BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudełko Mariusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Ocena zasadności budowy elektrowni systemowych wykorzystujących nowe złoża węgla brunatnego
Assessment of Building of Power Plants Using new Lignite Deposits - a Systems Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 292-304, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Koszty zewnętrzne, Elektrownie węglowe, Energetyka
External costs, Coal plants, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny zasadności budowy elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny pochodzący z planowanych złóż w okolicach Legnicy i Gubina. Wykorzystano w tym celu własny model matematyczny do prognozowania rozwoju krajowego sektora energetycznego. Przedstawiono także wyniki modelu EcoSenseWeb V 1.3 służącego do szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez projektowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin. Wyniki wskazują na dużą skalę niekorzystnych efektów powodowanych spalaniem węgla brunatnego dla projektowanych kompleksów węglowo-energetycznych. Niemniej jednak analiza modelowa udowodniła, że węgiel brunatny pełnić będzie funkcję bilansującą w stosunku do pozostałych źródeł energii i powinien zachować swoją dominującą pozycję w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to assess the validity of the construction of power plants using new lignite deposits located in Legnica and Gubin. Own mathematical model for longterm development of the domestic energy sector has been used. The results of the EcoSenseWeb V 1.3 model used to estimate the external costs caused by the planned plants are also presented. They show a large scale of adverse effects caused by burning coal in these power plants. However, the results of the modelling approach prove that lignite shall retain its dominant position in the structure of electricity generation in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk J., Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną, "Polityka Energetyczna", t. 11, z. 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 2. Chmielniak T., Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych, "Polityka Energetyczna", t. 14, z. 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 3. Chwaszczewski S., Technologie energetyki jądrowej w XXI wieku, "Polityka Energetyczna", t. 12, z. 2/2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 4. EcoSenseWeb V 1.3, User's Manual, IER 2008.
 5. ExternE - Externalities of Energy. Methodology 2005 Update, European Commission, 2005.
 6. Gospodarka paliwowo-energetyczna (różne wydania), GUS, Warszawa 2009, 2010.
 7. Kasztelewicz Z., Blaski i cienie górnictwa węglowego w Polsce, "Polityka Energetyczna", t. 15, z. 4, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2012.
 8. Kasztelewicz Z., Tajduś A., Dziesięć atutów branży węgla brunatnego w Polsce, czyli węgiel brunatny optymalnym paliwem dla polskiej energetyki w I połowie XXI wieku, "Statystyka Elektroenergetyki Polskiej", ARE, Warszawa 2009.
 9. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 10. Kudełko M., Suwała W., Kamiński J., Wariantowe prognozy dostaw węgla kamiennego dla gospodarki kraju w perspektywie do 2020 roku, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 2/1, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 11. Kudełko M. i in., Scenariusze rozwoju krajowego sektora węgla kamiennego do 2020 roku - foresight technologiczny, Studia, Rozprawy, Monografie nr 143, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 12. Kudełko M., Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym, Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2003.
 13. Kudełko M., Internalisation of external costs in the Polish power generation sector: A partial equilibrium model, "Energy Policy", Elsevier Science, 2006, vol. 34, issue 18.
 14. Kudełko M., Modelowanie krajowego sektora energetycznego dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2, "Rynek Energii" nr 6(97), Lublin 2011.
 15. Kudełko M., Suwała W., Kamiński J. Kszyński P., Modelowanie rynków energii dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji dwutlenku węgla, Studia, Rozprawy, Monografie nr 173, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 16. Kudełko M., Suwała W., Kamiński J., Koszty zewnętrzne w energetyce - zastosowanie w badaniach modelowych, Studia, Rozprawy, Monografie nr 139, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 17. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 18. Suwała W., Kudełko M, Kamiński J., Ekologiczne scenariusze rozwoju krajowego sektora paliwowo- -energetycznego, "Polityka Energetyczna", t. 9, z. 2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2006.
 19. Zaporowski B., Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywicznych technologii wytwórczych polskiej elektroenergetyki, "Polityka Energetyczna", t. 15, z. 4, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu