BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podsiadło Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa
State Aid for Fishing Industry Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 442-453, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Pomoc państwowa, Rybołówstwo, Konkurencja
State aid, Fishery, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano zasady stosowania art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z perspektywy pomocy udzielanej przez władze publiczne przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa. Analiza jakościowa pomocy publicznej udzielanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej została przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Rozporządzenie Rady ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym i Rozporządzenie wyłączające Komisji nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Część zagadnień pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa została przedstawiona w ujęciu Wytycznych do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury. Omówiono podstawy dopuszczalności takiej pomocy, kryteria weryfikacji jej celów oraz zatwierdzonych przez Komisję środków i kwot pomocy.(abstrakt oryginalny)

This paper discusses implementation guidelines defined in Art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union from the perspective of aid granted by the state to companies operating in the fishing industry. Qualitative analysis of state aid granted to subsidise the particular industry in Member States of the European Union was based on Council Regulation on the European Fisheries Fund, Council Regulation laying down structural measures for fisheries to guide and facilitate the restructuring of the industry within the European Community and Commission Exemption Regulation No 800/2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market. Some issues of the state aid granted to the fishing industry were discussed in the context of Government State aid rules for fisheries and aquaculture. The criteria for granting that aid, verifying its objectives as well as measures and amounts approved by the Commission were discussed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities: State Aid Scoreboards, lata 2007-2012, http://ec.europa.eu/ competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html.
 2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2006.
 3. Nicolaides P., Bilal S., An appraisal of the state aid rules of the European Community: Do they promote efficiency?, "Journal of World Trade" 2/1999, vol. 33.
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa, Dz.Urz. UE L 201 z 30.07.2008
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz.Urz. UE L 241 z 9.08.2008.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Dz.Urz. L 223 z 15.08.2006.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion, Dz.Urz. UE L 176 z 6.07.2007.
 9. Rozporządzenie Rady nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym, Dz.Urz. UE 2008 L 202 z 31.07.2008.
 10. Szydło M., Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 11. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane - Dz.Urz. UE, C 83 z 30.03.2010.
 12. Wytyczne do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury, Dz.Urz. UE 2008 C 84 z 3.04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu