Regional Clearing Houses
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2006, nr 4(5), s. 43-62, przypisy
Słowa kluczowe
Regionalne izby obrachunkowe, Regulacje prawne
Regional chambers of accounts, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regionalne izby obrachunkowe są nowym organem w strukturze polskiej administracji publicznej. Ich zadaniem jest nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Artykuł zawiera analizę przepisów, które kształtują ten system.

The article contains a wide analysis of regulations shaping a system of regional clearing houses as constitutional and independent national organs having supervisory and control powers, which a basic task is safeguarding the legality of running the financial economy by entities of territorial self-government. The author performed classification of competencies of these organs and developed threads concerning the dependence between the regional clearing houses and other organs of the state and self-governments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. R. P. Krawczyk, Regionalne izby obrachunkowe - stan obecny i perspektywy, "Finanse Komunalne" 1998, nr 1, s. 5.
 2. R. Stasikowski, Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej, s. 288 i nast.
 3. R.P. Krawczyk, Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych a praktyka jej stosowania, "ST" 1993, nr 12, s. 48.
 4. R. P. Krawczyk, Regionalne izby obrachunkowe - wyspecjalizowany organ nadzoru i kontroli go-spodarki finansowej samorządu terytorialnego, [w:] Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, s. 75.
 5. J. Storczyński, Charakter prawny opinii składów orzekających regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2000, nr 3, s. 1 1 i nast.
 6. J. Mieszkowski, Uprawnienia nadzorcze i kontrolne RIO wobec samorządu terytorialnego, "ST" 1993, nr 1/2, s. 57.
 7. 10 Szerzej: R. Krawczyk, Ustawa o RIO, Wnioski de legę ferende, "ST" 1995, nr 9, s. 58 i n.
 8. S. Srocki, Kompetencje nadzorcze RIO. Reforma Administracji Publicznej - doskonałość i dylematy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 56 i nast.
 9. K. Sawicka, Przedmiot nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2000, nr 2, s. 5 i nast.
 10. R. P. Krawczyk, Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych a reforma administracji publicznej, "Finanse Komunalne" 1999, nr l, s. 7 i nast.
 11. T. Dębowska-Romanowska, Wybrane zagadnienia prawne aktów z zakresu spraw budżetowych -jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, "ST" 1994, nr 3, s. 20 i nast.
 12. E. Ruśkowski, L. Etel, Zadania regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 1994, nr 2, s. 5 i nast.
 13. C. Kosikowski, Kontrola przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej przez regionalne izby obrachunkowe. Materiały z konferencji pt. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, Łódź 1993, s. 11.
 14. D. Kijowski, System nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w.] Reforma Administracji Publicznej. Materiały szkoleniowe z. 18, Warszawa - wrzesień 1998, s. 7.
 15. A. Sylwestrzak, Regionalne izby obrachunkowe, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania Przemyśl 2000, s. 625.
 16. R. P. Krawczyk, Regionalne izby obrachunkowe - stan obecny i perspektywy, "Finanse Komunalne" 1998, nr l, s. 11.
 17. R. Stasikowski, Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych, "Casus" 2006, nr 41.
 18. K. Podgórski, Wybrane zagadnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] red. H. Olszewski, B. Popowska, Gospodarka. Administracja. Samorząd, Poznań 1997, s. 388-389.
 19. W. Kisiel, [w:] K. Bednarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 323.
 20. J. Sulimierski, [w:] K. Byjoch, J. Sulimierski, J. P. Tarno, Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, s. 175.
 21. W. Dawidowicz, Wstąp do nauk praw no- administracyjnych, Warszawa 1974, s. 19.
 22. E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001, TNOiK, s. 18.
 23. A. Wiktorowska, [w:] red. M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, wyd. IV uaktualnione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 108.
 24. J. Jeżewski, Administracja publiczna, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 1999, s. 4-5.
 25. J. Boć, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia Limited 2003, s. 48 i nast.
 26. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004, wyd. 3 rozszerzone, s. 131.
 27. R. Stasikowski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Biurokracja, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006, s. 555-565.
 28. R. Stasikowski, Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych, "Casus" 2006, nr 41.
 29. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. II uaktualnione i uzupełnione, Difin, Warszawa 2002, s. 83 i n.
 30. R. Stasikowski, Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, s. 266-321.
 31. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 62.
 32. J. Filipek, Znaczenie określeń "w porozumieniu", "w uzgodnieniu", "za zgodą" i im pochodnych w systemie prawnym zarządzania gospodarką narodową, "KSP" 1973, s. 129 i n.
 33. J. Mieszkowski, Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych wobec samorządu terytorialnego, "ST" 1993, nr 1-2, s. 59.
 34. K. Renter, Rechtsufsicht über die Gemeinden und Oportunitätsprinzip, Tübingen 1967, s. 52, 53.
 35. R. Bracker, Theorie und Praxis der Kommunalaufsicht, [w:] hrsg. A. von Muttius, Die Selbstvervoaltung in der Staat der Industriegesselschaft, FS G. von Unruh, Heidelberg 1983, s. 466.
 36. U. Lübking, K. Vogelgesang, I. M. Ulbrich, Die Kommunalaufsicht, Erich Schmidt Verlag 1998, s. 90.
 37. U. Lübking, K. Vogelgesang, I. M. Ulbrich, Die Kommunalaufsicht, s. 91.
 38. O. Gönnenwein, Kommunalrecht, Tübingen 1963, s. 186.
 39. Ch. Mayr, Aufsichtsverhältnisse als Verwaltungsrechtsverhältnisse, Verlag Rene F. Wilfer 1984, s. 141.
 40. J. Borkowski, Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 59.
 41. E. Łętowska, "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze 2005, s. 1133 i n.
 42. Na ten temat także: R. Stasikowski, Wpływ prawa europejskiego na organizację polskiej administracji publicznej oraz zakres jej zadań, Zeszyty Naukowe GWSH w Katowicach 2006, w druku.
 43. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. II uaktualnione i uzupełnione, s. 83 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu