BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szylko-Skoczny Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zmiany w modelu pracy
Changes in Employment Model
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 174-183
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Praca, Formy zatrudnienia, Telepraca
Labour, Employment forms, Teleworking
Abstrakt
Współcześnie obserwujemy daleko idące zmiany w modelu pracy. Postępuje proces odchodzenia od klasycznego wzorca zatrudnienia pracowniczego (ewolucja prawnego stosunku pracy) oraz intensywny rozwój zatrudnienia niepracowniczego (elastyczne, nietypowe formy zatrudnienia). Z rozwojem niestandardowych form zatrudnienia wiążą się różnorodne korzyści i zagrożenia. Zwiększanie elastyczności zatrudnienia prowadzi do zasadniczych zmian w charakterze i warunkach pracy, relacjach pomiędzy podmiotami stosunków pracy, pozwala obniżyć koszty pracy, ułatwia relokację pracy, ale równocześnie wpływa na brak pewności zatrudnienia i obniżenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Zagrożenia wynikające dla pracowników z nietypowego zatrudnienia sprawiają, że dużą część polskiego społeczeństwa charakteryzuje niechętny stosunek do zmian zachodzących w modelu pracy zarobkowej.(fragment tekstu)

The paper presents contemporary changes in employment models. The main focus is on transformation of employment-based job model and intensive development of non-employment-based job model. The features and consequences of the transformation of gainful employment provision models are characterised, stressing that changes in employment sphere should be reflected in legislative amendments. The paper demonstrates that labour market challenges are best responded to by a shift from job-protection model to life-long employment protection model and by such making of employment law that helps modify protection of employees and ensure basic protection of non-employment-based jobs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Dahlmanns: Mehr markr fuer den Arbeitsmarkt. Aus Politik und Zeitgeschichte 1997, B 35;
 2. I. Kuehnlein: Weniger Erwerbsarbeit - mehr Eigenarbeit? Chancen und Potentiale oeffentlicher Eigenarbeit. Aus Politik und Zeitgeschichte 1997, B 48-49;
 3. M. Szylko-Skoczny: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. Warszawa 2004, s. 251 i nast.
 4. A. Chobot: Nowe formy zatrudnienia - kierunki rozwoju i nowelizacji. Warszawa 1997, s. 13;
 5. E. Kwiatkowski: Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki. W: Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K.W. Frieske. Warszawa 2003, s. 17-27;
 6. G. Willke: Die Zukunft unserer Arbeit. Bundeszentrale fuer politische Bildung. Bonn 1998.
 7. L. Florek: Prawne ramy elastycznych form zatrudnienia. W: Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm. Red. L. Machol-Zajda. Warszawa 2001, s. 27 i nast.
 8. N. Meager: From Unemployment to Self-employment: Labour Market Politicies for Business Start-up oraz R. Rogowski, K. Schoemann: Legal Regulation and Flexibility of Employment contracts. W: G. Schmid, J. O'Reilly, K. Schoemann: International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation. Cambridge 1996, s. 489-518, 623-648.
 9. Z. Wiśniewski: Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej. Drogi do sukcesu i nowe wyzwania. "Rynek Pracy" 2000, nr 8;
 10. A. Świątkowski: Podstawy prawne wykonywania pracy w dotychczasowej działalności MOP. "Polityka Społeczna" 2004, nr 7.
 11. B. Keller: Einfürung in die Arbeitspolitik. München, Wien 1997, s. 457-468;
 12. R.B. Reich: Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Wrocław 2001;
 13. E. Kryńska: Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji oraz Z. Jacukowicz: Praca - poszukiwanie nowych form zatrudnienia. "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2004, nr 7;
 14. R. Blanpain: Dialog społeczny. Współzależność gospodarcza i prawo pracy. W: Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Warszawa 1999, s. 39 i nast.
 15. M. Latos-Miłkowska: Telepraca jako sposób upowszechniania zatrudnienia. W: Prawo pracy a bezrobocie. Red. L. Florek. Warszawa 2003, s. 64-65.
 16. Transformacja prawa pracy w Europie. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 9.
 17. R. Drozdowski: Rynek pracy w Polsce. Poznań 2002, s. 106 i nast.; G. Spytek- -Bandurska, M. Szylko-Skoczny: Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia. Warszawa 2008, s. 11 i nast.
 18. Zeitpolitik. "WZB Mitteilungen" 1998, Nr. 79; Mehr Lohn oder mehr Freizeit. Arbeitszeitpolitik in der EU - Ein Vergleich. "WZB Mitteilungen" 1998, Nr. 79
 19. Flexibierung der Arbeitszeit. "WZB Mitteilungen" 2000, Nr. 88.
 20. U. Engelen-Kefer: Arbeitnehmerrechte im Zeitalter von Europaeisierung und Globalisierung. "Gewerkschaftliche Monatschefte" 1997, Nr. 3
 21. J. Becker, D. Salamanca: Globalisierung, elektronische Netze und der Export von Arbeit. "Aus Politik und Zeitgeschichte" 1997, Nr. 42
 22. J. O'Reilly: Labour Adjustments through Part-time Work. W: International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation. Red. G. Schmid, J.O. Reilly, K. Schoemann. Cambridge 1996, s. 566-593.
 23. H. Dietrich: Empirische Befunde zur Schainselbstaendigkeit. "Der Betriebsrat" 1998, Nr. 4.
 24. R. Auriga: O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy. "Polityka Społeczna" 2003, nr 10.
 25. M. Szylko-Skoczny: Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia społeczne. W: J. Orczyk: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z UE. Poznań 2001
 26. H. Moerel: Stosunki pracy - problematyka. W: Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian. Red. H. Moerel. Warszawa 1995, s. 15-50
 27. E. Bąk: Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa 2009, s. 14 i nast.
 28. M. Dobrzyński: Prekariat jako produkt niepewnej pracy. W: Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku. Warszawa 2012, s. 19-39.
 29. I. Boruta: W sprawie przyszłości prawa pracy. "Praca i Zabezpiecznie Społeczne" 2005, nr 4.
 30. J. Wratny: Przemiany stosunków pracy w III RP. W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek, L. Pisarczyk. Warszawa 2011, s. 35-46.
 31. Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, Katowice 2010.
 32. A.M. Świątkowski: Przedmiot stosunku pracy. Rozważana de lege lata i de lege ferenda. W: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek, L. Pisarczyk. Warszawa 2011, s. 47-59.
 33. G. Schmid: Uebergaenge in die Vollbeschaeftigung. Perspektiven einer zukunftsgerechten Arbeitsmarhtpolitik. Das Parlament, Aus Politik und Zeitgeschichte, 1994;B 12-13;
 34. Z. Wiśniewski: Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i rynku pracy w UE. Benchmarking w polityce rynku pracy. W: Dylematy zatrudnienia..., op. cit., s. 30 i nast.
 35. M. Moszyński: Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec. Toruń 2004, s. 115 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu