BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kizielewicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Polityka gospodarcza rządu i Unii Europejskiej wobec regionów nadmorskich i jej wpływ na rozwój turystyki morskiej w Polsce
Economic Policy of the Government and the European Union Towards Coastal Regions and its Influence Upon the Development of Maritime Tourism in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 257-269, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Polityka morska, Turystyka, Turystyka morska
Maritime policy, Tourism, Maritime tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka morska uważana jest za jeden z dynamiczniej rozwijających się segmentów rynku turystycznego w ostatnich latach. Rozwój turystyki morskiej determinowany jest szeregiem różnorodnych czynników, ale do najważniejszych należy zaliczyć uwarunkowania legislacyjne. Stanowienie prawa leży w kompetencjach organów Unii Europejskiej oraz Parlamentu RP. Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez władze państwa polskiego oraz instytucje Unii Europejskiej odnośnie do zarządzania przestrzenią oraz rozwojem regionów nadmorskich i ocena wpływu tych działań na rozwój turystyki morskiej w Polsce. W badaniach wykorzystano metody analizy krytycznej, analizy porównawczej oraz studia literaturowe dostępnych publikacji polskojęzycznych i obcojęzycznych, aktów normatywnych i raportów.(abstrakt oryginalny)

Maritime tourism is considered as one of fast developing segments of the tourist market in recent years. The development of maritime tourism is determined by a variety of factors, but the legislative considerations are the most important. The lawmaking lies within the competence of the bodies of the European Union and Polish parliament. The purpose of the article is the analysis of the activities taken by the Polish government and the institutions of the European Union in terms of the space management and development of the coastal regions and the assessment of the impact of these activities on the development of marine tourism in Poland. The research was conducted using a method of critical analysis, a comparative analysis and literature research of the available Polish and foreign literature, and also law regulations and reports(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. An Integrated Maritime Policy for the European Union, COM(2007) 575 final, Commission of the European Communities CEC, Brussels 2007.
 2. Communication on a European Ports Policy, COM(2007) 616 final, Commission of the European Communities, Brussels 2007.
 3. Cristowa Cz., Polityka morska państwa, jako czynnik kształtujący efektywność eksploatacji portu morskiego, Polityka Morska RP, KWMP, Gdańsk 1994.
 4. European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSRCOM(2009) 248 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009.
 5. Guidelines for an Integrated Approach to Maritime Policy: Towards best practice in integrated maritime governance and stakeholder consultation, COM(2008) 395 final, CEC, Brussels 2008.
 6. Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 r., Dokument Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r., MSiT, Warszawa 2008.
 7. Kizielewicz J., Badanie popytu turystycznego na podróże drogą morską na trasie Gdynia - Karlskrona, Raport końcowy z badań przygotowany dla Stena Line Polska Sp. z o.o. w ramach projektu "STER dla B+R", Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.
 8. Kizielewicz J., Determinanty rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Kubickiego, UWM, Olsztyn 2001.
 9. Kizielewicz J., Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258, Wrocław 2012.
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Monitor Polski nr 36, poz. 423, MRR, Warszawa 2010.
 11. Małe porty polskiego wybrzeża. Uwarunkowania i perspektywy ich rozwoju, red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia 2007.
 12. Matczak M., Kaszubowski D., Kalinowski J., Ołdakowski B., Studium rozwoju strategicznego małych portów i przystani morskich w województwie pomorskim, Uchwała 693/221/09 Zarządu Województwa Pomorskiego, Actia Forum Sp. z o.o., Gdańsk 2009.
 13. Misztal K., Porty morskie w Unii Europejskiej, Gdańsk 1994.
 14. Moreno A., Amelung B., Climate change and coastal & marine tourism: Review and analysis, "Journal of Coastal Research", SI56, Lisbon 2009.
 15. Muir M.A.A., Integrated coastal and marine management in northern regions: Reconciling economic development and conservation, "Journal of Coastal Research", SI 36 (ICS 2002 Proceedings), Northern Ireland 2002.
 16. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 r., Załącznik do uchwały nr 292/2007, Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r., Warszawa 2007.
 17. Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
 18. Strategic goals and recommendations for the EU's maritime transport policy until 2018, COM(2009) 8 final, CEC, Brussels 2009.
 19. Ustawa z dnia 21 marca 2991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU 1991, nr 32, poz. 131).
 20. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (DzU 2010, nr 33, poz. 179).
 21. Velando A., Munilla I., Disturbance to a foraging seabird by sea-based tourism: Implication for reserve management in marine protected areas, "Biological Conservation" 144, Elsevier Ltd., 2011.
 22. Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu