BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Piotr (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST- PARK"
Special Economic Zones as a Factor of Regional Development Based on Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK"
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 317-329, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny
Special economic zones, Social economic development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapoczątkowane w latach 90. XX w. zmiany w polskiej gospodarce wykreowały instrument gospodarczy, za który należy uznać specjalne strefy ekonomiczne, pozwalający władzy centralnej udzielić wsparcia władzy lokalnej bez bezpośredniego angażowania środków z budżetu państwa. Pierwotne założenie dotyczące powołania do życia SSE miało na celu zwiększenie inwestycji i ożywienie gospodarcze w wybranych lokalizacjach, jednakże z biegiem czasu (co było wynikiem dostosowania regulacji do potrzeb inwestorów) strefy "rozproszyły się" po całej Polsce. Można stwierdzić, iż obecnie są one postrzegane jako skuteczna formą wsparcia przedsiębiorców, a ich funkcjonowanie przyczyniło się do poprawy makroekonomicznych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest ocena wpływu SSE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK", na rozwój lokalny oraz ocena perspektyw ich dalszego funkcjonowania(abstrakt oryginalny)

Changes initiated in the 1990s in the Polish economy created the economic instrument letting the central authority support the local authority without the direct involvement of the state budget, which should be considered for the Special Economic Zone. The original intention of calling to life SEZ was to increase investment and economic recovery in selected locations, but with the passage of time (as a result of adjustments to adapt to the needs of investors) zones "scattered" throughout Poland. It can be argued that the current Special Economic Zones are seen as an effective form of support for entrepreneurs, and their functioning undoubtedly contributed to the improvement of the macroeconomic indicators of socio-economic development. The purpose of this article is to assess the impact of Special Economic Zones in Poland, with particular emphasis on Wałbrzych Special Economic Zone "INVEST-PARK", on local development, and assessment of the prospects for their further functioning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A.A., Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 2. Cieślewicz W., Wpływ polityki regionalnej państwa na lokalizacje inwestycji - przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 3. Kuźnik F., Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2007.
 4. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2006 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 5. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 6. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2008 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 7. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 8. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 9. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31 grudnia 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 10. Laskowski P., Specjalne strefy ekonomiczne jako podmioty wspierające rozwój lokalny, Zeszyt Naukowy nr 34, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
 11. Pilarska C., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU 1997, nr 46, poz. 290).
 13. Sobol D., Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi w Polsce, [w:] P. Maśloch, M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Kierunki zmian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń 2010.
 14. Specjalne Strefy Ekonomiczne, stan na dzień 31 grudnia 2005, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 15. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU 1994, nr 123, poz. 600).
 16. Wojtasik W., Specjalne Strefy Ekonomiczne w perspektywie transformacji systemowej i przekształceń regionalnych w Polsce, [w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik, Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 17. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu