BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabińska Monika (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej)
Tytuł
Wybrane czynniki kapitału regionalnego determinujące rozwój firm z sektora włókienniczo-odzieżowego z województwa łódzkiego
Selected Factors of the Regional Capital Determining Investment Decisions of the Companies from the Textile and Clothing Sector from Łódź Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 109-120, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Włókiennictwo, Przemysł odzieżowy, Otoczenie biznesu
Textile industry, Clothing industry, Business environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z uwagi na to, że sektor włókienniczo-odzieżowy jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego, konieczny jest ciągły monitoring i modyfikacja tych czynników kapitału regionalnego, które determinują funkcjonowanie firm z tego sektora, tak aby tworzyć odpowiednie warunki do ich innowacyjnego rozwoju. W dalszej perspektywie wpływa to na innowacyjny rozwój województwa łódzkiego i umocnienie jego pozycji tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie wyników badań ankietowych priorytetowych dla firm z sektora włókienniczo-odzieżowego czynników kapitału regionalnego oraz preferowanego przez przedsiębiorców zewnętrznego wsparcia, a następnie zidentyfikowanie mechanizmów wymagających modyfikacji w celu udoskonalenia kluczowych zdaniem przedsiębiorców czynników kapitału regionalnego.(abstrakt oryginalny)

Due to the fact that the textile and clothing sector is one of smart specializations of Łódź Voivodeship, it is necessary to continuously supervise and modify those factors of the regional capital that determine the functioning of the companies in this sector in order to create the appropriate conditions for their innovative development. In further perspective it influences the innovative development of Łodź Voivodeship and strengthen its position both on the national and international arena. The aim of the article is to show, on an example of survey results, priority factors of the regional capital for companies from the textile and clothing sector and external support which is preferred by entrepreneurs. Next the paper identifies the mechanisms that require modification in order to enhance key, according to entrepreneurs, factors of the regional capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=803863&p_ token=978940464.
 2. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2004.
 3. Capello R., Caragliu A., Nijkamp P., Territorial Capital and Regional Growth Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use, TI 2009-059/3 Tinbergen Institute Discussion Paper, http://www.tinbergen. nl/discussionpapers/09059.pdf.
 4. Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego. Strategiczna Mapa Regionu, PAG Uniconsult, Łódź 2010.
 5. Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega- Argilés R., Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), EU Commission Smart Specialization Platform, Brussels 2012.
 6. Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri- Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (05.06.2013).
 7. Łobocki J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/ Zeszyt6/08_Lobocki_J%F3zef.pdf (05.06.2013).
 8. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie łódzkim, Warszawa 2011.
 10. Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 11. Nowicki M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
 12. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - "LORIS 2030", Deloitte, ŁARR, Łódź 2013, http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/RSI+LORIS+ 2030+final.pdf?MOD=AJPERES.
 13. Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu