BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problem praw własności w kontekście upowszechnienia technologii druku przestrzennego
Problem of Property Law in the Context of 3d Printing Technology
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (25), s. 120-131, bibliogr. 30 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Drukarka 3D, Drukarstwo, Prawo własności intelektualnej
3D printer, Typography, Intellectual property law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto problematykę związaną z przestrzeganiem praw własności intelektualnej w kontekście upowszechniania się technologii druku przestrzennego. W dobie powszechnej komunikacji cyfrowej oraz wzrostu znaczenia cyfrowych dóbr informacyjnych własność intelektualna staje się coraz częściej przyczyną sporu między poszczególnymi grupami społecznymi. Częściowo wynika to z oddziaływania nieformalnych instytucji wykształconych w toku rozwoju Internetu oraz ruchów społecznych postulujących wolny dostęp do informacji (w tym pod postacią cyfrowych dóbr informacyjnych). Istotny jest tu również problem jawnego łamania praw autorskich w celu osiągania własnych korzyści. Konflikty na tle przestrzegania prawa własności intelektualnej dotyczyły zasadniczo wszystkich treści, które w toku rozwoju technologii zostały poddane cyfryzacji. Spadek kosztów kopiowania za pomocą sprzętów dostępnych dla przeciętnego konsumenta oraz wzrost przepustowości Internetu zjawisko to wyraźnie wzmacnia. Technologia druku przestrzennego to kolejne stadium samodzielnego wytwarzania produktów. To, co różni ją od poprzednich, to wyjście poza ramy abstrakcyjnego świata informacji do konkretnego świata dóbr fizycznych. Tym samym naruszenie praw własności zaczęło dotyczyć nie tylko dóbr informacyjnych, lecz także gotowych, fizycznych produktów. Autorzy postawili tezę głoszącą, że rozwój technologii druku przestrzennego doprowadzi do pogłębienia się konfliktów i zwiększenia liczby nadużyć w obszarze praw własności. W artykule dokonano syntetycznego omówienia rozwoju technologii druku przestrzennego. Wraz ze spadkiem kosztów urządzeń technologia ta stała się dostępna dla coraz większej grupy użytkowników posługujących się nią w celu uzyskania produktów końcowych. Procesowi temu towarzyszyły projekty badawcze, takie jak RepRap oraz Fab@Home, prowadzone przez ośrodki akademickie. Rozszerzając rozważania nad kwestią praw autorskich, zagłębiono się w kwestie licencji umożliwiających rozprzestrzenianie się projektów wymaganych do tworzenia obiektów fizycznych. Co ciekawe, stosowane w tym przypadku licencje typu copyleft bywają nadawane nieprawnie, gdyż projekty zawierają elementy objęte restrykcyjnym prawem autorskim. Sytuację taką wykazała analiza treści wymienianych między użytkownikami drukarek przestrzennych na portalach do tego przeznaczonych. Sytuacja ta stanowi zagrożenie dla podmiotów opierających swoje strategie biznesowe na dobrach luksusowych, których główną wartością jest idea - design. Łatwość replikacji, jaką daje technologia druku przestrzennego, wymusza powstanie skuteczniejszego aparatu ochrony praw autorskich lub zmiany formy udostępniania elementów chronionych prawnie. Rozwój technologii druku przestrzennego nieuchronnie zwiększy konflikty i nadużycia w obrębie własności intelektualnej, wymuszając jednocześnie zmiany w strategiach biznesowych ich właścicieli.(abstrakt oryginalny)

This paper concerns the problem of intellectual property law in the context of 3D printing technology, that becomes more popular. In the age of universal digital communication and constant growth of importance of digital information goods, intellectual property is becoming a cause of dispute between different social groups. This is partly because of the impact of informal institutions formed during development of the Internet and social movements postulating free access to information (including the digital information goods). Other important issue is also the problem of public copyright infringement in order to achieve private benefits. Conflicts concerning enforcement of the intellectual property right are related to substantially all of the digitized content: written word, music, movies and software. On one hand the decrease of the costs of copying equipment, allows an average consumer to buy such a printer. On the other hand the increase of the Internet bandwidth makes this phenomenon more significant. 3D printing technology is the next stage of self-production process. This technology goes beyond the abstract world of information to a real world of physical goods. Thus, the violation of property rights refers now not only to information goods, but also to physical products. The authors put the thesis that the development of 3D printing technology will intensify the conflicts and will increase the number of abuses in area of intellectual property law. In this article the authors discuss the development of 3D printing technology, which originally was connected only with so-called rapid prototyping in the product development process. However, with cheaper equipment, this technology became available to a larger number of users who have used it to make the final products. This process was simultaneous to research projects conducted by academic institutions such as RepRap and Fab@Home. The main goal of RepRap project was to create self-replicating machine. The RepRap 3D printer allows to print more 3D printing devices. This project is regulated by copyleft licenses allowing to manipulate within the files with a legal authors permission. Extending the reflections on copyright issue the authors focused on the licenses that allow to share the projects files required for the creation of physical objects. Copyleft licenses are sometimes given illegally. Some of the project files contain elements that are under copyright restriction. This situation was discovered during the analysis of the content shared between users of 3D printers portals. This situation creates a great threat to the enterprises engaged in luxury goods because in this business the main value is the idea - the design. Easy replication provided by 3D printing technology enforces more effective copyright regulations or even modification of the form of distribution of items protected by law. The development of 3D printing technology will inevitably increase the number of conflicts and abuses in the field of intellectual property law, forcing changes in the business strategies of their respective owners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aamoth D., Next frontier in piracy: Downloading physical objects to your 3D Printer, "Time", 24 stycznia 2012, http://techland.time.com/2012/01/24/next-frontier-in-piracy-downloading-physical-objects-to-your-3d-printer/ (dostęp: 09.06.2013).
 2. Anawalt H.C., Intellectual property scope: International intellectual property, progress, and the rule of law, [w:] O. Granstrand (ed.), Economics, Law and Intellectual Property. Seeking Strategies for Research and Teaching in a Developing Field, Springer-Science+Business Media, B.V., 2003.
 3. Anderson Ch., Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011.
 4. Caricaburu L., Overview of CD-R today. CD-R industry trends, 1996, http://www.cd-info.com/CDIC/History/Commentary/trends.html (dostęp: 09.06.2013).
 5. Chua C.K., Leong K.F., Lim C.S., Rapid Prototyping. Principles and Applications, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, River Edge, London 2003.
 6. Cooper K., Rapid Prototyping Technology Selection and Applications, Marcel Dekker Inc., New York, Basel 2001.
 7. Derby B., Printing and prototyping of tissues and scaffolds, "Science" 2012, vol. 338.
 8. Dixon R., Open Source Software Laws, Artech House, Boston, London 2004.
 9. e-Kiosk S.A. eGazety.pl. Najczęściej Zadawane Pytania. 13. Czy mogę wydrukować całą gazetę? (2013), http://www.egazety.pl/faq.html#13 (dostęp: 09.06.2013).
 10. Envisional Ltd., Technical Report: An Estimate of Infringing Use of the Internet, Envisional Ltd., Cambridge 2011.
 11. Fab@Home, The Project, 2013, http://www.fabathome.org/index.php?q=node/2 (data dostępu 09.06.2013).
 12. Gartner Inc., Gartner says early adopters of 3D printing technology could gain an innovation advantage over rivals, 26 marca 2013, http://www.gartner.com/newsroom/id/2388415 (data dostępu 09.06.2013).
 13. International Telecommunication Union, World Information Society Report 2007. Beyond WSIS (Executive Summary), Geneva.
 14. Laurent A.M.S., Understanding Open Source and Free Software Licensing, O'Reilly Media, Sebastopol 2004.
 15. Liebowitz S.J., Copying and indirect appropriability: Photocopying of journals, "The Journals of Political Economy" 1985, vol. 93(5).
 16. Łazewski M., Gołębiowski M., Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Własność intelektualna, STIM, SOOIPP, Warszawa 2006.
 17. Marceux P., 3D printing becoming a commercial reality, Euromonitor.com, 12 marca 2013.
 18. McCracken H., How an 83-year-old inventor beat the high cost of 3D printing, "Time", 4 marca 2013, http://techland.time.com/2013/03/04/how-an-83-year-old-inventor-beat-the-high-cost-of-3d-printing/ (dostęp: 09.06.2013).
 19. Michelson E. Clicking toward development: Understanding the role of ICTs for civil society, "Journal of Technology Studies" 2006, vol. 32(1).
 20. Narayan K.L., Rao K.M., Sarcar M.M.M., Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice Hall of India, New Delhi 2008.
 21. Pearce J.M., Building research equipment with free, open-source hardware, "Science" 2012, vol. 337.
 22. RepRap, About, 2013a, http://www.reprap.org/wiki/RepRapWiki:About (dostęp: 09.06.2013).
 23. RepRap, RepRap GPL Licence, 2013b, http://www.reprap.org/wiki/RepRapGPLLicence (dostęp: 09.06.2013).
 24. RepRap, Printing material suppliers, 2013c, http://reprap.org/wiki/Printing_Material_Suppliers (dostęp: 09.06.2013).
 25. Scheer A.-W., CIM Computer Integrated Manufacturing. Towards the Factory of the Future, Springer, Berlin, Heidelberg 1994.
 26. Stryszowski P., Scorpecci D., Piracy of Digital Content, OECD, Paris 2009.
 27. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 28. Thingiverse, All categories, 2013a, http://www.thingiverse.com/categories (dostęp: 09.06.2013).
 29. Thingiverse, Thingiverse terms of use, 2013b, http://www.thingiverse.com/legal (dostęp: 09.06.2013).
 30. Yan X., Gu P., A review of rapid prototyping technologies and systems, "Computer-Aided Design" 1996, vol. 28(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu