BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Woźniak-Holecka Joanna (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Bocionek Agata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym na podstawie decyzji organu wykonawczego samorządu terytorialnego
Financing Health Care Services for Uninsured Individuals Under a Decision of the Executive Body of the Local Government
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 224-232, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Polityka zdrowotna, Ubezpieczenia zdrowotne, Finanse, Samorząd terytorialny
Health care policy, Health care insurance, Finance, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce jest przywilejem konstytucyjnym, które jednak w praktyce bywa różnie realizowane. Opracowanie poświęcone jest omówieniu sytuacji zapewnienia dostępu do usług zdrowotnych dla osób, które nie mogą, najczęściej z przyczyn finansowych, samodzielnie odprowadzić składki ubezpieczeniowej. Wówczas zadaniem organów administracji publicznej, w tym samorządowych (wójta, burmistrza, prezydenta), jest przejęcie odpowiedzialności finansowej w drodze decyzji administracyjnej. Procedura wymaga zaangażowania pracowników pomocy społecznej, którzy m.in. poprzez wywiad środowiskowy realizują procedury zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych. Opracowanie opiera się na analizie źródłowych aktów prawnych.(abstrakt oryginalny)

The right to health care in Poland is a constitutional privilege, which in practice is sometimes variously fulfilled. The elaboration is dedicated to the discussion of the situation of ensuring the access to health services for people who cannot, mostly because of financial reasons, pay insurance contributions themselves. In such a case the task of public authorities, including local government (voyt, mayor, president) is taking over the financial responsibility in an administrative decision. The procedure requires the involvement of social workers, who among other through community interview are realizing procedures of ensuring the beneficiaries the access to health services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Jendrośka J., Reguły i zasady postępowania w administracji publicznej, [w:] K. Nowacki, A. Błaś (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
 3. Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, Warszawa 2009.
 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DzU 2005, nr 77, poz. 672).
 5. Sprawozdania z działalności NFZ za lata 2005-2010 publikowane na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93).
 7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (DzU 2004, nr 175, poz. 1362).
 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU 2004, nr 210, poz. 2135).
 10. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2008 r. Sygn. akt I OSK 55/08.
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. Sygn. akt K 14/03.
 12. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2009 r. Sygn. akt III SA/Kr 902/09.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu