BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomasz Legiędź (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego
The New Institutional Economics and a Paradigm Shift in Economic Development
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (25), s. 77-91, tab., bibliogr. 36 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Rozwój gospodarczy, Ekonomia rozwoju, Polityka gospodarcza
Institutional economics, Economic development, Development economist, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych źródeł niepowodzeń ekonomii rozwoju i nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów rozwoju gospodarczego oraz przedstawienie argumentów przemawiających za tezą, że ekonomiści rozwoju posługują się uproszczonym pojęciem instytucji, a ich zalecenia polityczne nie uwzględniają złożoności instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju. Pierwszą część artykułu poświęcono zarysowaniu aktualnego stanu badań nad rozwojem gospodarczym w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. W tym miejscu przedstawiono zarys ekonomicznej teorii instytucjonalnych zmian. W drugiej części pokazano, jaki wpływ na badania nad rozwojem gospodarczym w dominującym dyskursie ma perspektywa instytucjonalna oraz jak ewoluował konsensus rozwoju gospodarczego. Nowy konsensus ma niewątpliwie instytucjonalny charakter, jednak to instytucjonalne podejście zasadniczo różni się od tego prezentowanego przez nową ekonomię instytucjonalną. W trzeciej części zaprezentowano, jak ekonomiści rozwoju w swojej analizie wykorzystują instytucje. Większość z nich posługuje się uproszczonym pojęciem instytucji, a zalecana przez nich polityka gospodarcza zakłada, iż instytucje można łatwo zmienić, wystarczy jedynie wziąć pod uwagę lokalną specyfikę danego kraju. Twórcy polityki gospodarczej oczekują jasnych wytycznych, które mogliby zastosować w praktyce. Przedstawiciele nowej ekonomii instytucjonalnej często wskazują, że proces rozwoju gospodarczego jest skomplikowany, a zatem polityka gospodarcza zapewne będzie mało skuteczna. Należy pamiętać, że nie udało się stworzyć ogólnej teorii zmiany instytucjonalnej. Dlatego wydaje się, że w przypadku rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego należy poświecić mniej uwagi ogólnej teorii, a skoncentrować się na mikroanalizie instytucjonalnej. W ten sposób może łatwiej będzie o wnioski, które będą mogły stać się wytycznymi dla udanej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify potential sources of failure of the development of economics and new institutional economics in solving problems of economic development, and to present arguments that development economists use the simplified concept of institutions. For this reason they recommend economic policies that do not include the complexity of the process of institutional change. The first part of the article is devoted to outline the current state of research on economic development in the new institutional economics. The elements of the institutional theory of economic change are presented here. The second part presents the impact of the new institutional economics on dominant discourse on economic development, and how the development consensus has evolved. The new consensus has strong institutional character, but in fact, this institutional analysis is quite different from the analysis of the new institutional economics. The third part of the article shows how development economists use institutional analysis in their research. Most of them use the simplified concept of institutions. The economics policy, that they recommend, assumes that institutions could be easily changed, if the local specificities were taken into account. Policy makers want clear guidelines that they could use in practice. New institutional economists often indicate that the process of economic development is complex and, therefore, economic policy would probably not be effective. Moreover there is no workable general theory of institutions available to us. Therefore, it seems that in the case of solving problems of economic development, we should devote less attention to the general theory, and focus more on institutional microanalysis. In this way, it may be easier to create guidelines for a successful economic policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J.A., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Publishing, New York 2012.
 2. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A., The colonial origins of comparative development: An empirical investigation, \"American Economic Review\" 2001, no. 5 (91), s. 1369-1401.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MIT Press, Cambridge 2004.
 4. Chang H., Institutions and economic development: Theory, policy and history, \"Journal of Institutional Economics\" 2011, no. 4 (7), s. 473-498.
 5. Chang H., Understanding the Relationship Between Institutions and Economic Development - Some Key Theoretical Issues, [w:] H. Chang (ed.), Institutional Change and Economic Development, Anthem Press, Tokyo 2007.
 6. Davis L.E., North D.C., Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1971.
 7. Glaeser E. i in., Do institutions cause growth?, \"Journal of Economic Growth\" 2004, no. 3 (9).
 8. Greif A., Contract enforceability and economic institutions in early Trade: The Maghribi Traders Coalition, \"American Economic Review\" 1993, no. 3 (83).
 9. Greif A., Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press, Cambridge, New York 2006.
 10. Gwartney J., Holcombe R.G., Lawson R.A., Economic freedom, institutional quality, and cross-country differences in income and growth, \"The Cato Journal\" 2004, no. 3 (24), s. 205-233.
 11. Hall R.E., Jones C.I., Why do some countries produce so much more output per worker than others?, \"Quarterly Journal of Economics\" 1999, no. 1 (114), s. 83-116.
 12. Kurz H.D., Salvadori N., Theories of Economic Growth: Old and New, [w:] N. Salvadori (ed.), The Theory of Economic Growth: A \"classical\" Perspective, Edward Elgar Publishing, Glos, 2003.
 13. Legiędź T., Instytucjonalna teoria przemian gospodarczych - rozwój gospodarczy z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, \"Ekonomia\" 2012, nr 4 (21), s. 30-45.
 14. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 15. Morawski W., Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. North D.C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, New York 1990.
 17. North D.C., The New Institutional Economics and Third World Development, [w:] J. Harriss, J. Hunter, C.M. Lewis (eds.), The New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London, New York 1997.
 18. North D.C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton 2005.
 19. Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2007.
 20. Rodrik D., Has Globalization Gone too Far?, Institute for International Economics, Washington 1997.
 21. Rodrik D., Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 22. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development, \"SSRN eLibrary\" 2002, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=347077.
 23. Shirley M., Institutions and Development, [w:] C. Ménard, M. Shirley (eds.), Handbook of new institutional economics, Springer, Dordrecht 2005.
 24. Shirley M., Institutions and Development, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
 25. Shirley M., What should be the standards for scholarly criticism?, \"Journal of Institutional Economics\" 2011, no. 4 (7), s. 577-581.
 26. Solow R.M., Reflections on Growth Theory, [w:] P. Aghion, S. N. Durlauf (eds.), Handbook of Econo- mic Growth, Elsevier, Amsterdam, Oxford, 2005.
 27. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 28. Stiglitz J.E., More Instruments and Broader Goals: Moving toward the post-Washington Consensus, United Nations University World Institute for Development Economics Research, Helsinki 1998.
 29. Toye J., The New Institutional Economics and its Implications for Development Theory, [w:] J. Harriss, J. Hunter, C.M. Lewis (eds.), The New Institutional Economics and Third World Development, Routledge, London, New York 1997.
 30. Wallis J.J., Deconstructing the dominant discourse: Chang on institutions and development, \"Journal of Institutional Economics\" 2011, no. 4 (7), s. 589-593.
 31. Williamson J., The Washington Consensus as Policy Prescription for Development, 2004, http://www.iie.com/publications/papers/williamson0204.pdf .
 32. Williamson J., What Washington means by policy reform, [w:] J. Williamson (ed.), Latin American adjustment: How much has happened?, Institute for International Economics, Washington 1990.
 33. Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa 2008.
 34. World Bank, Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, World Bank Publications, Washington 2013.
 35. World Bank, The Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm.
 36. Zagha R., Nankani G.T., World Bank, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, World Bank, Washington 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu