BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii
Polish Energy Security and Renewable Energy Sources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 92-99, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna
Energy security, Renewable energy sources, Energy policy
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Integracja Polski z Unią Europejską stanowi wyzwanie w wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest niewątpliwie realna poprawa stanu środowiska, poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przede wszystkim zwrócono uwagę na regulacje prawne w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii, a także na możliwości ich pozyskiwania.(abstrakt oryginalny)

Integration of Poland with the European Union has determined many objectives to achieve. One of them is the improvement in the environmental conditions by means of advancing the usage of renewable energy sources. The aim of this paper is to present the role and importance of renewable energy sources for the Polish energy security of Poland. The paper focuses thus on regulatory legislation for the promotion of renewable energy sources and on the possibility of using these sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Całek A., Doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i Finanse - Współczesne problemy badawcze, red. J. Harasim, T. Krasińska, Wydawnictwo CBiE, Katowice 2008.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. (Dz. Urz. UE L 140/16).
 3. Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
 4. Kamieński Z., Kłokocka M., Paczona A., Prawne aspekty umocowania energetyki odnawialnej - dokumenty krajowe, "Czysta Energia" 2002, nr 11.
 5. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 6. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, CeDeWu, Warszawa 2010.
 7. Maćkow J., Paczona A., Skirmuntt G., EKO - generacja przyszłości: Odnawialne źródła energii, Ministerstwo Ochrony Gospodarki Wodnej, Katowice-Warszawa 2004.
 8. Odnawialne źródła energii, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/ Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii.
 9. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10.11.2009 r.
 10. Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 11. Stankiewicz B., Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej a bilans energetyczny Polski - podstawowe problemy i dylematy, [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 83, Wrocław 2009.
 12. Strategia Europa 2020 - podstawowe wskaźniki realizacji.
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE na dzień 3 maja 2012 r., s. 29 (DzU 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu